Digitális technika II.

A tantárgy angol neve: Digital Design II.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM1220 2. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm1220/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

Egyetemi tanár

MIT

Dr. Fehér Béla

Egyetemi docens

MIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMM1219" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1503" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Vimm1219 Digitális technika I.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a digitális technika alapvető sajátosságaival. Gyakorlat szerzése a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezésében és analízisében, alapvetően SSI és MSI elemek felhasználásával.

Processzoros rendszerek alapvető kérdéseinek tárgyalása: alapelvek, felépítés, működés.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az összetett funkciókat megvalósító (MSI) alkatrészek áttekintése. Multiplexerek, demultiplexerek, dekódolók, kódátalakitók, aritmetikai elemek. Számlálók, regiszterek. Tervezés MSI alkatrészekkel. Adatstruktúra és vezérlés szerepe. Hardver leíró nyelvek.

A vezérlési feladat áramköri megvalósítása. A fázisregiszteres számláló típusú vezérlő általános jellemzése. A mikroprogramozás fogalma, mikroprogramozott vezérlő egység tervezése. A különböző felépítési módok összehasonlítása.

A digitális építőelem készlet fejlődésének hatása a tervezési módszerekre. A nagybonyolultságú összeköttetés-invariáns alkatrészekkel való építkezés szemlélete.

Általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak: tárolt program elve, utasítástípusok, címzési módok, stack, sin, programmegszakítás, DMA.

Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok. Belső felépítés, utasításkészlet.

Mikroszámítógép felépítése: CPU, memória, be-kiviteli egységek, buszrendszer szerepe, működésük, megvalósítási módjaik. A mikroszámítógép-elemek összekapcsolása, illesztő áramkörök és kiszolgáló programok. Tipikus adatbeviteli és adatkiviteli eljárások szervezése. Digitális adatfeldolgozási - vezérlési feladat megoldása mikroszámítógéppel.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

A félév során a hallgatók

- egy nagyzárthelyit,

- két otthoni kisfeladatot oldanak meg.

A félévvégi aláíráshoz a felsoroltak legalább elégséges szintű (nagyZH min. 40%, kisfeladatok összesítve min 60%) teljesítése szükséges.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga írásbeli.

    Elégséges vizsgához min. 40% teljesítése szükséges.

  3. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy, a vizsgaidőszak első két hetében további egy alkalmat biztosítunk.

A kisfeladatok beadása a szorgalmi időszak végéig pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Benesóczky: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorokkal. Műegyetemi Kiadó. 55033.

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése. TKV 44452, 1985.

Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális techn. példatár. J5-5005, 1991.

Dr. Szittya- dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye. J5-1042, 1973.

John F. Wakerly: Digital Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

Sokszorosított segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

Egyetemi tanár

MIT

Dr. Fehér Béla

Egyetemi docens

MIT