Elektronika III.

A tantárgy angol neve: Electronics III.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

 

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM3030 6. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zoltai József,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3030/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zoltai József

docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos áramkörök számítási módszerei. Elektronikus félvezető eszközök működése, erősítő alapkapcsolások, a műveleti erősítő lineáris és nemlineáris működése. Szabályozási körök stabilitása, passzív szűrők.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező előtanulmány nincs előírva, ajánlottak a következő tárgyak:

Neptun-kód Cím

BMEVIEE2019 Elektronika I.

BMEVIHI3020 Elektronika II.

7. A tantárgy célkitűzése

A villamosmérnöki gyakorlatban használt különféle elektronikus áramkörök elvének, működésmódjának valamint tervezési szempontjainak megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Oszcillátorok (lineáris és nemlineáris RC-, LC- és kristály-oszcillátorok, feszültségvezérelt oszcillátorok).

A fáziszárt hurok és alkalmazásai.

Nemlineáris elektronikus áramkörök:

  • Osztályozásuk.
  • Invariáns nemlineáris áramkörök (logaritmikus és exponenciális áramkörök; törtvonalas karakterisztikájú áramkörök; precíziós és abszolútérték-egyenirányítók).
  • Variáns nemlineáris áramkörök (szorzók és alkalmazásaik).
  • Energiatárolós nemlineáris áramkörök (csúcs-egyenirányítók, hálózati és mérő egyenirányítók).

Négyszögjel-generátorok.

Egyenfeszültség-stabilizátorok (folytonos és kapcsolóüzemű stabilizátorok).

Aktív RC-szűrök.

Mérőerősítők.

Áram-visszacsatolású és kompozit erősítők.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

Heti négy óra előadás, amelyen az elméleti anyagot problémamegoldások és tervezési példák illusztrálják.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi, amelynek elégséges szintű teljesítése az aláírás, ezzel a vizsgán való részvétel feltétele.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, határesetben szóbeli kiegészítéssel.

  1. Elővizsga: nincs.
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyi, a vizsgaidőszakban – a TVSZ előírásai szerint – egy további lehetőség az aláírás-szerzésre.

12. Konzultációs lehetőségek

A zárthelyi és a vizsgák előtt egy-egy alkalom megbeszélés szerinti időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tankönyv: Hainzmann – Varga – Zoltai : Elektronikus áramkörök

A tanszéki honlapról letölthető előadás-jegyzetek az egyes fejezetek tárgyalása után.

Herpy, Berka: Aktív RC-szűrők, Műszaki Könyvkiadó

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

30

..

 

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zoltai József

docens

MIT

Dr. Schön András

adjunktus

Elektronikai Technológia Tanszék