Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréselmélet

  A tantárgy angol neve: Measurement Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnöktanár levelező képzés (MA)

  Elektrotechnika-elektronika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA18   3/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Péceli Gábor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Péceli Gábor egyetemi tanár, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jel- és információfeldolgozás alapjai

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy a környező anyagi világ megismerését, valamint kvantitatív és kvalitatív jellemzését segítő mérnöki módszerek elméleti hátterét mutat be. Jel- és rendszerelméleti, becslés és döntéselméleti továbbá adat- és jelfeldolgozási módszereket tekint át azzal az igénnyel, hogy elősegítse komplex mérési, modellezési és információfeldolgozási feladatok megoldását. Elsősorban folytonos és hibrid rendszerekhez kapcsolódóan jelentős mértékben fejleszti a tudatos modellalkotási és problémamegoldó készséget. Mindezt a mérési és modellezési problémák egységes szemléleti keretbe helyezésével éri el.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

  (1) ismerjék a mérés és modellezés helyét, szerepét és egymáshoz való viszonyát a megismerési folyamatokban,

  (2) gyakorlati problémák megoldása során alkalmazni tudják az alapvető jel- és rendszerelméleti, valamint becslés- és döntéselméleti eljárásokat,

  (3) tisztában legyenek a modellillesztés (identifikáció és adaptáció) alapvető módszereivel, továbbá az optimalizálás különböző technikáival, különös tekintettel a rekurzív eljárásokra,

   (4) tájékozottak legyenek intelligens mérő- és információ-feldolgozó rendszerek kialakításának legfontosabb szempontjairól.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Modellillesztés (4 óra elmélet/előadás):

  Célkitűzés: annak egyértelművé tétele, hogy a mérési eljárás célja és egyben legfontosabb eszköze a modellillesztés: a mérés maga a legjobban illeszkedő modell - valamilyen formában történő - megadását jelenti.

  A regressziós feladat általánosítása: identifikáció/adaptáció/tanulás. Illesztési kritériumok, illesztési eljárások globális, ill. lokális információ alapján: a Gauss-Newton eljárás, gradiens alapú, ill. közelítőleg gradiens eljárások. Adaptív véges impulzusválaszú (FIR) szűrők. Adaptív végtelen impulzusválaszú (IIR) rendszerek.

  Becslés- és döntéselmélet (4 óra elmélet/előadás):

  Célkitűzés: a modellillesztés feladatának bővítése olyan esetekkel, amikor a jelenségek leírásában hangsúlyosabb szerepet kapnak valószínűségi modellek és eljárások.

  A döntéselmélet alapjai. Becslések és döntések jellemzői, minősítésük. Bayes-becslők. Maximum-likelihood becslők. Lineáris becslések. A Gauss-Markov becslő. Legkisebb négyzetes hibájú becslők.

  Modell-alapú jelfeldolgozás (4 óra elmélet/előadás):

  Célkitűzés: átfogó képet adni a jelreprezentáció és a jelfeldolgozás legfontosabb alapelveiről és ezek kapcsolatáról, és arról, hogy a hatékony jelfeldolgozás előfeltétele és eszköze a jó jelreprezentáció.

  Jelmodellek: a jeltér fogalma, determinisztikus és sztochasztikus jelek leírása, jel reprezentációk. Időtartomány, transzformált tartomány. Jeltranszponálás, sáv-szelektív feldolgozás. A megfigyelő-elmélet alapjai. Megfigyelők állapotbecslésre. A Kalman-prediktor. A jelreprezentációs technikák és a megfigyelők kapcsolata. Rekurzív transzformációk megvalósítása. Megfigyelők jelfeldolgozási feladatokra. Transzformált tartománybeli jelfeldolgozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  Két sikeres zárthelyi, továbbá két házi feladat előírt színvonalú elkészítése. A házi feladatok a megismert módszerek és számítási eljárások begyakoroltatását szolgálják. A kredit megszerzésének feltétele külön-külön a zárthelyik és a házi feladatok mindegyikére kapható maximális pontszám 40%-ának elérése. Az osztályzatot a zárthelyik és a feladatok összpontszáma alapján állapítjuk meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik egyszeri pótlására a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten biztosítunk lehetőséget. Az otthoni feladatok a pótlási hét végéig pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadóval egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Péceli G.: Méréselmélet. Elektronikus jegyzet.

  [2] Schnell László (főszerkesztő): Jelek és rendszerek méréstechnikája. Műszaki Könyvkiadó, 1985.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra12
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése36
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Péceli Gábor egyetemi tanár, MIT