Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modellalapú szoftvertervezés

  A tantárgy angol neve: Model Driven Software Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM147 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető Java programozási ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjainkban az informatikai rendszerek modellalapú tervezése nemcsak a szoftverfejlesztés, de az általános értelemben vett rendszertervezés vezető trendjévé vált. Az UML (Unified Modeling Language) napjainkra az objektum-orientált rendszermodellezés szabványos leíró nyelvévé vált, melyet széles körben használnak hálózati alkalmazások, üzleti folyamatok, biztonságkritikus, beágyazott és real-time rendszerek tervezésekor. A tantárgy célja, hogy egy webes komponens tervezésén és implementációján keresztül egyszerre mutassa be az UML nyelv használatát a modellbázisú szoftvertervezési folyamatban és az ipari környezetben használatos implementációs technológiák oldaláról

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: Modellalapú rendszertervezés: A modellalapú rendszertervezés (MDSD) alapfogalmai, Model Driven Architecture (MDA), az UML szerepe az MDA-ban. Az UML nyelv fejlődése. A modellezési nyelvek helye, szerepe a modellvezérelt tervezési folyamatban. Automatizmusok a modellalapú rendszertervezésben (tervezési minták, kódgenerálás, modell-transzformációk, modellanalízis).

  UML bázisú követelményanalízis: Használati esetek és aktorok. Forgatókönyvek. Esettanulmány: Modern eszközök a követelményanalízisben (RequisitePro).

  Platform-független UML modellezés (rendszerszintű tervezés): Statikus tervezés. Architektúra tervezés (Entity, Control, Boundary osztályok). Statikus kényszerek (OCL). Dinamikus viselkedés leírása. Üzleti adatok állapotfüggő viselkedése (UML állapottérképek). Esettanulmányok.

  Platformfüggő UML modellezés (részletes tervezés): Tervezési minták. Erőforrás modellezés (UML Profile for Schedulability, Performance and Time Specification). Objektum-relációs leképezés. Hibatűrési és teljesítmény paraméterek becslése. Esettanulmányok.

  Domain-specifikus modellezés: Az UML kiterjesztési mechanizmusai, sztereotípiák. Metamodellezés (MOF, EMF, XMI). Áttekintés: Modelltranszformációk, automatikus kódgenerálás, hatékony kódgenerálási technikák (JET, Velocity).

  Webes technológiák áttekintése: Szerver oldali megoldások (Enterprise Java Beans 3), webszolgáltatások, JSP/Szervletek.  (A tantárgy röviden áttekinti azokat a webes technológiákat, amelyeket a házi feladat elkészítése során a hallgatóknak használniuk kell.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és előadótermi gyakorlat.

  10. Követelmények

  -          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) önálló, megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása legkésőbb a 4. oktatási héten, beadása pedig a 14. oktatási héten történik. A félév folyamán a házi feladat előrehaladását rendszeresen ellenőrizzük.

  -          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes. A félévközi házi feladat (otthoni feladat) értékelése 50% súllyal számít bele a vizsgajegybe.

  -          Elővizsga: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.

  A zárthelyi és a vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladattal kapcsolatban a félév során legalább egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi docens

  MIT