Modellalapú szoftvertervezés

A tantárgy angol neve: Model Driven Software Development

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM147 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varró Dániel

egyetemi docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető Java programozási ismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

Napjainkban az informatikai rendszerek modellalapú tervezése nemcsak a szoftverfejlesztés, de az általános értelemben vett rendszertervezés vezető trendjévé vált. Az UML (Unified Modeling Language) napjainkra az objektum-orientált rendszermodellezés szabványos leíró nyelvévé vált, melyet széles körben használnak hálózati alkalmazások, üzleti folyamatok, biztonságkritikus, beágyazott és real-time rendszerek tervezésekor. A tantárgy célja, hogy egy webes komponens tervezésén és implementációján keresztül egyszerre mutassa be az UML nyelv használatát a modellbázisú szoftvertervezési folyamatban és az ipari környezetben használatos implementációs technológiák oldaláról

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés: Modellalapú rendszertervezés: A modellalapú rendszertervezés (MDSD) alapfogalmai, Model Driven Architecture (MDA), az UML szerepe az MDA-ban. Az UML nyelv fejlődése. A modellezési nyelvek helye, szerepe a modellvezérelt tervezési folyamatban. Automatizmusok a modellalapú rendszertervezésben (tervezési minták, kódgenerálás, modell-transzformációk, modellanalízis).

UML bázisú követelményanalízis: Használati esetek és aktorok. Forgatókönyvek. Esettanulmány: Modern eszközök a követelményanalízisben (RequisitePro).

Platform-független UML modellezés (rendszerszintű tervezés): Statikus tervezés. Architektúra tervezés (Entity, Control, Boundary osztályok). Statikus kényszerek (OCL). Dinamikus viselkedés leírása. Üzleti adatok állapotfüggő viselkedése (UML állapottérképek). Esettanulmányok.

Platformfüggő UML modellezés (részletes tervezés): Tervezési minták. Erőforrás modellezés (UML Profile for Schedulability, Performance and Time Specification). Objektum-relációs leképezés. Hibatűrési és teljesítmény paraméterek becslése. Esettanulmányok.

Domain-specifikus modellezés: Az UML kiterjesztési mechanizmusai, sztereotípiák. Metamodellezés (MOF, EMF, XMI). Áttekintés: Modelltranszformációk, automatikus kódgenerálás, hatékony kódgenerálási technikák (JET, Velocity).

Webes technológiák áttekintése: Szerver oldali megoldások (Enterprise Java Beans 3), webszolgáltatások, JSP/Szervletek.  (A tantárgy röviden áttekinti azokat a webes technológiákat, amelyeket a házi feladat elkészítése során a hallgatóknak használniuk kell.)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és előadótermi gyakorlat.

10. Követelmények

-          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) önálló, megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása legkésőbb a 4. oktatási héten, beadása pedig a 14. oktatási héten történik. A félév folyamán a házi feladat előrehaladását rendszeresen ellenőrizzük.

-          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes. A félévközi házi feladat (otthoni feladat) értékelése 50% súllyal számít bele a vizsgajegybe.

-          Elővizsga: Nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.

A zárthelyi és a vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

12. Konzultációs lehetőségek

A házi feladattal kapcsolatban a félév során legalább egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varró Dániel

egyetemi docens

MIT