Rendszerintegráció és -felügyelet labor

A tantárgy angol neve: System Integration and Supervision Laboratory Exercises

Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM309 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Ákos,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim309
4. A tantárgy előadója

dr. Bartha Tamás
egyetemi adjunktus
MIT
Gönczy László
ügyvivő szakértő
MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Rendszerintegráció, Modellalapú szoftvertervezés
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése a rendszerintegráció és rendszerfelügyelet során használatos módszerek és eszközök gyakorlati megismertetése. A hallgatók végigkövetik egy elosztott alkalmazás megvalósításának és felügyeletének legfontosabb lépéseit, ipari környezetben használt integrációs köztesréteg (middleware) technológiák és rendszerfelügyeleti eszközök használatával.
8. A tantárgy részletes tematikája

A hallgatók először egy platform-független modellel írják le az elkészítendő alkalmazást, melyet elosztottan, heterogén platformokon kell implementálniuk. Az alkalmazás több technológiát használhat (pl. Java, XML web szolgáltatások, Java Component Architecture, Service Component Architecture, BPEL). Az egyes komponensek közti kommunikáció aszinkron, megbízható üzenetküldési technológiákra alapul (pl. Java Message Service, WebSphere MQ technológia).

A létrehozott integrált alkalmazás működtetése során a hallgatók megismerik a rendszerfelügyelet alapkérdéseit, az elosztott tranzakciók kezelésének alapjait, a válaszidő követés (Response Time Tracking) technológiáját, valamint a (szoftver) konfigurációmenedzsment kérdéseit, és megismerkednek a „menedzselhetőségre tervezés” fogalmával, valamint a metrika rendszer tervezés és kiértékelés alapvető feladataival.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium.

7 laboratóriumi mérési alkalom (közös technológiai ismertető, 5 hallgatói mérés, 1 pótmérés). 3 óra/hét.

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: A félévközi ellenőrzés módja a laboratórumi mérési feladatok sikeres elvégzése.
Minden laboratóriumi mérést külön jeggyel értékelünk, mely a laboratóriumi tevékenység és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga.
A félévközi jegy megszerzéséhez minden mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni!
Csak olyan mérésre kapható érdemjegy,
  • amelyen a Hallgató részt vesz,
  • a mérés elején kiadott írásos ellenőrző kérdéseket legalább elégséges szinten megválaszolja,
  • valamint a mérésen elvégzett munkáját a laborvezető jóváhagyja.
A mérési jegyzőkönyveket az adott mérésen kihirdetett időpontig el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon. A jegyzőkönyv elkészítésére legalább 3 munkanapot biztosítunk.
  • A vizsgaidőszakban: Nincs.

11. Pótlási lehetőségek Pótlási célból a szorgalmi időszakban egy pótmérési alkalmat biztosítunk. A pótmérésen vagy a pótlási időszakban összesen egy mérés pótolható. A pótmérésre a megadott határidőig jelentkezni kell!
12. Konzultációs lehetőségek A tárgy elvégzéséhez egyéni felkészülés szükséges. Az ellenőrző kérdések megválaszolása után a mérésvezető igény szerint egyéni vagy csoportos konzultációt biztosít.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetesen kiadott mérési útmutatók és technológiai leírások.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire-
Mérési jegyzőkönyv elkészítése28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása22
Vizsgafelkészülés-
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

dr. Bartha Tamás
egyetemi adjunktus
MIT
Gönczy László
ügyvivő szakértő
MIT
dr. Varró Dániel
egyetemi adjunktus
MIT
Kocsis Imre
doktorandusz
MIT