Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modell alapú rendszertervezés

  A tantárgy angol neve: Model-based Systems Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus Szak
  MSc képzés
  Kritikus rendszerek főspecializáció 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA00 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Semeráth Oszkár,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.inf.mit.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója Dr. Varró Dániel (egyetemi tanár)
  Dr. Bergmann Gábor (egyetemi adjunktus)
  Dr. Horváth Ákos (egyetemi adjunktus)
  Dr. Ráth István (egyetemi adjunktus)  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető programozási (Java, C, C++) és rendszermodellezési ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIM228" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM228", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA22" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA22", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjainkra a modell alapú szoftver- és rendszertervezés az informatika számos területén (pl. autóipar, repülőgépipar, üzleti folyamatok) tekinthető az egyik vezető fejlesztési módszertannak. A magasszintű, precíz, szabványos és szakterület-specifikus modellek megalkotásával és ellenőrzésével a tervezés korai fázisaiban kiszűrhető számos ellentmondás és tervezési hiba, melyek egy kódcentrikus fejlesztési folyamat esetében csak a tesztelés során deríthetők fel.  Modellszimulációk segítségével előzetesen megbecsülhető a rendszer várható teljesítménye, megbízhatósága vagy rendelkezésre állása is. Automatikus kódgenerátorok és modelltranszformációk segítségével pedig automatizálhatóvá válik az implementáció számos kritikus lépése, mint a forráskód, a konfigurációs leírók vagy a dokumentáció elkészítése.

  A hatékony modellalapú tervezéshez elengedhetetlenek a modern, egyedi tervező- és ellenőrzőeszközök is, ezért a tárgy bemutatja azok kifejlesztéséhez szükséges alaptechnológiákat, többek között a szakterület specifikus modellezési nyelvek, modell-lekérdezések és transzformációk, és kódgenerátorok tervezési technológiáit. Betekintést ad továbbá a modell alapú tervezés fejlesztési módszertanának legfontosabb kérdéseibe is.

  A tantárgy célja, hogy egy szoftverfejlesztési házi feladat tervezésén és implementációján keresztül egyszerre mutassa be a modell alapú módszerek alapjait, az ipari környezetben használatos technológiákat és a kapcsolódó tervezési módszertanokat. Ennek keretében a hallgatók részletesen megismerik

  1. a kritikus rendszerek tervezésének komplex feladataival és módszereivel (platform modellezés, hibatűrő tervezési minták, allokáció, ütemezés, optimalizáció, szolgáltatásbiztonsági paraméterek),
  2. az ezt támogató szakterület-specifikus tervezőeszközök fejlesztési alapjaival (metamodellezés, grafikus és szöveges nyelvek, nézetek, nézőpontok),
  3. az automatizálást támogató modell alapú módszereket és technológiákat (modell-lekérdezése, modelltranszformációk, kódgenerátorok) valamint,
  4. a modell alapú fejlesztési folyamat során használt főbb elvekkel.

  A tárgy elvégzésével a hallgatók olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek segítségével képesek lesznek egy komplex informatikai rendszer projekt modell alapú tervezésére továbbá az egyes lépések hiányzó automatizált eszköztámogatásának a kifejlesztésére is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés: Szakterület-specifikus nyelvek és modelltranszformációk szerepe kritikus rendszerek modellvezérelt tervezésében. A nyílt forráskódú tervezőrendszerek szerepe.

  2.

  Modellezési nyelvek tervezése és technológiái: Metamodellezés/Ontológiák (EMF, OWL/RDF). Származtatott modellelemek. Absztrakció és hierarchia szerepe a modellezésben. UML Profile-ok felépítése.

  3.

  Modellezési nyelvek tervezése és technológiái: Modell-lekérdező nyelvek, (OCL, gráfminták), Jólformáltsági kényszerek, Kiértékelési stratégiák (inkrementális vs. lokális keresés). Esettanulmány (DSM).

  4.

  Modellezési nyelvek tervezése és technológiái: Nézetek, nézőpontok, Grafikus és szöveges nyelv. Absztrakt és konkrét szintakszis.  definíciója és kapcsolata. Szöveges és grafikus szintakszist támogató keretrendszerek. Esettanulmány (DSM)

  5.

