Digitális technika I.

A tantárgy angol neve: Digital Design I.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM1219 1 4/0/0/v 5 1/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm1219/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT

     
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a digitális technika alapjaival. Gyakorlat szerzése a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezésében és analízisében, alapvetően SSI és MSI elemek felhasználásával. Processzoros rendszerek alapvető kérdéseinek tárgyalása: alapelvek, felépítés, működés. A gépközeli programozás alapjai.

8. A tantárgy részletes tematikája

A digitális építőelem készlet és a logikai rendszerek felépítésének átfogó jellemzése. Kódolás alapjai, számrendszerek, logikai tervezés célja.

Kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma, szerepük a logikai rendszereken belül.

A Boole-algebra axiómái és tételei. Logikai függvények fogalma, két és többértékű logikák. Függvényosztályok és tulajdonságaik.

Kombinációs hálózatok tervezése. Logikai függvények minimalizálása. Hazárdjelenségek okai és kiküszöbölési módjaik. Két és többszintű hálózatok.

Sorrendi hálózatok csoportosítása (szinkron - aszinkron, Mealy - Moore),

a leírásukhoz használt eszközök: állapottábla és állapotgráf.

Elemi sorrendi hálózatok: flip-flopok. Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok tervezése. Állapotminimalizálás, állapotkódolás.

Számítógépes tervezőrendszerek használatának alapjai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás és önálló otthoni gyakorlat

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

A félév során a hallgatók

- egy nagyzárthelyit és

- két otthoni kisfeladatot oldanak meg.

A félévvégi aláíráshoz a felsoroltak legalább elégséges (40%-os) teljesítése szükséges.

Korábban megszerzett aláírás legkorábban 2000. decembertől ismerhető el.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga írásbeli, összesen három vizsgaalkalom lesz.

    Az elégségeshez 40%-os, a jeleshez 80%-os eredmény elérése szükséges.

  3. Elővizsga:

Elővizsga nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy, a vizsgaidőszak első 3 hetében további egy alkalmat biztosítunk.

A kisfeladatok beadása a szorgalmi időszak végéig pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Minden hallgató egy tankörkonzulenshez lesz beosztva, a tankörkonzulens értékeli a félévközi követelmények teljesítését és tőle lehet konzultációs időpontot kérni.

A vizsgaidőszakban a vizsgák előtt központi konzultációt is tartunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése TKV 44452 1985. vagy 55013

Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális technika példatár, 55005, 1991.

dr. Szittya- dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye J5-1042, 1973.

http://www.mmt.bme.hu/oktatás/targyak/vimm1219/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

24

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

36

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT