Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika I.

  A tantárgy angol neve: Electronics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM0198   2/0/0/v 2 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm0198/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataki Béla

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra, lineáris differenciál egyenletek, komplex számok.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a villamosmérnöki gyakorlat alapjaival, ezen belül a lineáris áramkörök analízisének módszereivel és a blokkdiagram-algebrán alapuló rendszeranalízissel.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Definíciók, áramköri elemek és Kirchhoff törvények. Számítástechnika: relatív és logaritmikus egységek. Csomóponti potenciálok és hurokáramok módszere, a lineáris hálózatokra vonatkozó fontosabb tételek.
  • Az impedancia fogalma és alkalmazása, a komplex frekvenciatartomány.
  • Állandósult állapotú egyen- és váltóáramú áramkörök analízise, a komplex amplitúdók módszere. A komplex exponenciálisok mint sajátfüggvények.
  • A lineáris hálózatok teljes válasza, a tranziens válasz és az állandósult állapothoz tartozó megoldás. A lineáris hálózatot modellező differenciál egyenlet általános megoldása és annak fizikai kiértékelése.
  • Állandósult állapotú szinuszos gerjesztésű hálózatok jellemzése, az átviteli függvény meghatározása a frekvenciatartományban. A Bode-diagram. A rezonancia fogalma, a szűrők megvalósítása. Összetett hálózatok analízise, az egy- és kétkapu fogalma. A hálózatjellemző mátrixok. Négypólusok összekapcsolása.
  • A lineáris erősítők modellezése. A blokkdiagram-algebrán alapuló rendszeranalízis alapjai. A visszacsatolás fogalma.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A félév során egy kiszárthelyi írandó.
  2. A kiszárthelyi tervezett időpontja: 10. tanulmányi hét (regisztrációs hét nélkül számolva), 2004. november 16 kedd, az előadás időpontjában.

   Pótzárthelyi: az utolsó (14.) tanulmányi héten, nem az órarendi időpontban.

  3. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli, a kiszárthelyi 20%-os, a vizsgazárthelyi 80%-os súlyozással számít bele a vizsgajegybe. Pótzárthelyi írása esetén értelemszerűen annak eredménye veendő figyelembe 20%-os súllyal.
  4. A tervezett vizsgaidőpontok:

   - Elővizsga a c. pont alatti feltételekkel tehető az utolsó tanulmányi héten.

   - 2005 január 6 csütörtök

   - 2005 január 20 csütörtök

   - 2005 február 3. csütörtök

  5. Elővizsga: Az elővizsga időpontja megegyezik a pótzárthelyi időpontjával. Elővizsga akkor tehető, ha a félév során megírandó kiszárthelyi megírásra került, és annak eredménye meghaladja a 80%-ot.
  6. Az Elektronika I tárgyból korábban szerzett aláírás öt évig érvényes.
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi kiszárthelyi akár igazolt, akár igazolatlan mulasztása esetén, ill. ha a kiszárthelyi eredménye 40% alatt van, akkor órarendi időponton kívül, az utolsó oktatási héten pótzárthelyi írandó. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a kiszárthelyi vagy a pótzárthelyi megírása és minimum 40%-os eredmény elérése. Ezen feltételek nem teljesítése esetén az aláírás a vizsgaidőszak első három hetében megtartott vizsgaalkalmon szerezhető meg különeljárási díj ellenében. Javító jelleggel pótzárthelyi nem írható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény esetén a félév során, ill. a vizsgák előtt a tárgy előadója előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt tart.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Simonyi: Elméleti villamosságtan (Tankönyvkiadó), 1967.

  Fodor: Villamosságtan I. (Tankönyvkiadó), 1985.

  Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó), 1992.

  Géher-Somogyi: Lineáris áramkörök tervezése (Tankönyvkiadó), 1992.

  Smith: Circuits, Devices and Systems (Wiley), 1991.

  http://www.mit.bme.hu/~kolumban/oktatas/elektronika1/

  Előadás jegyzetet tartalmazó CD-ROM.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  4

  Felkészülés zárthelyire

  5

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  7

  Vizsgafelkészülés

  16

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kolumbán Géza

  egyetemi docens

  MIT