Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kooperáció és gépi tanulás labor

  A tantárgy angol neve: Cooperation and Machine Learning Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak
  MSc képzés
  Intelligens Rendszerek Szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM223 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás:  Tanszék, Int.:
   Strausz György
   Kovács Dániel László 
   Docens
   Tanársegéd
   MIT
   MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mesterséges Intelligencia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi mérés sorozat kisebb (2-3 elemű) tematikus blokkokba van szervezve, amelyek során a hallgatók kisebb projekteket visznek végig, egy-egy adott célkitűzést próbálnak elérni. A tudásmodellezés és információelérés blokk feladataiban a hallgatók megismerkednek az információkeresés alapelveivel, egy keresési tárgyterület modellezésével és erre építve szemantikus információelérési problémát oldanak meg. A kooperáció blokk mérésein a hallgatók játékelméleti módszerek segítségével olyan kooperáló ágens-közösségeket alakítanak ki, amelyek elektronikus aukciókban és szavazásokban vesznek részt. A tervkészítés blokk keretében a hallgatók különböző tervkészítési módszerek segítségével oldanak meg egy tervkészítési és ütemezési feladatot. Az utolsó feladatcsoport a tanulás blokk, ahol a hallgatók statikus és dinamikus neurális, illetve bayes-i tanulási sémákkal kísérleteznek adott problématerületen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Egyszerű keresési módszerek.
  A gyakorlat célja néhány egyszerűbb adat- és szövegfeldolgozási és webes keresési módszer kipróbálása.

  II. Tárgyterület modellezése.
  A gyakorlat célja kidolgozni a szemantikus kereséshez szükséges tárgyterületi modellt (ontológiát), és a gyakorlatban is kipróbálni a Protégé ontológiaszerkesztő eszközt.

  III. Szemantikus információkeresés.
  A gyakorlat célja az előző két gyakorlat eredményeinek ötvözése: a tárgyterület modelljével felvértezve szemantikus elemekkel bővíteni az első gyakorlaton implementált webes információelérést.

  IV. Játékelméleti ágensek vizsgálata.
  Egyszerű JADE (Java Agent DEvelopment framework) ágenseket felhasználva a hallgatók kísérleteznek különböző játékelméleti modellekkel. Vizsgálják a kooperatív és nem-kooperatív viselkedés és a különböző egyensúlyi helyzetek alakulását.

  V. Aukciós és szavazási protokollok vizsgálata.
  A standard üzenet- és protokollkészletre támaszkodva a hallgatók egyszerű JADE ágensekből létesítenek egy minta ágensközösséget és kipróbálnak benne bonyolultabb árverési és szavazási protokollokat, ill. kísérleteznek a protokollok manipulálásával.

  VI. Egy-ágenses (centralizált) tervkészítés.
  Ezen a gyakorlaton a hallgatóknak realisztikus tervkészítési problémák leírására alkalmas leírónyelv segítségével kell adott tervkészítési domain-t és problémát reprezentálniuk, majd az elkészült reprezentációt, mint bemenetet, egy „fekete doboz” tervkészítő alkalmazás bemenetére adják, amely automatikusan előállítja számukra a probléma megoldását jelentő terv(ek)et.

  VII. Több-ágenses (decentralizált) tervkészítés.
  Ezen a gyakorlaton a hallgatók valóban elosztott, több-ágenses tervkészítéssel ismerkedhetnek meg. A hallgatók feladata elosztott ágens-keretrendszer segítségével olyan BDI (Belief-Desire-Intention) architektúrájú ágensek készítése, melyek PRS (Procedural Reasoning System) rendszerek módjára reaktív tervkészítést valósítanak meg.

  VIII. Statikus  és dinamikus neuronhálók vizsgálata, és alkalmazása.
  A hallgatók egy egyszerű neuronhálós osztályozási feladat megoldásához konstruálnak különböző típusú statikus neuronhálókat és megvizsgálják a neuronhálók különböző paraméterbeállítási lehetőségeinek a hatását.

  IX. Idősor-előrejelzési feladat megoldása dinamikus hálókkal.
  A hallgatóknak olyan dinamikus neuronhálón (MLP, RBF vagy SVM) alapuló előrejelző rendszert kell konstruálniuk, mely előre elkészített adatsor alapján az adatsor folytatásának becslését adja meg.

  X. Bayes-i tanulás.
  A laborfoglalkozás célja a passzív megfigyeléseken alapuló tárgyterületi modelltanulás vizsgálata Bayes hálók felhasználásával.

  A laborhoz tartozó elméleti ismereteket hallgatók a Kooperációs és Intelligencia (VIMIM135) tárgy keretein belül, illetve a megadott irodalom megismerésével sajátíthatják el.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium. A hallgatók a 10 alkalommal 4 órás mérésen vesznek részt, a félév egy tájékoztatóval kezdődik.

  10. Követelmények

  Minden mérés elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek leadása (az egyes jegyzőkönyvekre vonatkozó követelményeket a mérési utasítások rögzítik).

  A félévzáró osztályzatot a 4 kisebb projekt mérési jegyzőkönyveire kapott osztályzatok határozzák meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A hiányzott mérések pótlása közvetlenül az utolsó mérés után történik a szorgalmi időszak­ban. Legfeljebb 2 mérés pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek A mérések során a mérésvezetőkkel egyeztetett módon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2005

  A tárgy honlapján elérető mérési útmutatók (kidolgozás alatt)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása48
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás:  Tanszék, Int.:
   Strausz György
   Kovács Dániel László 
   Docens
   Tanársegéd
   MIT
   MIT