Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatásfejlesztés és menedzsment a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Service Science and Management Engineering in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés, Szolgáltatásfejlesztés és –menedzsment szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM293   3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
  4. A tantárgy előadója
  Pataricza András DSc
   egyetemi tanár
  MIT
  Charaf Hassan PhD docens   
  AAIT
  Kondorosi Károly PhD docens   
  IIT
  Strausz György PhD docens   
  MIT
         
        
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szolgáltatások modellezése és tervezése
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirány tárgyaiban tanultak szintézise és új ismeretek elsajátítása oly módon, hogy a reálgazdaságból meghívott előadók esettanulmányokon illusztrálják az egyetemi oktatók által tartott elméleti áttekintést. Így a hallgatók gyakorlati példákon keresztül megismerik a szolgáltatásfejlesztés és menedzsment aktuális metodikáját és technológiáját, az SSME-t (Service Science, Management and Engineering).

  A tárgy elvégzése után a hallgatók betekintést kapnak a korábban tanult tárgyak anyagának komplex alkalmazási környezetébe és megismerik a legkorszerűbb gazdasági gyakorlatra épülő SSME praxist. A tárgy keretében az esettanulmányokon keresztül betekintést kapnak abba is, hogy az általános metodikákat milyen megközelítéssel lehet egy-egy alkalmazási területre adaptálni. Képesek lesznek SSME metodika segítségével szolgáltatási rendszerek életciklusának kezelésére a követelményfelméréstől a modellezésen, teljesítménybecslésen, üzemeltetési, naplózási és betanítási kérdéseken keresztül a szabályozásnak való megfelelőség kérdéséig.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Szolgáltatások definíciója és életciklusa, szolgáltatásfejlesztés céljai, típusai. Bevezető az SSME fogalmaiba, metodikájába.
  • Informatikai szolgáltatásmodellek (cloud, Software as a Service, Infrastructure as a Service) és alkalmazásaik. Elektronikus szolgáltatások a gyakorlatban. A szolgáltatások piaca.
  • Gazdasági és pénzügyi informatika célkitűzések összekapcsolása. Követelmények felmérése, követése, priorizálása. Fokozatos rendszerfelépítési stratégiák: kiegészíthetőségre és integrációra tervezés.
  • Műveletek gyakoriságbecslése. Kezelői betanítás, használhatósági analízis. A számítástechnikai ill. operátori teljesítmény együttes tervezése szimulációs alapokon.
  • Működés közbeni infrastuktúrális, szolgáltatási és üzleti céloknak való megfelelés ellenőrzése mérésekkel: tervezés, előzetes becslések, mérési eredmények visszavezetése a rendszermodellbe.
  • Naplózás tervezése, teljesítménybecslése: gazdasági, jogi, műszaki, szolgáltatásbiztonsági szempontok. Loganalízis, információkinyerés. Alkalmazásfelügyelet tervezése.
  • Teljesítmény és szolgáltatásminőségi metrikák származtatása, Szolgáltatási Szint Szerződések (SLA) definiálása, tendereztetés és műszaki ajánlatkiértékelés.
  • Intrastuktúratervezési specifikációk operációs (informatikai) és szolgáltatás (gazdasági) szinten.
  • Továbbfejlesztések modell alapú tervezése, folyamatok verziókövetése, kompatibilitása.
  • Karbantarthatóságmenedzsment: erőforrások, elemi szolgáltatások, üzleti folyamatok, szolgáltatásbiztonság tipikus erkölcsi, gazdasági, műszaki karbantartási lépései. Műszaki, gazdasági, jogi változások követése. Konfigurációmenedzsment.
  • Folyamat keretrendszerek és szabályozórendszerek (SOX, BASEL II, HIPAA, stb.).
  • Üzleti rendszerek esettanulmányai: szolgáltatástervezés és integráció, méretezési és karbantartási kérdések, üzemeltetési feladatok a gyakorlatban
  • Üzleti rendszerek esettanulmányai: nagy IT rendszerek monitorozása és kiértékelése, rendszeroptimalizációs projektek.
  • A Sensoria FP6 projekt szolgáltatásfejlesztési metódusa, gyakorlati példa a logisztika szolgáltatások területéről az e-Freight FP7 projekt esettanulmányaiból.
  • Szolgáltatások bevezetése, üzleti modellek.

  Laboratórium:
  A hallgatók a modell alapú webszolgáltatásfejlesztés feladatait tekintik át egy komplex projekt keretein belül (többek közt az IBM Technology Explorer laboratórium anyagára építve). A projekt során a fejlesztés mellett az üzemeltetés tipikus kérdéseit is vizsgálják, ideértve az azonosságkezelés, szolgáltatási szint definiálás, konfigurációmenedzsment, monitorozás és naplózás, megfelelőség igazolásának és a folytonos üzletmenet biztosításának kérdéseit is.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás + laboratórium. A laboratóriumi alkalmak összevonva, dupla órában lesznek megtartva.
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:    Házi feladat
  b.    A vizsgaidőszakban:         Írásbeli vizsga
  c.    Elővizsga:             Nincs

  Az aláírás megszerzésének feltétele a házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése és a gyakorlatokon történő részvétel.
  A jegy megszerzése írásbeli vizsgán történik, a házi feladat 30%-os súllyal beleszámít a jegybe.
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten, különeljárási díj fejében, a házi feladat egy alkalommal pótolható. A pótlási héten egy laboralkalom pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előre egyeztetve az oktatókkal.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Stauss, B.; Engelmann, K.; Kremer, A.; Luhn, A. (eds.). Services Science Fundamentals, Challenges and Future Developments 2008.
  2. Spath, Dieter; Fähnrich, Klaus-Peter (eds.) Advances in Services Innovations 2007.
  3. Service Science, Management and Engineering Education for the 21st Century Series: Service Science: Research and Innovations in the Service Economy. Hefley, Bill; Murphy, Wendy (eds.) Springer, 2008
  4. SENSORIA FP6, e-Freight FP7 projektek kutatási anyagai
  5. Tanszéki jegyzet, meghívott előadók esettanulmányainak leírásai.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra -
  Felkészülés zárthelyire -
  Házi feladat elkészítése 34
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés 60
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Pataricza András DSc
   egyetemi tanár
  MIT
  Gönczy László
   ügyvivő szakértő
  MIT
  Charaf Hassan PhD docens   
  AAIT
  Kondorosi Károly PhD docens   
  IIT
  Strausz György PhD docens   

  MIT