Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Logikai tervezés

  A tantárgy angol neve: Logic Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott Információs Rendszerek Főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3043 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Béla,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3043/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Horváth Gábor

  docens

  MIT

  dr. Fehér Béla

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy egységes szemléletben bemutassa a digitális rendszerek különböző szintű tervezési módszereit. A tárgy kiemelten foglalkozik a különböző komplexitású programozható logikai eszközök felépítésével és alkalmazástechnikájával, az automatikus tervezés eszközeivel és lehetőségeivel, valamint a beágyazott rendszerek tervezésének kérdéseivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ˇ A logikai tervezés folyamata, többszintű feladatmegfogalmazás, leíró nyelvek szerepe, szintjei. A VHDL leíró nyelv felépítése, alkalmazása.

  ˇ Automatikus tervezés.A VHDL szerepe és alkalmazása az automatikus tervezésben.

  ˇ Tervezés és ellenőrzés, automatikus tesztelés, teszttervezés, a tesztelhetőre tervezés alapvető szempontjai.

  ˇ Tervező (CAD) rendszerek alapvető szolgáltatásai, a különböző leírási szintekhez tartozó tervező rendszerek.

  ˇ Programozható logikai áramkörök általános tulajdonságai.

  A programozható eszközök evolúciója, technológiai áttekintés

  Rendszerszintű funkciók megvalósítása FPGA eszközökkel.

  Vezérlők, interfészek, adatfeldolgozó egységek.

  Funkcionális egységek dekompozíciója, memória funkciók belső-külső megvalósítási lehtőségei. Optimalizálási lehetőségek különböző feltételek szerint (sebesség, költség, komplexitás, fogyasztás)

  Hardver-szoftver szétválasztás kérdései

  ˇ Rendszerintegráció különböző szintjei, hardver-szoftver együttes tervezés, beágyazott rendszerek. A HW-SW együttes tervezés eszközei, módszerei, a programozható logikai elemek szerepe a tervezésben. Tervmodulok újrafelhasználása, hordozhatóság, IP (Intellectual Property) alapú tervezés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, ill. tantermi gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A félév során egy tervezési feladatot kell elkészíteni. A feledat egy közepes komplexitású funkcionális egység megtervezése és szimulációval történő ellenőrzése. A vizsgára bocsátás feltétele a feladat legalább elégséges szintű megoldása. A feladat beadási határidejét a tárgy hirdetménye közli. Ennek elmulasztása esetén a pótlás különeljárási díj ellenében a szorgalmi időszak végéig lehetséges.
  2. A vizsgaidőszakban: a vizsga kombinált írásbeli + szóbeli. A tervezési feladatra kapott osztályzat a vizsgajegybe 25%-kal beszámít.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Martin Bolton: Digital Systems Design with Programmable Logic Addison Wesley, 1990.

  Stephen D. Brown, Robert J.Francis, Jonathan Rose and Zvonko G. Vranesic: Field-Programmable Gate Arrays, Kluwer Academic Publishers 1992.

  Roger Lipsett: VHDL: Hardware Description and Design, Kluwer Academic Publishers 1990.

  Michael. D. Ciletti: Modeling, Synthesis and Rapid Prototyping with the Verilog HDL. Prentice Hall 1999

  Mark Gordon Arnold: Verilog Digital Computer Design, Rentice Hall, 1999.

  Petru Eles, System Synthesis with VHDL, Kluwer Academic Publishers,1998

  John Oldfield, Richard Dorf: Field Programmable Gate Arrays,John Wiley & Sons, Inc. 1995.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Horváth Gábor

  docens

  MIT