Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika II.

  A tantárgy angol neve: Digital Design II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM1220 2. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm1220/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Selényi Endre

  Egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Fehér Béla

  Egyetemi docens

  MIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMM1219" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1503" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Vimm1219 Digitális technika I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a digitális technika alapvető sajátosságaival. Gyakorlat szerzése a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezésében és analízisében, alapvetően SSI és MSI elemek felhasználásával.

  Processzoros rendszerek alapvető kérdéseinek tárgyalása: alapelvek, felépítés, működés.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az összetett funkciókat megvalósító (MSI) alkatrészek áttekintése. Multiplexerek, demultiplexerek, dekódolók, kódátalakitók, aritmetikai elemek. Számlálók, regiszterek. Tervezés MSI alkatrészekkel. Adatstruktúra és vezérlés szerepe. Hardver leíró nyelvek.

  A vezérlési feladat áramköri megvalósítása. A fázisregiszteres számláló típusú vezérlő általános jellemzése. A mikroprogramozás fogalma, mikroprogramozott vezérlő egység tervezése. A különböző felépítési módok összehasonlítása.

  A digitális építőelem készlet fejlődésének hatása a tervezési módszerekre. A nagybonyolultságú összeköttetés-invariáns alkatrészekkel való építkezés szemlélete.

  Általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak: tárolt program elve, utasítástípusok, címzési módok, stack, sin, programmegszakítás, DMA.

  Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok. Belső felépítés, utasításkészlet.

  Mikroszámítógép felépítése: CPU, memória, be-kiviteli egységek, buszrendszer szerepe, működésük, megvalósítási módjaik. A mikroszámítógép-elemek összekapcsolása, illesztő áramkörök és kiszolgáló programok. Tipikus adatbeviteli és adatkiviteli eljárások szervezése. Digitális adatfeldolgozási - vezérlési feladat megoldása mikroszámítógéppel.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A félév során a hallgatók

  - egy nagyzárthelyit,

  - két otthoni kisfeladatot oldanak meg.

  A félévvégi aláíráshoz a felsoroltak legalább elégséges szintű (nagyZH min. 40%, kisfeladatok összesítve min 60%) teljesítése szükséges.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga írásbeli.

   Elégséges vizsgához min. 40% teljesítése szükséges.

  3. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy, a vizsgaidőszak első két hetében további egy alkalmat biztosítunk.

  A kisfeladatok beadása a szorgalmi időszak végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Benesóczky: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorokkal. Műegyetemi Kiadó. 55033.

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése. TKV 44452, 1985.

  Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális techn. példatár. J5-5005, 1991.

  Dr. Szittya- dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye. J5-1042, 1973.

  John F. Wakerly: Digital Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

  Sokszorosított segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Selényi Endre

  Egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Fehér Béla

  Egyetemi docens

  MIT