Beágyazott mesterséges intelligencia

A tantárgy angol neve: Embedded Artificial Intelligence

Adatlap utolsó módosítása: 2022. november 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc Villamosmérnöki mesterszak
Intelligens beágyazott rendszerek főspecializáció (MIT)
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIMA22   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Renczes Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMA22
4. A tantárgy előadója Sárközy Péter tudományos segédmunkatárs, MIT
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:

NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIMIMA10", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIMA10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy a beágyazott rendszerekhez kapcsolódó információfeldolgozás mesterséges intelligencia algoritmusait mutatja be. Specialitása, hogy információ alatt alapvetően fizikai folyamatokból nyert adatot értünk, és az algoritmusok implementálása során külön foglalkozunk a beágyazott platformokon történő realizálás lehetőségével.
8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés

 

1. Bevezetés, a tárgy követelményeinek ismertetése. A mesterséges intelligencia területeinek, beágyazott rendszerekben történő alkalmazásának, továbbá a tárgy fókuszpontjainak áttekintése.

 

Információfeldolgozás beágyazott mesterséges intelligencia rendszerekben

 

2. Az adatelemzés munkafolyamatának ismertetése. Outlier detekció és adattisztítás, hiányos adatok kezelése, tudásmodellezés lehetőségeinek vizsgálata.

3. Regresszió és osztályozás problematikájának és megoldásának elemzése hardveres környezetben, az ehhez kapcsolódó lineáris, illetve logisztikus modellek bemutatása.

4. Klaszterezés feladatának vizsgálata, dimenziócsökkentés lehetőségeinek tanulmányozása.

5. A mesterséges intelligencia szenzorfúziós módszereinek ismertetése beágyazott alkalmazásokhoz.

6. Neurális hálózatok bemutatása. Zaj hatásának ismertetése a tanulási folyamatra. A túltanulás, korai leállás, illetve a visszametszés problematikájának vizsgálata különböző platformokon. A mintahalmaz felbontása tanító-, teszt- és validáló halmazokra

7. Konvolúciós neurális hálózatok működésének ismertetése. Beágyazott környezetben futtatható mintafelismerő rendszer bemutatása.

8. Visszacsatolt neurális hálózatok tanulmányozása. Predikció lehetőségeinek ismertetése.

9. A neuronok kimenetének értelmezése. A reprezentációtanulás jelentőségének bemutatása, autoencoder ismertetése.

 

Beágyazott platformok mesterséges intelligencia alkalmazásokhoz

 

10. Általános célú eszközök (mikrokontroller, FPGA, általános célú processzor) alkalmazási korlátainak áttekintése.

11. Céldhardverek bemutatása a mesterséges intelligencia beágyazott platformokon történő megvalósításához.

12. Okos eszközök, okos órák beágyazott mesterséges intelligenciához kapcsolódó képességeinek ismertetése.

 

 

A gyakorlatok részletes tematikája

1. Lineáris és logisztikus regresszió, illetve osztályozás alkalmazása beágyazott környezetben, ismert fizikai modellű példákon, lineáris modellek reprezentációs képességének vizsgálata, új változók felvétele a modellbe.

2. Nagydimenzionalitású adatok kihívásai, lineáris függőségek eltávolítása, főkomponens-analízis és szinguláris érték felbontás beágyazott platformon történő alkalmazása dimenzióredukcióra, információveszteség kvantifikálása, reverzibilitás vizsgálata.

3. Szenzoros adatok integrálszámításának lehetőségei, zaj kezelése, eltérő forrásból származó mérések, különböző mérési módszerek fúziója hardveres megvalósítás során.

4. Alkalmazott neurális hálózatok implementálása beágyazott rendszerekben, zaj hatásának vizsgálata a tanulásra, konvergenciakonfidencia számítása, és a kapcsolt túltanulási, korai leállási, illetve visszametszési kihívások ismertetése. Minták felbontása tanító-, teszt- és validáló halmazokra.

5. Konvolúciós neurális hálózatok beágyazott alkalmazási példái, kernelméretek hatása a reprezentációs képességre, tanult jellemzővektorok magyarázhatósági vizsgálata.

6. Idősoros adatok elemzése beágyazott platformokon, autoregressziós (ARIMA) módszerek és visszacsatolt neurális hálózat alapú predikciós architektúrák összehasonlító elemzése.

7. Felügyelet nélküli jellemzővektor-tanulás, a látens dimenzionalitás hatása a modellek reprezentációs képességére, generatív modellek mintavételezése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az elméleti tananyagot frontális előadás formájában adjuk elő, a gyakorlati részt számítási gyakorlat formájában tervezzük.

A tantárgyhoz a következő félévben lesz laboratórium: Beágyazott mesterséges intelligencia laboratórium

10. Követelmények Szorgalmi időszakban:
1 db zárthelyi sikeres megírása (min. 40%)
Vizsgaidőszakban:
Szóbeli vizsga
11. Pótlási lehetőségek Egy pótzárthelyi a TVSZ szerint, a szorgalmi időszakban.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra16
Felkészülés zárthelyire28
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása26
Vizsgafelkészülés38
Összesen150