Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnika

  A tantárgy angol neve: Measurement Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM2022 4. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Péceli Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm2022/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sujbert László

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, fizika, valószínűségszámítás, anyagtudomány, digitális technika,

  hálózatok és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV2015" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2501" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2021" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEVF005" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVA200" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A Hálózatok és rendszerek II. (viev2015 vagy viev2021) kreditpontjainak megléte kötelező.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy olyan mérnöki módszereket és eszközöket mutat be, amelyek meghatározó szerepet játszanak a környező (anyagi) világ megismerésében, valamint kvantitatív és kvalitatív jellemzésében. Mindezt azzal az igénnyel teszi, hogy valamennyi hallgatójának méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket adjon és szemléletmódjával jelentős mértékben segítse valamennyi műszaki tárgy – közöttük a laboratóriumi gyakorlatok - ismeretanyagának elsajátítását. Egy ilyen megalapozás elsősorban a tudatos modellalkotás és problémamegoldó készség fejlesztését jelenti. A tárgy mindezt a villamos mennyiségek alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el jelentős mértékben támaszkodva az analógiák elvének következetes alkalmazásában rejlő lehetőségekre. További cél annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ szakszerű feldolgozása minden esetben igényli a mérések pontosságával kapcsolatos adatszolgáltatást is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A méréstechnika alapjai:

  Alapfogalmak. A mérés és modellezés kapcsolata. Az érzékelők és a jelátalakítók szerepe. A fizikai/biológiai folyamatok és a villamos jel kapcsolata. A méréstechnika és a termékminőség kapcsolata. Alapvető mérési módszerek. A mérési hibák: modellezési, átviteli és műszerhiba; rendszeres és véletlen hiba; mérési hibák terjedése; dinamikus hiba. Alapvető mérési eljárások. A mérési bizonytalanság jellemzése, csökkentésének lehetőségei.

  2. A jelvezetés és jelátalakítás méréstechnikai jellemzése:

  A jelvezetés problémái: mérőhálózatok zavarérzékenysége. A jelátalakítás problémái: a jel-szint átalakítás, a jel-frekvencia átalakítás, a galvanikus elválasztás, az analóg-digitális és a digitális-analóg átalakítás alapvető módszerei és eszközei.

  3. Villamos alapparaméterek mérése:

  Áram és feszültség, energia és teljesítmény, elemi impedanciák, valamint két- és többpólusok mérésének módszerei és eszközei. Időtartam mérés. Periódusidő mérés. Frekvencia mérés. Fázisszög mérés. A fizikai modell (referencia) helye és szerepe a mérési eljárásban. Komplex (teljesítmény, impedancia, hálózat, stb.) analizátorok elvi alapjai.

  4. A jelanalízis eszközei és módszerei:

  Jelforrások. A hullámforma analízis alapjai. Analóg és digitális oszcilloszkópok, hullámforma analizátorok. Frekvenciatartománybeli analízis alapjai. Spektrumanalizátorok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 óra előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi és 10, heti rendszerességgel elkészítendő házi feladat. A vizsgára bocsátás feltétele a nagyzárthelyi legalább elégséges szintű megírása, illetve a házi feladatok legalább 50%-ának eredményes elkészítése. A megszerzett aláírás a tárgyfélévben és a továbbiakban a TVSZ szerint érvényes.
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A kreditpont megszerzésének feltétele: legalább elégséges vizsga.
  3. Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal, a vizsgaidőszak első 3 hetében még egy alkalommal, különeljárási díj ellenében, pótolható.

  A házi feladatok határidőn túl nem adhatók be, pótlásuk a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgák előtti napokon, egyébként egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  KÖTELEZŐ:

  Zoltán I.: Méréstechnika. Műegyetemi Kiadó, 1997. 55029.

  Sujbert - Naszádos - Péceli: Méréstechnika példatár villamosmérnököknek. Műegyetemi Kiadó, 2006, 55078

  AJÁNLOTT:

  Schnell (ed): Technology of Electrical Measurements, John Wiley, 1993.

  Dr. Schnell (szerk.), Jelek és rendszerek méréstechnikája. Műszaki Könyvkiadó, 1985. Jegyzetforma: Jelek és rendszerek méréstechnikája III. Műegyetemi Kiadó, 514352.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

  12

  Házi feladatok elkészítése

  30

  Vizsgafelkészülés

  24

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Péceli Gábor

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Sujbert László

  egyetemi docens

  MIT