Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Komplex MI alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Complex AI Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak
  Intelligens rendszerek mellékspecializáció
  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMB01 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás:  Tanszék, Int.:
   Mészáros Tamás
   Strausz György
   Mestertanár
   Docens
   MIT
   MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mesterséges intelligencia
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIM222" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM222", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikai rendszerek sikerének kulcsa a környezeteikben (internet, intranet) rendelkezésre álló sokszínű, gazdag információ és tudás minél hatékonyabb beszerzése és felhasználása. A mesterséges intelligencia, adatbányászat, szövegbányászat és nyelvtechnológia eredményei ma már alapvető elemei az ismeretek integrálását, kombinálását célul kitűző szolgáltatásoknak, alkalmazásoknak.  
  A tárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat a tudásalapú információbeszerző és integráló rendszerek felépítésével, működésével és alkalmazásával.   

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:
  (1)    tisztában legyenek nagyméretű, heterogén, elosztott információs rendszerek kezelésének problémáival,
  (2)    ismerjék az információkinyerés módszereit és technológiáit elosztott, heterogén adat-, szöveg- és tudásbázisok feldolgozásában,
  (3)    ismerjék a web továbbfejlesztésére, szemantikus tartalomkezelésre vonatkozó javaslatokat, a kialakuló új technológiákat, ezek fejlesztésének módszereit,
  (4)    képesek legyenek információ integrációs rendszerek tervezésre, az információs források és adatainak leírására szolgáló modellek létrehozására,
  (5)    tájékozottak legyenek a mesterséges intelligencia vonatkozó új eredményeivel, áttekintésük legyen a gyakorlatban alkalmazott megoldásokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ELŐADÁSOK TEMATIKÁJA

  Bevezetés

  1.hét: Az elosztott, nagyméretű, heterogén információs környezet jellemzőinek áttekintése. Nagy adathalmazok, kiterjedt szövegbázisok elemzésének lehetőségei. Az információs környezet új minőségében rejlő lehetőségek. Az információ keresés és az integrálás szerepe a tudás kiaknázásban.

  I.                    Információkeresés

  2. hét: Információkereső rendszerek, szöveges információforrások felderítése, korszerű webes keresőrendszerek. Információ kivonatolás webes forrásokból.

  3. hét:  Ontológiákkal támogatott keresőrendszerek, tárgyterületi tudás felhasználásának lehetősségei.

  4. hét:  Multimédia keresőrendszerek, vizuális információk kezelése

  II.                  Információintegrálás módszerei

  5. hét:  Mediátor/integrátor megközelítés bemutatása. Mediátorok szerepe, tervezési módszerei. Virtuális és materializált információ integrációs megközelítések előnyei, hátrányai.

  6. hét:  Virtuális adatintegráció technikái, adatintegráció sémái, lokális és globális nézeteken alapuló virtuális integrációs sémák. Ontológiák szerepe a fogalmi heterogenitás feloldásában. Virtuális integrációt támogató mediátorok felépítése.
  Lekérdezések megfogalmazása, lefordítása, optimalizálása, futtatása a különböző virtuális sémák felhasználásával.

  7. hét:  Interneten elérhető információk integrálása. Szemantikus web koncepció lényege, technológiái. A szemantikus web technikák alkalmazása webes információs források integrálásában.

  III.                Tartalomelemzés és információkinyerés

  8. hét:  Adattárházak és dokumentumtárak működése. Az adat- és szövegbányászat célkitűzései. Adatbányászati rendszerek alapvető működése (adatok előfeldolgozása, mintakeresés, asszociációs szabályok). A szövegbányászat módszerei (szemantikus indexelés, kivonatolás és keresés) és rendszerei.

  9. hét:  Nyelvtechnológia alapjai (morphológia, nyelvtanok, fordítás). Információkinyerés szöveges dokumentumokból. Dokumentumtárak és adattárházak lekérdezése kontrollált természetes nyelven.

  10. hét:  Tanulás információ integrációs rendszerekben, induktív tanuló algoritmusok az információ integrációs rendszerekben. Adaptív mediátor sémák. Wrapperek tanulása.

  IV.                Komplex alkalmazások

  11. hét:  Virtuális elektronikus piactér rendszerek, tudásalapú webes szolgáltatások, ajánló rendszerek

  12. hét:  Tudástár alapú intelligens rendszerek (játékok, intelligens kommunikáló robotok, heterogén forráson /pl. térképek, enciklopédiák, szenzorok/ alapuló intelligens alkalmazások

  13. hét:   Intelligens alkalmazások szenzorweb alapú (mérőeszközök, kamerák jeleinek felhasználásán alapuló) környezetekben, autonóm autók és robotok.

  GYAKORLATOK TEMATIKÁJA

  1. gyakorlat:  Elosztott szövegelemző rendszer megismerése és bővítése elemzőkkel

  2. gyakorlat:  Nyelvi elemzés, nyelvtanok és létrehozásuk (kontrollált nyelvek), egyszerű természetes nyelvű lekérdező felület megvalósítása

  3. gyakorlat:  Természetes nyelvű tudásbevitelt támogató környezetek, fogalomtárak, ontológia szerkesztés

  4. gyakorlat:  Szemantikus web alapú dokumentum szervezés, jogi tudás alapú rendszerek

  5. gyakorlat:  Tudásalapú konzultációs, tanácsadó és ajánló rendszerek

  6. gyakorlat:  Komplex, szenzorweb alapú adatgyűjtő és elemző rendszer megismerése

  7. gyakorlat: Információ integráció beágyazott intelligens rendszerekben, numerikus, szöveges és vizuális információk felhasználása

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy elméleti részét előadásokon tárgyaljuk. A gyakorlatokon az elméletet alkalmazó feladatokat kell megoldani.

  10. Követelmények
  a. A szorgalmi időszakban:
  Az előadáshoz kapcsolódóan kéthetente kisfeladatot kell megoldani és határidőre benyújtani. A félévközi aláírás megszerzésének a feltétele a hét kisfeladatból legalább négynek határidőre, elégséges szinten (a megszerezhető pontszén 40%-ának elérése) történő beadása.

  b. A vizsgaidőszakban:
  Írásbeli beugró után szóbeli vizsga. Az írásbeli beugró csak sikerült/sikertelen jellegű (küszöb a megszerezhető pontok 40%-a), amennyiben sikerült, akkor a vizsga szóbelin kialakuló eredményét már nem befolyásolja. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi aláírás megszerzése.

  c. Osztályozás:
  A vizsga osztályzata a félévközi feladat (40%) és a vizsgaeredmény (60%) alapján kerül megállapításra.

  11. Pótlási lehetőségek A félévközi feladatok nem pótolhatók.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2005
  • http://mialmanach.mit.bme.hu/aima/index
  • AnHai Doan, Alon Halevy, and Zachary Ives: Principles of Data Integration, Morgan Kaufmann, 1st edition (2012) ( http://research.cs.wisc.edu/dibook/),
   http://videolectures.net/eswc2012_halevy_databases/
  • Planning for Information Gathering: A Tutorial Survey,, E. Lambrecht and S. Kambhampati, ASU CSE Tech Report 96-017, May 1997.
  • Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás, A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata, TypoTex, Budapest, 2005
  • Prószéky Gábor: A nyelvtechnológia /és/ alkalmazásai, Aranykönyv Kiadó, 2005
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra42
  Készülés előadásra9
  Készülés gyakorlatra
  9
  Kis házi feladat elkészítése28
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás:  Tanszék, Int.:
   Mészáros Tamás
   Strausz György
   Mestertanár
   Docens
   MIT
   MIT