Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tudásalapú szolgáltatások

  A tantárgy angol neve: Knowledge Based Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus mesterképzési szak
  Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM291   3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Strausz György, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  Mészáros Tamás, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szolgáltatások modellezése és tervezése
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Elosztott számítógépes környezetekben (internet, intranet) bőséges információ áll rendelkezésre számos területre vonatkozóan. Ezen adatok, ismeretek integrálása, kombinálása kiszélesíti az információs rendszerek szolgáltatásainak körét, újfajta alkalmazások megvalósítását teszi lehetővé.

  A tárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat elosztott információs bázisok (adatbázisok, XML dokumentumok, szöveg korpuszok) integrálásának, az elérhető információk kinyerésének módszereivel. A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

  • tisztában legyenek a napjainkban és várhatóan a közeljövőben elérhető nagyméretű, heterogén, elosztott információs rendszerek jellegzetességeivel, kezelésének problémáival,
  • ismerjék a web továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokat, a kialakuló új technológiákat, az ezekben rejlő új szolgáltatások tulajdonságait,
  • megismerjék az információ integrálás eredményeit alkalmazó döntéstámogatási módszereket,
  • tájékozottak legyenek a mesterséges intelligencia fogalmi modellezésre vonatkozó új eredményeivel,
  • áttekintésük legyen a jelenleg elérhető információ integrálásra épülő alkalmazásokról és eszközökről.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások anyaga:

  • Bevezetés (2 óra előadás):
   Tudásalapú rendszerek fogalma, általános jellemzői, szerepe az informatikai szolgáltatások területén.
  • Elosztott információs környezetek (2 óra előadás):
   Az elosztott, heterogén információs környezet jellemzőinek áttekintése, az információs környezet új minőségében rejlő lehetőségek. Az információ integrálás igénye. 
  • Információ integrálás módszerei (4 óra előadás):
   Mediátor/integrátor megközelítés bemutatása. Mediátorok szerepe, tervezési módszerei. Virtuális és materializált információ integrációs megközelítések előnyei, hátrányai.
  • Virtuális adatintegráció technikái (4 óra előadás):
   A gyakorlatban alkalmazott integrációs sémák áttekintése. Ontológiák szerepe a fogalmi heterogenitás feloldásában. Virtuális integrációt támogató rendszerek felépítése. 
  • Adattárház rendszerek (4 óra előadás):
   A materializált integráció előnyei és problémái. Adattárház rendszerek építésének folyamata. Adattárházak szervezése.
  • Információ kinyerés adattárházakból (4 óra előadás)
   Adatok értelmezésének támogatási lehetőségei, elemzések, riportolás, döntéstámogatás adattárház rendszerekben. 
  • Interneten elérhető információk integrálása (2 óra előadás):
   Információkeresés félig-strukturált információs forrásokban. Jelenleg elérhető internetes kereső rendszerek technológiái, képességei, hiányosságai.
  • A szemantikus web koncepció (4 óra előadás)
   Szemantikus web koncepció lényege, technológiái. A szemantikus web technikák alkalmazása webes információs források integrálásában. 
  • Adatbányászat és szövegbányászat (4 óra előadás):
   Az adat- és szövegbányászat célkitűzései, alkalmazása szolgáltatásokban.
   Nyelvtechnológia alapjai (morphológia, nyelvtanok, fordítás), nyelvtechnológiára épülő szolgáltatások, információkinyerés szöveges dokumentumokból. 
  • Tanulás információ integrációs rendszerekben (4 óra előadás):
   Induktív tanuló algoritmusok az információ integrációs rendszerekben. Döntéstámogatási modellek tanulása.
  • Alkalmazási területek bemutatása (8óra előadás):
   Virtuális elektronikus piactér rendszerek.
   Adatintegráció nagyvállalati információs rendszerekben.
   Korszerű webes keresőrendszerek.
   Információ kivonatolás webes forrásokból.

  Laboratórium:

  Információ integrálási technikák és az erre épülő döntéstámogatási szolgáltatások vizsgálata (pl. komplex IBM adatintegrációs eszközök felhasználásával).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az előadásokon elméleti ismeretek valamint a laboratóriumi gyakorlatokhoz és a házi feladat megoldásához szükséges ismertetések hangzanak el.
  A laboratóriumi gyakorlatokon demonstráció és önálló munka készíti elő a házi feladat megoldását
  A félév során házi feladatként egy választott információ integrálási technológiát vagy alkalmazást kell elemezni, rövid dolgozatban összefoglalni és kis előadásban prezentálni.

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az aláírás feltétele a házi feladat legalább elégséges szintre történő teljesítése (írásbeli dolgozat és kiselőadás formájában), és a laboratóriumi gyakorlatok elégséges teljesítése.

  b. A vizsgaidőszakban:  Írásbeli vizsga

  c. Elővizsga:  Nincs

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten az oktató által a feladat kiadásakor megjelölt időpontban bemutatható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előre egyeztetve az oktatókkal.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Planning for Information Gathering: A Tutorial Survey,, E. Lambrecht and S. Kambhampati,
  ASU CSE Tech Report 96-017, May 1997.
  J. Minker (ed.): "Logic-based Artificial Intelligence", Kluwer Academic Publishers, Jan. 2001.
  Alon Halevy, Michael Franklin, David Maier, „Principles of Dataspace Systems”, Symposium on Principles of Database Systems, Chicago, USA, 2006. 
  Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás, A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata, TypoTex, Budapest, 2005
  Gottdank Tibor, Szemantikus web - Bevezetés a tudásalapú Internet világába, ComputerBooks Kiadó, 2005 november
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Strausz György, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék