Önálló laboratórium 1

A tantárgy angol neve: Project Laboratory 1

Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM815 1 0/0/5/f 5 1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sujbert László,
4. A tantárgy előadója

Az önálló laboratóriumi feladat kiadásáért a felvett tantárgyat gondozó tanszék felelős (ez általában a szakirányokat gondozó tanszéket jelenti).

Ha a hallgató a kar más tanszékének gondozásában lévő témán szeretne dolgozni, akkor ehhez meg kell szereznie az anyatanszék elbocsátó nyilatkozatát és a másik tanszék befogadó nyilatkozatát.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít  A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-M7")
VAGY
Training.Code=("5N-M8")
VAGY
Training.Code=("5N-MEU")
VAGY
Training.Code=("5N-MGAIN")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy két féléve során a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

A két féléves önálló laboratórium tantárgy felkészít a szintén két féléves Diplomatervezés tantárgy elvégzésére.

Az első félév programja a téma kiválasztása, a feladat részletes specifikálása, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot. Célszerű a téma kiválasztása ügyében a tanszéket a félévet megelőző vizsgaidőszakban felkeresni, amennyiben ez lehetséges.

A félév elején a hallgatók a konzulenssel közösen elkészítik a feladatok kiírását és ütemezését. A feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

A tantárgy első félévének végén mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz. A beszámoló konkrét formai követelményeit és ütemezését a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a tanszék ahhoz konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A feladatot úgy kell kiválasztani, illetve a dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a hallgató tevékenysége.

Az önálló laboratóriumi feladat külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső témához hasonló módon előre egyeztetni kell a felvett tantárgyat gondozó tanszékkel. A hallgató munkájáról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a konzulens értékel. A külföldön készített munkáról ugyanúgy kell beszámolni, mint az itthon kidolgozott feladatok esetében.

Két vagy több hallgató részére közös témát is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A hallgató feladata, hogy a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor konzulensének rendszeresen be kell számolnia a munka előrehaladásáról.

A tanszék feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek triviálisan nem állnak rendelkezésre: konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

Félévközi ellenőrzés rendje

·        A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

·        A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni a feladat rendszertervét, továbbá az elvégzett munkát dokumentáló jegyzeteket.

A félévközi jegy megállapításának módja

A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

·        a munka szakmai értéke;

·        a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;

·        a beszámoló eredménye;

·        a munka dokumentáltsága.

Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

·        munkáját nagymértékben elhanyagolta;

·        feladatkiírását nem adta le;

·        a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;

·        az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.

11. Pótlási lehetőségek

A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az önálló laboratóriumi munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Összesen 150 óra
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Kari Tanács oktatási bizottsága

 

 

 

 

 

 

Egyéb megjegyzések A tantárgy neve angolul: Project Laboratory 1.