Szakmai gyakorlat

A tantárgy angol neve: Internship

Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Villamosmérnöki szak
Egészségügyi mérnöki szak
Gazdaságinformatikus szak
MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIMS20   0/17/0/a 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Lazányi János Gyula,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
tanszéki felelős

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Az egészségügyi mérnöki, mérnök informatikus és villamosmérnöki MSc szakon oktatott szakmai ismeretek.
7. A tantárgy célkitűzése

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák az új villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésével, fejlesztésével és rendszerbe integrálásával kapcsolatos ismereteiket, részt vegyenek szakterületük kutatási-fejlesztési feladatainak kidolgozásában. A legalább négy hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat diplomatervükhöz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.

8. A tantárgy részletes tematikája

A gyakorlat során a tanszék, illetve a gazdálkodó szervezet által meghatározott, részletesen specifikált feladatot kell megoldani. A konkrét teendőkről a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Négy hét (húsz munkanap) kiméretű, az oktatási intézményben, vagy az  oktatási intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlati munka. A lehetséges helyszínekről és időpontokról a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.

A tantárgy felvételének módja a következő:

a)       a szorgalmi időszakban végzett gyakorlat esetében a tantárgyat az adott félévben kell felvenni;

b)       nyári időszakban végzett szakmai gyakorlat esetében a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.

10. Követelmények

A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a tanszéki, vagy a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a tanszéki, illetve a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a konzulens aláírásával igazolja.

A szakmai gyakorlat végén a hallgatók írásos beszámolót készítenek. A beszámoló a BME bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, francia, német és orosz nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a tanszéki/kari felelős ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolót a konzulens aláírásával igazolja, a munkáról rövid értékelést készít. A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést arra a tanszékre kell benyújtani, amely a témát kiírta. A beadási határidőt a tanszéki szakmai gyakorlati felelős határozza meg, figyelembe véve az egyetemi munkarendet (pl. nyári leállás).

11. Pótlási lehetőségek

Bármely okból (hiányzás, el nem fogadott beszámoló) sikertelen szakmai gyakorlat a következő szakmai gyakorlat ciklusban pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

A szakmai gyakorlatot és a beszámoló elkészítését a tanszéki, illetve a vállalati konzulens irányítja. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; vállalati konzulens egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen160 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Németh PálEgyetemi adjunktusElektronikai Technológia
Kari Tanács Oktatási Bizottsága