  Modell alapú módszerek: Automatikus modelltranszformációk; Modelltranszformációk csoportosítása. A model-to-model (M2M) és model-to-text (M2T) transzformációk. Szabványos / népszerű modelltranszformációs nyelvek. Inkrementális modell-szinkronizáció. Modell-szimuláció szerepe viselkedésleíró nyelvekben.

  6.

  Automatikus kódgenerátorok: Minta (template) alapú kódgenerátorok. Közvetett kódgenerátorok (M2M + nyelvtan alapú formázás). Inkrementális kódgenerátorok. Kódgenerátorok tanúsítványozása. Esettanulmány

  7.

  Kritikus rendszertervezés: Követelmény, funkcionális és strukturális modellezés; a kapcsolódó szabványos nyelvek és profile-ok (UML MARTE, SysML) áttekintése, modellezési best practice-ek, esettanulmány.

  8.

  Kritikus rendszertervezés: Platform modellezés, Architekturális tervezési minták; Redundancia és hibatűrés; a kapcsolódó szabványos nyelvek és profile-ok (UML MARTE) áttekintése, modellezési best practice-ek, esettanulmány.

  9.

  Kritikus rendszertervezés: Erőforrás partícionálás, Esemény- és idővezérelt rendszerek; Extra-funkcionális paraméterek modell alapú analízise. Munkafolyamat szemléletű allokációs folyamat. Nyomonkövethetőség

  10.

  Kritikus rendszertervezés: Tervezési tér felderítés; Konfigurációtervezés; Tervezési variánsok szisztematikus előállítása és kiértékelése

  11.

  Kollaboratív modellezés: Csoportosítás: offline (SVN, CVS) és online (pl. GoogleDocs) megközelítések. Modellek összehasonlítása. Eszközintegráció: célja, kihívásai; Munkafolyamat szemléletű eszközintegráció

  12.

  Üzleti folyamatok modellezése és analízise: BPMN alapú modellezés és szimuláció alapú analízis. Modellezési best practice-ek, esettanulmány.

  13.

   Szabály alapú rendszerek: Prioritások és konfliktusok kezelése, szabályok ütemezés. Komplex eseményfeldolgozás (Complex Event Processing): események fogalma, (időablakozott) feldolgozása.

  14.

  Modell alapú fejlesztési folyamat (Modell menedzsment; költségbecslés; agilis MDE)

  A gyakorlatok tematikája:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1.

  Szakterület specifikus nyelvek: metamodellezés (EMF)

  2.

  Szakterület specifikus nyelvek: jólformáltsági kényszerek, nézetek (OCL  EMF-IncQuery)

  3.

  Modelltranszformációk és kódgenerátorok (Xtend) 

  4.

  Kritikus rendszerek tervezése: funkcionális, architektúra és platform modellezés (Papyrus UML + MARTE Profile)

  5.

  Kritikus rendszerek tervezése: erőforrás partícionálás, konfiguráció tervezés (Papyrus UML + MARTE Profile)

  6.

  Szabály alapú rendszerek (Drools)
   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév végi aláírás feltétele a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) önálló, megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladat kiadása legkésőbb a 4. oktatási héten, beadása pedig a 14. oktatási héten történik. A félév folyamán a házi feladat előrehaladását rendszeresen ellenőrizzük.

  A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes. A félévközi házi feladat (otthoni feladat) értékelése 50% súllyal számít bele a vizsgajegybe.

  Elővizsga: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be (vagy javítható), a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.

  A vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Marco Brambilla, Jordi Cabot, Manuel Wimmer: Model Driven Software Engineering in Practice. Morgan&Claypool Publishers, 2012.

  J. Holt, S. Perry: SysML for Systems Engineering, 2008.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra42
  Készülés előadásra6
  Készülés gyakorlatra
  7
  Házi feladat elkészítése33
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Varró Dániel (egyetemi tanár)
  Dr. Horváth Ákos (tudományos munkatárs)
  Dr. Ráth István (tudományos munkatárs)
  Gönczy László (egyetemi tanársegéd)
  Dr. Bergmann Gábor (tudományos munkatárs)