Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális szűrők

  A tantárgy angol neve: Digital Filters

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM278 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sujbert László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim278/
  4. A tantárgy előadója Dr. Sujbert László docens, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelfeldolgozás
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy időinvariáns, lineáris diszkrét idejű szűrők analízisével, tervezésével és megvalósításával foglalkozik. A digitális szűrők alkalmazása nagyon sok elméleti és gyakorlati részletkérdés ismeretét igényli, amelyre más jelfeldolgozási kurzusok nem vállalkozhatnak. A tárgy célja, hogy időkeretéhez képest a témakör legrészletesebb bemutatását adja a matematikai alapoktól a programozási módszerekig. Bár a digitális szűrők megismeréséhez elengedhetetlen az elmélet alapos áttekintése, cél a gyakorlati életben is használható tudás átadása. Ennek érdekében a tematika részét képezi az analízis és a szintézis MATLAB-szintű támogatásának bemutatása, valamint a megvalósítás jelfeldolgozó processzor alapú támogatásának megismertetése.

   

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy tisztában legyenek az időinvariáns digitális szűrők alkalmazásának lehetőségeivel; képesek legyenek adott átviteli függvénnyel jellemzett szűrő teljes körű analízisére; ismerjék a véges és végtelen impulzusválaszú szűrők tervezésének legfontosabb módszereit. Az elméleti ismeretek birtokában magas szinten használják az analízisre és szintézisre rendelkezésre álló szoftvertámogatást (MATLAB-függvényeket); eligazodjanak a realizációra alkalmas struktúrák között, és néhányat ismerjenek is. A kurzust eredményesen elvégző hallgatók képesek lesznek adott szűrőstruktúra adott hardveren, különösen jelfeldolgozó processzoron történő megvalósítására.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Digitális szűrési feladatok. A digitális szűrés helye, szerepe információfeldolgozó rendszerekben. Analóg és digitális szűrők összevetése.

   

  Analízis- és szintézismódszerek. Amplitúdó- és fáziskarakterisztika meghatározása analitikus és numerikus úton. Érzékenységvizsgálat. Zajelemzés. Lineáris hálózatok szintézise. Folytonos átviteli függvények diszkretizálása. Gyakorlat: MATLAB-támogatás bemutatása.

   

  IIR szűrők tervezése. Klasszikus approximációtípusok: Butterworth-, Csebisev-, inverz Csebisev-, Cauer-approximáció. Frekvenciatranszformációk. Tervezés a legkisebb négyzetek módszerével. Tervezés az időtartományban. A fokszám becslése. Gyakorlat: MATLAB-támogatás bemutatása.

   

  FIR-szűrők tervezése. Lineáris fázisú FIR-szűrők szerepe. A karakterisztika és az impulzusválasz tulajdonságainak összefüggése. Tervezés frekvencia-mintavételezéssel. Tervezés ablakozással. Tervezés Remes-algoritmussal. A fokszám becslése. Gyakorlat: MATLAB-támogatás bemutatása.

   

  Különleges digitális szűrők. Hilbert-transzformátorok, Gauss-szűrők. Nemlineáris szűrők, mediánszűrők. Gyakorlat: MATLAB-támogatás bemutatása.

   

  Megvalósítási lehetőségek. A digitális megvalósítás problémái: kvantálás, túlcsordulás, instabilitás, határciklusok, zaj. Digitális szűrés általános processzorokban és jelfeldolgozó processzorokban. Számításigény. A jelfeldolgozó processzorok adta támogatás bemutatása. Programszervezés. Hatékony off-line és on-line eljárások. Gyakorlat: DSP-támogatás bemutatása.

   

  FIR-szűrők megvalósítása. A transzverzális struktúra. Gyors konvolúción alapuló algoritmusok, transzformált tartománybeli szűrés. Gyakorlat: MATLAB- és DSP-támogatás bemutatása.

   

  IIR-szűrők megvalósítása. A direkt struktúra. Az átviteli függvény felbontása másodfokú alaptagokra: kaszkád és párhuzamos struktúra. Az alaptagok sorrendjének meghatározása. Lattice-struktúrák. Hullámdigitális szűrők. Rezonátoros szűrők. Gyakorlat: MATLAB- és DSP-támogatás bemutatása.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat teljesítése. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat pótlólag a pótlási héten is beadható.
  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Simonyi Ernő, "Digitális szűrők. A digitális jelfeldolgozás alapjai", Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

  Parks, T. W., C. S. Burrus, "Digital Filter Design", John Wiley & Sons, New York, etc. 1987.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Sujbert László docens, MIT
  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Digital Filters