Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika III.

  A tantárgy angol neve: Electronics III.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3030 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zoltai József,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3030/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zoltai József

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos áramkörök számítási módszerei. Elektronikus félvezető eszközök működése, erősítő alapkapcsolások, a műveleti erősítő lineáris és nemlineáris működése. Szabályozási körök stabilitása, passzív szűrők.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmány nincs előírva, ajánlottak a következő tárgyak:

  Neptun-kód Cím

  BMEVIEE2019 Elektronika I.

  BMEVIHI3020 Elektronika II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamosmérnöki gyakorlatban használt különféle elektronikus áramkörök elvének, működésmódjának valamint tervezési szempontjainak megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Oszcillátorok (lineáris és nemlineáris RC-, LC- és kristály-oszcillátorok, feszültségvezérelt oszcillátorok).

  A fáziszárt hurok és alkalmazásai.

  Nemlineáris elektronikus áramkörök:

  • Osztályozásuk.
  • Invariáns nemlineáris áramkörök (logaritmikus és exponenciális áramkörök; törtvonalas karakterisztikájú áramkörök; precíziós és abszolútérték-egyenirányítók).
  • Variáns nemlineáris áramkörök (szorzók és alkalmazásaik).
  • Energiatárolós nemlineáris áramkörök (csúcs-egyenirányítók, hálózati és mérő egyenirányítók).

  Négyszögjel-generátorok.

  Egyenfeszültség-stabilizátorok (folytonos és kapcsolóüzemű stabilizátorok).

  Aktív RC-szűrök.

  Mérőerősítők.

  Áram-visszacsatolású és kompozit erősítők.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Heti négy óra előadás, amelyen az elméleti anyagot problémamegoldások és tervezési példák illusztrálják.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi, amelynek elégséges szintű teljesítése az aláírás, ezzel a vizsgán való részvétel feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, határesetben szóbeli kiegészítéssel.

  1. Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyi, a vizsgaidőszakban – a TVSZ előírásai szerint – egy további lehetőség az aláírás-szerzésre.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyi és a vizsgák előtt egy-egy alkalom megbeszélés szerinti időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv: Hainzmann – Varga – Zoltai : Elektronikus áramkörök

  A tanszéki honlapról letölthető előadás-jegyzetek az egyes fejezetek tárgyalása után.

  Herpy, Berka: Aktív RC-szűrők, Műszaki Könyvkiadó

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zoltai József

  docens

  MIT

  Dr. Schön András

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tanszék