Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gépi tanulás

  A tantárgy angol neve: Machine Learning

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatikai szak

  Intelligens rendszerek szakirány

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM136 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataki Béla József,
  4. A tantárgy előadója

  dr. Horváth Gábor egyetemi docens

  dr. Pataki Béla egyetemi docens

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mesterséges intelligencia
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Mesterséges intelligencia VIMIA 313
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy az intelligens rendszerek egyik alapvető képességének, a tanulásnak a gépi megvalósítási lehetőségeivel foglalkozik. Bemutatja a gépi tanulás fajtáit, összefoglalja a gépi tanulás elméleti alapjait, és részletesen elemzi a legfontosabb tanuló rendszer architektúrákat. A tárgy a gépi tanulást egységes keretbe helyezve, mint a környezetből származó információ kinyerésére és feldolgozására alkalmas megközelítést tekinti. A tanuló eljárásokat és architektúrákat azzal az igénnyel mutatja be, hogy elősegítse olyan komplex intelligens információfeldolgozási feladatok megoldását, melyeknél alapkövetelmény a megoldás folyamatos javítása a környezetből származó egyre több információ felhasználásával, valamint a környezet változásaihoz való alkalmazkodás, az adaptálódás. Az elméleti alapok bemutatásán túl a tárgy célja, hogy fejlessze a tudatos problémamegoldó készséget. Mindezt az egységes tárgyalásmód alkalmazásával és komplex alkalmazási példák bemutatásával éri el. A tárgy keretében elsajátított módszerek megalapozásként és háttérként szolgálnak kutatási és fejlesztési feladatok megoldásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  · Bevezetés (2 óra elmélet/előadás):

  A tanulás fogalma, tanuló gépek, tanulás intelligens rendszerekben. A legfontosabb tudásalapú architektúrák: döntési fák, neuronhálók, tudásalapú hibrid intelligens rendszerek. (Áttekintés)

  · Tudás szerepe a tanulásban (2 óra elmélet/előadás):

  A tudás szerepe a tanulásban, tudásreprezentációk, tanulás különböző tudás­repre­zentációk mellett. Magyarázat alapú tanulás. Tanulás releváns információ alapján. Induktív logikai programozás

  · Tanulás minták alapján (2 óra elmélet/előadás):

  A minták alapján történő gépi tanulás fajtái. Felügyelt és felügyelet nélküli tanulás, félig felügyelt tanulás, meg­erő­sí­té­ses tanulás.

  · A gépi tanulás elméleti megalapozása (4 óra elmélet/előadás):

  A tanulás számítási elmélete, valószínűleg közelítőleg helyes (VKH, PAC) tanuló algoritmusok. Statisztikai tanuláselmélet (SLT). A tanuló eljárások minősítése. A VC-dimenzió fogalma. A tapasztalati hiba minimalizálás szerepe, ERM elv. A tanuló eljárások hibájának (általánosító képesség) felső korlátjai. Strukturális kockázat­minimalizálás (SRM) elve.

  · Ellenőrzött tanulású architektúrák (4 óra elmélet/előadás):

  Döntési fák. Klasszikus neuronhálók (MLP, bázisfüggvényes hálók). A tanuló eljárások, mint optimalizáló algoritmusok. Tanulás és paraméterbecslés.

  · Kernel gépek és változataik (4 óra elmélet/előadás):

  A kernel gépek származtatása, a kernel trükk és jelentősége. Szupport vektor gépek (SVM) és változataik. A klasszikus hálók és a kernel gépek kapcsolata. A teljesítőképesség korlátai nagy­margójú osztályozási feladatoknál. A VC-dimenzió felső korlátja. Az SVM és az SRM elv kapcsolata. Gauss folyamatok.

  · Megerősítéses tanulás (4 óra elmélet/előadás):

  A jutalom szerepe a tanulásban. Passzív megerősítéses tanulás, adaptív dinamikus prog­ra­mo­zás, időbeli különbség (TD) tanulás. Aktív megerősítéses tanulás. Q tanulás.

  · Nemellenőrzött tanulás (4 óra elmélet/előadás):

  Alapfeladatok: főkomponens analízis (PCA), független komponens analízis (ICA). Elméleti alapok. A PCA feladat, mint mintákból történő tanuló eljárás, PCA hálók. Kernel PCA. A független komponens analízis matematikai alapjai. Az ICA megvalósí­tása tanuló rendszerekkel.

  · A gyakorlati feladatmegoldás problémái, alkalmazások (4 óra elmélet/előadás):

  Adatelőkészítés, normalizálás, dimenzió redukció. Zajos adatok kezelése. Hiányzó adatok prob­lé­mája. Az EM algoritmus és szerepe az adatelőkészítésben. Kilógó adatok.

  Tanulás kooperatív rendszerekben. (4 óra elmélet/előadás):

  Együttműködés és versengés. Moduláris tanuló rendszerek. Pontos és különböző szakértők kooperációja. Erős és gyenge tanulás. Boosting.

  · Alkalmazási példák (2 óra elmélet/előadás):

  Szövegfeldolgozás, képfeldolgozás. Rendszermodellezés és szabályozás nem­lineáris, dina­mi­kus rendszerekben. Előrejelzési feladatok. Megerősítéses tanulás alkalmazása: játékok, robotirányítás, stratégiakészítés.

  A tárgyhoz tartozó gyakorlati ismereteket hallgatók a Kooperáció és gépi tanulás labor keretein belül sajátitják el.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy elméleti része előadás formájában kerül leadásra. Gyakorlati feladatok megoldására a félév során a gyakorlati órákon, illetve a kapcsolódó labor keretein belül kerül sor.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

       Egy zárthelyi, amelyet legalább 40% szinten kell teljesíteni a vizsgárabocsájthatósághoz.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli beugró után szóbeli vizsga. Az írásbeli csak sikerült/sikertelen jellegű, amennyiben sikerült, akkor a vizsga szóbelin kialakuló eredményét már nem befolyásolja. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi zárthelyi minimálisan 40 % szintű teljesítése.

   

  c. Osztályozás:

  A vizsga osztályzata a vizsgaeredmény alapján kerül megállapitásra.

  11. Pótlási lehetőségek  

  A zárthelyi pótlása a szorgalmi időszakban, illetve a pótlási héten egy alkalommal lehetséges. (A TVSZ-nek megfelelően.)

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy web-lapján közzétett előadási jegyzet, elektronikusan hozzáférhető ajánlott szak­iro­da­lom és kiegészítő információ, valamint web-es linkgyűjtemény.

  A tárgy anyagának elsajátításához az alábbi könyvek is nagy segítséget adnak.

  Altrichter Márta, Horváth Gábor, Pataki Béla, Strausz György, Takács Gábor, Valyon József: Neurális hálózatok”, Panem, 2007.

  T. Mitchell: Machine Learning, McGraw-Hill 1997.

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, 2., átdolgozott kiadás, Panem Kiadó, Budapest, 2006

  Carl Edward Rasmussen, Chistopher K. I. Williams: Gaussian Processes for Machine Learning. The MIT Press, Cambridge, MA. 2006.

  Olivier Chapelle, Bernhard Schölkopf, Alexander Zien: Semi-supervised Learning. The MIT Press, Cambridge, MA, 2006.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra  7
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Horváth Gábor

  dr. Pataki Béla

  Egyéb megjegyzések A tárgy neve angolul: Machine learning