Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott mesterséges intelligencia

  A tantárgy angol neve: Embedded Artificial Intelligence

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. november 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc Villamosmérnöki mesterszak
  Intelligens beágyazott rendszerek főspecializáció (MIT)
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA22   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Renczes Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMA22
  4. A tantárgy előadója Sárközy Péter tudományos segédmunkatárs, MIT
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:

  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIMIMA10", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy a beágyazott rendszerekhez kapcsolódó információfeldolgozás mesterséges intelligencia algoritmusait mutatja be. Specialitása, hogy információ alatt alapvetően fizikai folyamatokból nyert adatot értünk, és az algoritmusok implementálása során külön foglalkozunk a beágyazott platformokon történő realizálás lehetőségével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

   

  1. Bevezetés, a tárgy követelményeinek ismertetése. A mesterséges intelligencia területeinek, beágyazott rendszerekben történő alkalmazásának, továbbá a tárgy fókuszpontjainak áttekintése.

   

  Információfeldolgozás beágyazott mesterséges intelligencia rendszerekben

   

  2. Az adatelemzés munkafolyamatának ismertetése. Outlier detekció és adattisztítás, hiányos adatok kezelése, tudásmodellezés lehetőségeinek vizsgálata.

  3. Regresszió és osztályozás problematikájának és megoldásának elemzése hardveres környezetben, az ehhez kapcsolódó lineáris, illetve logisztikus modellek bemutatása.

  4. Klaszterezés feladatának vizsgálata, dimenziócsökkentés lehetőségeinek tanulmányozása.

  5. A mesterséges intelligencia szenzorfúziós módszereinek ismertetése beágyazott alkalmazásokhoz.

  6. Neurális hálózatok bemutatása. Zaj hatásának ismertetése a tanulási folyamatra. A túltanulás, korai leállás, illetve a visszametszés problematikájának vizsgálata különböző platformokon. A mintahalmaz felbontása tanító-, teszt- és validáló halmazokra

  7. Konvolúciós neurális hálózatok működésének ismertetése. Beágyazott környezetben futtatható mintafelismerő rendszer bemutatása.

  8. Visszacsatolt neurális hálózatok tanulmányozása. Predikció lehetőségeinek ismertetése.

  9. A neuronok kimenetének értelmezése. A reprezentációtanulás jelentőségének bemutatása, autoencoder ismertetése.

   

  Beágyazott platformok mesterséges intelligencia alkalmazásokhoz

   

  10. Általános célú eszközök (mikrokontroller, FPGA, általános célú processzor) alkalmazási korlátainak áttekintése.

  11. Céldhardverek bemutatása a mesterséges intelligencia beágyazott platformokon történő megvalósításához.

  12. Okos eszközök, okos órák beágyazott mesterséges intelligenciához kapcsolódó képességeinek ismertetése.

   

   

  A gyakorlatok részletes tematikája

  1. Lineáris és logisztikus regresszió, illetve osztályozás alkalmazása beágyazott környezetben, ismert fizikai modellű példákon, lineáris modellek reprezentációs képességének vizsgálata, új változók felvétele a modellbe.

  2. Nagydimenzionalitású adatok kihívásai, lineáris függőségek eltávolítása, főkomponens-analízis és szinguláris érték felbontás beágyazott platformon történő alkalmazása dimenzióredukcióra, információveszteség kvantifikálása, reverzibilitás vizsgálata.

  3. Szenzoros adatok integrálszámításának lehetőségei, zaj kezelése, eltérő forrásból származó mérések, különböző mérési módszerek fúziója hardveres megvalósítás során.

  4. Alkalmazott neurális hálózatok implementálása beágyazott rendszerekben, zaj hatásának vizsgálata a tanulásra, konvergenciakonfidencia számítása, és a kapcsolt túltanulási, korai leállási, illetve visszametszési kihívások ismertetése. Minták felbontása tanító-, teszt- és validáló halmazokra.

  5. Konvolúciós neurális hálózatok beágyazott alkalmazási példái, kernelméretek hatása a reprezentációs képességre, tanult jellemzővektorok magyarázhatósági vizsgálata.

  6. Idősoros adatok elemzése beágyazott platformokon, autoregressziós (ARIMA) módszerek és visszacsatolt neurális hálózat alapú predikciós architektúrák összehasonlító elemzése.

  7. Felügyelet nélküli jellemzővektor-tanulás, a látens dimenzionalitás hatása a modellek reprezentációs képességére, generatív modellek mintavételezése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az elméleti tananyagot frontális előadás formájában adjuk elő, a gyakorlati részt számítási gyakorlat formájában tervezzük.

  A tantárgyhoz a következő félévben lesz laboratórium: Beágyazott mesterséges intelligencia laboratórium

  10. Követelmények Szorgalmi időszakban:
  1 db zárthelyi sikeres megírása (min. 40%)
  Vizsgaidőszakban:
  Szóbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek Egy pótzárthelyi a TVSZ szerint, a szorgalmi időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása26
  Vizsgafelkészülés38
  Összesen150