Elektronika I.

A tantárgy angol neve: Electronics I.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM0198   2/0/0/v 2 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm0198/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Pataki Béla

egyetemi docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Lineáris algebra, lineáris differenciál egyenletek, komplex számok.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat a villamosmérnöki gyakorlat alapjaival, ezen belül a lineáris áramkörök analízisének módszereivel és a blokkdiagram-algebrán alapuló rendszeranalízissel.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Definíciók, áramköri elemek és Kirchhoff törvények. Számítástechnika: relatív és logaritmikus egységek. Csomóponti potenciálok és hurokáramok módszere, a lineáris hálózatokra vonatkozó fontosabb tételek.
 • Az impedancia fogalma és alkalmazása, a komplex frekvenciatartomány.
 • Állandósult állapotú egyen- és váltóáramú áramkörök analízise, a komplex amplitúdók módszere. A komplex exponenciálisok mint sajátfüggvények.
 • A lineáris hálózatok teljes válasza, a tranziens válasz és az állandósult állapothoz tartozó megoldás. A lineáris hálózatot modellező differenciál egyenlet általános megoldása és annak fizikai kiértékelése.
 • Állandósult állapotú szinuszos gerjesztésű hálózatok jellemzése, az átviteli függvény meghatározása a frekvenciatartományban. A Bode-diagram. A rezonancia fogalma, a szűrők megvalósítása. Összetett hálózatok analízise, az egy- és kétkapu fogalma. A hálózatjellemző mátrixok. Négypólusok összekapcsolása.
 • A lineáris erősítők modellezése. A blokkdiagram-algebrán alapuló rendszeranalízis alapjai. A visszacsatolás fogalma.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban: A félév során egy kiszárthelyi írandó.
 2. A kiszárthelyi tervezett időpontja: 10. tanulmányi hét (regisztrációs hét nélkül számolva), 2004. november 16 kedd, az előadás időpontjában.

  Pótzárthelyi: az utolsó (14.) tanulmányi héten, nem az órarendi időpontban.

 3. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli, a kiszárthelyi 20%-os, a vizsgazárthelyi 80%-os súlyozással számít bele a vizsgajegybe. Pótzárthelyi írása esetén értelemszerűen annak eredménye veendő figyelembe 20%-os súllyal.
 4. A tervezett vizsgaidőpontok:

  - Elővizsga a c. pont alatti feltételekkel tehető az utolsó tanulmányi héten.

  - 2005 január 6 csütörtök

  - 2005 január 20 csütörtök

  - 2005 február 3. csütörtök

 5. Elővizsga: Az elővizsga időpontja megegyezik a pótzárthelyi időpontjával. Elővizsga akkor tehető, ha a félév során megírandó kiszárthelyi megírásra került, és annak eredménye meghaladja a 80%-ot.
 6. Az Elektronika I tárgyból korábban szerzett aláírás öt évig érvényes.
11. Pótlási lehetőségek

A félévközi kiszárthelyi akár igazolt, akár igazolatlan mulasztása esetén, ill. ha a kiszárthelyi eredménye 40% alatt van, akkor órarendi időponton kívül, az utolsó oktatási héten pótzárthelyi írandó. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a kiszárthelyi vagy a pótzárthelyi megírása és minimum 40%-os eredmény elérése. Ezen feltételek nem teljesítése esetén az aláírás a vizsgaidőszak első három hetében megtartott vizsgaalkalmon szerezhető meg különeljárási díj ellenében. Javító jelleggel pótzárthelyi nem írható.

12. Konzultációs lehetőségek

Hallgatói igény esetén a félév során, ill. a vizsgák előtt a tárgy előadója előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt tart.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Simonyi: Elméleti villamosságtan (Tankönyvkiadó), 1967.

Fodor: Villamosságtan I. (Tankönyvkiadó), 1985.

Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó), 1992.

Géher-Somogyi: Lineáris áramkörök tervezése (Tankönyvkiadó), 1992.

Smith: Circuits, Devices and Systems (Wiley), 1991.

http://www.mit.bme.hu/~kolumban/oktatas/elektronika1/

Előadás jegyzetet tartalmazó CD-ROM.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

4

Felkészülés zárthelyire

5

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

7

Vizsgafelkészülés

16

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kolumbán Géza

egyetemi docens

MIT