Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Formális módszerek

  A tantárgy angol neve: Formal Methods

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnöktanár levelező képzés (MA)
  Informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA19   3/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Majzik István,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Majzik István egyetemi docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikai rendszerek bonyolultságának és a potenciális hibák kockázatának növekedésével mindinkább követelmény az, hogy a kritikus komponensek megvalósítása bizonyítottan helyes legyen. Ennek egyik jellegzetes megoldása a formális modelleken alapuló tervezés és megvalósítás: A formális modellek analízisével vizsgálhatóvá válnak a tervezői döntések, bizonyíthatóak egyes tulajdonságok. A tárgy áttekintést ad az informatikai rendszerek formális modelljeinek megalkotásához és analíziséhez szükséges számításelméleti háttérről, ideértve a legfontosabb matematikai leíró paradigmákat, a modellezési nyelveket, valamint a kapcsolódó analitikus és szimulációs vizsgálati módszereket. Demonstrálja ezek alkalmazását a rendszerszintű modellezés, valamint a szoftver helyességbizonyítás területén.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatók

  • megismerik és alkalmazni tudnak egyes formális módszereket és technológiákat,
  • képesek lesznek nem-formális rendszer leírások alapján matematikai modellt alkotni,
  • megismerik a különböző helyességbizonyítási technikák előnyeit és hátrányait,
  • tisztában lesznek a formális módszereket támogató alapvető eszközökkel.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Informatikai rendszerek formális modellezése és analízise (a tantárgy összefoglaló bevezetése): A formális módszerek szerepe az informatikai rendszerek tervezésében: követelmény-specifikáció, modellezés, verifikáció (modellellenőrzés, helyességbizonyítás). Mérnöki és formális modellek kapcsolata, modell-transzformációk.
  • Alapszintű formális modellek és szemantikák: Kripke-struktúrák, tranzíciós rendszerek, időzített automaták, automaták hálózata.
  • Követelmények formalizálása temporális logikákkal: Lineáris temporális logika (LTL). Elágazó idejű temporális logikák (CTL, CTL*). Gyakorlati példák és alkalmazások (PSL).
  • Formális verifikáció modellellenőrzéssel: Modellellenőrzés szimbolikus technikákkal. Gyakorlati alkalmazások: Egyszerű algoritmusok helyességének verifikálása (UPPAAL), tesztgenerálás modell ellenőrzővel.
  • Informatikai rendszerek dinamikus viselkedésének modellezése állapottérképekkel: Állapottérképek szintaktikája és szemantikája. Tervezés állapottérképek alapján. Gyakorlati alkalmazások: UML állapottérképek, Yakindu Statechart Tools.
  • Modellezés Petri hálókkal: Struktúra, dinamikus viselkedés, állapotegyenlet, token játékok. Dinamikus tulajdonságok (elérhetőség, korlátosság, megfordíthatóság, visszatérő állapotok, élő tulajdonság). Elérhetőségi gráf. Strukturális tulajdonságok (invariánsok). Redukciós technikák. Gyakorlati alkalmazások: protokoll analízis.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   A félévközi jegy megszerzésének követelménye egy zárthelyi dolgozat és egy házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A házi feladat részei egy kisméretű információs rendszer modelljének elkészítése valamint az elvárt tulajdonságok modell alapú analízise. A házi feladat kiadására a 4. oktatási héten kerül sor, a beadásához kapcsolódó beszámolók, ill. bemutatók a 10. oktatási héttől ütemezhetők. A félévközi jegyet 70%-os súllyal a zárthelyi osztályzata és 30%-os súllyal a házi feladat osztályzata határozza meg.
  • A vizsgaidőszakban: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi dolgozat egy alkalommal a szorgalmi időszakban pótolható vagy javítható. Sikertelen zárthelyi pótlására egy alkalommal a pótlási időszakban is van lehetőség. Házi feladatok határidőn túl a pótlási időszakban adhatók be, a késedelmes beadás 20% pontlevonással jár.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladattal kapcsolatban a félév során konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Pataricza András (szerk.): Formális módszerek az informatikában. TypoTeX Kiadó, 2005.

  Ajánlott irodalom:

  1. W. Reisig, G. Rozenberg (eds.): Lectures on Petri Nets. Vol I-II, Springer Verlag, 1998.
  2. D. Peled: Software Reliability Methods. Springer Verlag, 2001.
  3. E. M. Clarke, O. Grumberg, D. Peled:  Model Checking. MIT Press, 2000.
  4. G. Holzmann: Design and Validation of Computer Protocols. Prentice Hall, 1991.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra12
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése36
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Majzik István egyetemi docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék