Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerarchitektúrák laboratórium

  A tantárgy angol neve: System Architectures Laboratory Exercises

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Beágyazott információs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM239 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Béla,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim239
  4. A tantárgy előadója Dr. Fehér Béla docens, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Beágyazott rendszerek, programozható áramkörörk, processzor architektúrák

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA12" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi mérések célja a jelfeldolgozó processzorok és FPGA áramkörök működésének és programozásának megismertetése a velük megoldható feladatok körének bemutatása. A mérési feladatok lényege ismert, egyszerű algoritmusok implementálása, illetve rendszerbe szervezése. A hallgatók a tárgy teljesítése során a két témakörben, 2 + 2, egymásra épülő mérést végeznek el a jelprocesszorok és FPGA áramkörök témában. A bevezető jellegű mérések után a hallgatók a hallgatók egy előre megadott feladatkészletből saját feladatot választanak. 

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. mérés DSP processzorors fejlesztési technológiák

  A laboratóriumban rendelkezésre álló Analóg Devices Blackfin 537 DSP processzoros fejlesztői környezet képességeinek, erőforrásainak megismerése. A Visual DSP szoftevrfejlesztő környezet megismerése. A jelfeldolgozó programok általános struktúrájának megismerése, és a fejlesztés, hibakeresés lépéseinek gyakorlása egy egyszerű feladat megvalósítása során.

  2. mérés Összetett jelfeldolgozási feladok megvalósítása

  Egy több perifériát és eseményt kiszolgálni képes rendszer felépítésének megismerése, a rendszer erőforrás menedzsment kezelésének megismerése, teljesítmény hangolás. Futásidő analízis, magasszintű és alacsonyszintű kódrészletek alkalmazása, optimalizálás. Programozható perifériák kezelése, interfész beállítások kiválasztása a követelmények alapján.

  3. mérés Az FPGA fejlesztési technológia

  A mérés céélja az FPGA alapú digitális rendszertervezés alapjainak megismerése. Az eszközök jellemző paramétereinek értékelése, erőforrás kihasználási lehetőségek elemzése. A fejlesztőkártya hardver felépítésének megismerése. A fejlsztőkörnyezet szolgáltatásainak bemutatása. Tervezés, ellenőrzés, megvalósítás, tesztelés. Egy egyszerű tervezési feladat teljes körű végrehajtása.

   4. mérés Jelfeldolgozás FPGA eszközökkel

  A hardver alapú jelfeldolgozó rendszerek jellemzőinek megismerése. A MATLAB Simulink-re épülő System Generator komponensek használatának lehetősége komplex jelfeldolgozási feladatok megoldásában. Az optimalizáció lehetőségei, különböző kritériumok esetén: erőforrásigény - sebesség paraméterek beállítási lehetőségei.

   

  5. mérés Váalsztott feladat megvalósítása

  A meghirdetett feladatok közül a mérőcsoport egy önálló tervezési feladatot választ, majd a követelmények alapján specifikálja a megvalósításhoz szükséges rendszer funkcióit, a rendelkezésre álló eszközök közül kiválasztja az adott feladathoz megfelelő megvalósítási platformot és specifikálja a feladat megvalósításához szükséges rendszerszintű modulokat, funkcionális egységeket, eljárásokat, majd ezek integrálásával megvalósítja a teljes feladatot.   

     

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 órás laboratóriumi gyakorlat. Egy mérés 2 egymást követő 4 órás laboratóriumi gyakorlatból áll. A méréseket 2 fős hallgatói mérőcsoportokba szervezve végzik.

  10. Követelmények

  A méréseken a részvétel kötelező.

  A mérésekről minden mérőcsoportnak jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveket osztályozzuk. Az elégtelen mérést pótolni kell.

  A félévközi jegyet a jegyzőkönyekre adott osztályzatok átlaga alapján állapítjuk meg, kerekítés 50 századtól felfelé. 

  11. Pótlási lehetőségek A félév során 2 laboratóriumi gyakorlat pótolható, függetlenül az eredménytelenség okától.
  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetővel történő megbeszélés alapján előzetes konzultációra van lehetőség.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési útmutatók.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Fehér Béla docens, Dr. Sujbert László docens, MIT
  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: System Architectures Laboratory Exercices