Mérés laboratórium I.

A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2006. december 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM2223 4. 0/0/2/f 2 3/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Hainzmann János

adjunktus

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMM1220" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1504" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

A tárgy félévének feltétele a Digitális technika I., II. (vimm1219, vimm1220) kredit megszerzése és a Kar által előírt előtanulmányi feltételek.

7. A tantárgy célkitűzése

A számítástechnikában és az elektronikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Műszerkezelési gyakorlatok.

Logikai hálózat jeleinek vizsgálata oszcilloszkóppal.

Logikai hálózatok működésének vizsgálata állapotanalizátorral.

Frekvencia és idő mérése, mérési eredmények kiértékelése.

Logikai áramkörök jellemző paraméterei.

Hibakeresés egyszerű digitális készülékben.

Logikai hálózat tervezése és ellenőrzése.

Logikai hálózat realizációja PLD elemekkel

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A jobb időkihasználás végett kéthetenként 4 órás összevont laborgyakorlatokat tartunk. A szorgalmi időszak végén egy ún. ellenörző mérésre kerül sor. A mérési gyakorlatok pontos időbeosztását a méréseket lebonyolító laboratóriumok hirdetményben teszik közzé.

10. Követelmények

Félévközi ellenőrzés rendje:

A mérésekre előre fel kell készülni, a felkészülést a mérés elején ellenőrizzük, tesztkérdésekkel vagy más alkalmas módon.

Elégtelen felkészülés esetén a mérés nem végezhető el, a kérdéses mérés osztályzata (a mérési tevékenységre adott osztályzat) elégtelen, a mérést más alkalommal pótolni kell.

Igazolatlan hiányzás esetén a mérés osztályzata elégtelen. Minden mérési gyakorlatról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a mérés végén be kell adni. Elégtelen osztályzatú mérési jegyzőkönyv a mérés nem teljesítését jelenti, ez esetben a mérést pótolni kell. Az elégtelen jegyzőkönyvi osztályzatot a laboratórium a mérést követő 8 napon belül közli.

Pótlási lehetőségek:

A laboratóriumi gyakorlatról történt hiányzás vagy elégtelen felkészülés vagy elégtelen mérési jegykőkönyv esetén legfeljebb összesen 2 alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak végéig. A sikertelen ellenőrző mérést csak egy alkalommal lehet pótolni.

Az igazoltan hiányzók kivételével a pótmérésnél különeljárási díjat kell fizetni.

Hiányzások igazolásának rendje:

A hiányzásokat az illetékes laboratórium vezetőjénél kell igazolni, a felgyógyulást követő két héten belül.

Félévközi jegy:

A félév akkor számít teljesítettnek, ha a hallgató mindegyik mérést sikeresen elvégezte, és az ellenőrző, vagy pótellenőrző mérésen legalább elégséges osztályzatot szerzett.Az elégtelen osztályzatú, sikeresen nem pótolt mérés nem elvégzettnek számít.

Félévközi jegy meghatározása

- a mérési tevékenységra adott osztályzat átlaga,

- a mérési jegyzőkönyv osztályzatának átlaga,

- az ellenörző mérés osztályzata alapján történik.

A félévközi jegyet a fenti három összetevő egyenlő súlyú átlaga adja, a kerekítést a félévközi jegy megállapításánál végezzük, 51 századtól felfelé kerekítve.

Az átlagok számításánál az elégtelen osztályzatokat is beszámítjuk, így ismételt ellenőrző mérés esetén az ellenőrző mérés osztályzat a két ellenőrző mérésnél kapott jegy átlaga.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Sokszorosított mérési utasítások.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT

dr. Hainzmann János

adjunktus

MIT

dr. Gruber Gábor

adjunktus

HT

dr. Helybéli Zoltán

adjunktus

IIT