Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Valószínüségi következtető és döntéstámogató rendszerek

  A tantárgy angol neve: Probabilistic Inference and Decision Support Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus

  Intelligens rendszerek szakirány

  MSc 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM221 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Antal Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Antal Péter egyetemi adjunktus

  Dr. Pataki Béla egyetemi docens

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mesterséges intelligencia

  Valószínűségszámítás

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Mesterséges intelligencia

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A valószínűségi következtető és döntéstámogató rendszerek területe a bizonytalan tudásra alapozott optimális döntések meghozatalának kutatásával, illetve az eredmények alkalmazásával foglalkozik. Ez a terület hagyományosan a statisztikára és a döntéselméletre alapozott, de napjainkban egyre inkább összekapcsolódik a számításelméleti és a mesterséges intelligencia kutatásokkal.

  A tárgy célul tűzi ki, hogy összefoglalja és egységes keretben tárgyalja a döntéselmélet és a mesterséges intelligencia legkorszerűbb eszköztárát, megközelítési módszereit. A tárgy a tudásmérnökség, a gépi tanulás és a következtetés ezen területhez tartozó általános eredményeit tekinti át.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·         Bevezetés (2 óra elmélet/előadás):

  A bizonytalan tudás, a bizonytalanságkezelés lehetőségei. A döntések optimalitása. A döntéshez szükséges információk kinyerése.

  ·         A döntéstámogatás technológiai  folyamata (2 óra elmélet/előadás):

  A döntéstámogatás folyamata. A döntéstámogató rendszerek architektúrája. A felhasznált technológiák áttekintése.

  ·         Alapvető döntési eljárások (4 óra elmélet/előadás):

  Döntéselméleti áttekintés. Bayes döntés, maximum likelihood döntés. Döntési fák. Random forest eljárások.

  ·         Hasznosságelméleti áttekintés (4 óra elmélet/előadás):

  Megkötések a racionális preferenciákra. Hasznosságfüggvények. Hasznosságskálák és a hasznosság becslése. Többváltozós hasznosságfüggvények. A preferenciák rendszere és a többattribútumos hasznosság.

  ·         Bayes-statisztikai módszerek. (4 óra elmélet/előadás):

  A valószínűség bayesi értelmezése. A bayesi modell. Következtetés. Monte Carlo módszerek. Bayes-statisztikai megközelítés előnyei.

  ·         Bayes-hálók.  (6 óra elmélet/előadás):

  A valószínűségi definíció: szintaxis és szemantika. Kauzális definíció. Bayes-hálók és a tudásmernökség. Következtetés Bayes-hálókban. Bayes-hálók tanulása. Modelltanulás. Bayes-hálók tanulása hiányos adatok alapján. Jegytanulás

  ·         Temporális valószínűségi következtető rendszerek. (6 óra elmélet/előadás):

  Stacionárius folyamatok és a Markov-feltétel. Következtetés időbeli modellekben.  Szűrés, előrejelzés, simítás. Gauss-eloszlások frissítése. A Kálmán-szűrés alkalmazhatósága. Dinamikus Bayes-hálók, Gauss folyamatok. Egzakt következtetés dinamikus Bayes-hálókban. Komplex rendszerek hierarchikus és moduláris dekomponálása.

  ·         A neurális hálók és a bayesi megközelítés kapcsolata. (4 óra elmélet/előadás):

  Prediktív következtetés, hibrid MCMC módszerek. Modell-átlagolás. Strukturális és parametrikus következtetés. Automatikus relevancia meghatározás (ARD).

  ·         A döntéstámogató rendszerek kialakítására támogató eszközök (2 óra elmélet/előadás)

  Az adatokkal foglakozó eszközök, komponensek, a kialakított modellek, a felhasználói felületek.

  ·         Alkalmazási területek bemutatása (2 óra elmélet/előadás)

  A megismert elvek és szközök bemutatása egy orvosbiológiai területről vett feladaton.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy oktatása tantermi előadás formában történik. A gyakorlati alkalmazás a tantermi keretekben eljárások és példák bemutatásával, illetve a házi feladat megoldása, a - külön tárgy keretében - kapcsolódó laborgyakorlatok elvégzése során valósul meg.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  · félév közben (kb. 11-12. héten) egy nagy ZH (max. pontszám 50), , a szükséges minimum szint a pontok 40%-a.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele az évközi ZH  minimális (minimum 40%) szintű teljesítése.

  c. Osztályozás:

  A vizsga osztályzata a zh- és a vizsgaeredmény alapján kerül megállapításra.
  11. Pótlási lehetőségek

   

  A zárthelyi a szorgalmi időszak során (nem az órarendi időpontban),  illetve a pótlási héten egy-egy alkalommal pótolható. Sikeresen megírt zárthelyit javító jelleggel csak a szorgalmi időszakbeli pótláson lehet ismételten megírni. Javítás esetén a javító pótzárthelyi írás megkezdésekor az eredeti eredmény törlődik, mindenképpen a javító pótzh eredményét vesszük figyelembe (akár jobb, akár rosszabb az eredeti eredménynél).

   

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  D. J. Hand: Intelligent Data Analysis

  T.Hastie, R.Tibshirani, J.Friedman: The Elements of Statistical Learning

  R. G. Cowel: Probabilistic Networks and Expert Systems

  C.M. Bishop: Neural Networks for Pattern Recognition

  R.M.Neal: Bayesian Learning for Neural Networks

  J. M. Bernardo, A. F. M. Smith: Bayesian Theory

  Andrew Gelman: Bayesian Data Analysis

  Bayesian inference Using Gibbs Sampling: http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 6
  Felkészülés zárthelyire 16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  8
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Antal Péter egyetemi adjunktus

  Dr. Pataki Béla egyetemi docens