Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott rendszerek

  A tantárgy angol neve: Embedded Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. április 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar
  Mechatronikai mérnöki mesterszak

  A tárgyat kizárólag a VIK-GPK közös mechatronikai mérnök képzés hallgatói vehetik fel.

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM025   2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dülk Ivor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Dülk Ivor adjunktus, BME, VIK, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy olyan processzoros, ill. számítógépes célberendezések rendszertechnikai kialakításával, ill. hardver felépítésével foglalkozik, amelyek autonóm viselkedésűek, és az őket befogadó alkalmazói környezettel intenzív információs kapcsolatban állnak. Bemutatja a korszerű érzékelők tipikus felépítését, a jelkondicionálás áramköri megoldásait, a digitális jelátalakítókat (AD és DA konverterek), a jelfeldolgozó egységeket, valamint a rendszeren belüli és rendszerek közötti kommunikáció tipikus megoldásait.

  A tantárgy összességében az alábbi kompetenciák elsajátítását teszi lehetővé (tudás kompetenciák):
  - Átfogó ismeretek a beágyazott rendszerek felépítését, tulajdonságait illetően.
  - A beágyazott rendszerek, eszközök fejlesztésének alapvető ismeretei.
  - Digitális jelfeldolgozás.
  - Beágyazott alkalmazásokban használt érzékelők előnyeikkel és hátrányaikkal.
  - Analóg-digitális és digitális-analóg jelátalakítási módszerek.
  - Diszkrét Fourier transzformáció, analóg és digitális szűrők.
  - Beágyazott eszközök közötti vezetékes adatátvitel tipikus megoldásai.
  - Digitális jelfeldolgozó processzorok architekturális sajátosságai.
  - Mikroprocesszoros rendszerekben a számítási teljesítmény növelésének alapvető eszközei.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Beágyazott rendszerek felépítése

  1. hét: Főbb jellemzők, alkalmazási területek. Követelmények a beágyazott rendszerekkel szemben. A beágyazott rendszerek tipikus szintjei, az egyes szintek jellegzetes hardver és szoftver architektúrái.

  Érzékelők

  2. hét: Szenzortechnika. Tipikus érzékelők működési elvének és jelkondicionálásának bemutatása.

  3. hét: Hídkapcsolások és rezisztív érzékelők. Elmozdulás, elfordulás, erő, nyomás, mérése.

  4. hét: Hőmérséklet, áramlás, fényintenzitás és folyadékszint mérésére használható szenzorok és jelkondicionáló eszközök. Integrált kivitelű érzékelő, jelkondicionáló és távadó eszközök.

  Jelfeldolgozó egységek és mikrovezérlők

  5. hét: Általános célú processzorok, mikrokontrollerek, tipikus periféria készlete.

  6. hét: Jelfeldolgozó processzorok (DSP) felépítése, számítási kapacitás növelése.

  7. hét: Szoftveres megoldások és párhuzamos programozás beágyazott rendszerekben.

  Digitális jelfeldolgozás

  8. hét: Mintavételezés és kvantálás, Fourier transzformáció, spektrum.

  9. hét: Mintavételi tételek, diszkrét Fourier transzformáció. Spektrális szivárgás és léckerítés hatás, ablakozás.

  10. hét: Digitális szűrök, decimálás, interpolálás.

  Korszerű jelátalakítók

  11. hét: A/D átalakítók (Flash, szukcesszív approximációs, Dual slope, subranging, pipelined-subranging, Bit-per-stage, Sigma-Delta). AD átalakítók jellemzése, statikus és dinamikus hibák.

  12. hét: D/A átalakítók (String, R-2R létra, szegmentált, Sigma-Delta). Kódváltási tranziens. Nullad rendű tartó hatása. Digitális jelszintézis (DDS).

  Kommunikáció beágyazott rendszerekben

  13. hét: Funkcionális részegységek kommunikációja. Szenzorok rendszerbe illesztése. A kommunikáció szabványos hardver és szoftver eszközei. USART, SPI.

  14. hét: Az I2C busz, a CAN busz. Integrált intelligens szenzorok (IEEE 1451).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  A tantárgy elméleti és gyakorlati órákból áll. Az előadáson közölt elméleti anyagok megértését az előadásokon felüli, külön gyakorlati alkalmak segítik. A gyakorlatok során a hallgatók egy valós probléma megoldásán dolgoznak csoportosan és elvégzik a szükséges fejlesztéseket. Az előadásokon és gyakorlatokon felhasznált anyagokat, irodalmat a hallgatók letölthetik. A félév során rendszeres konzultációkat biztosítunk.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 2 ZH.

  A tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (két összegző tanulmányi teljesítményértékelés) alapján történik. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a szükséges gyakorlati és lexikális ismereteket kéri számon a teljesítményértékelés során, a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc.

  Az összegző értékelések együttesen vizsgálják és mérik fel a hallgatók tudás és képesség típusú kompetenciákkal meghatározott tanulási eredményeit. Ennek megfelelően az egyes összegző értékelések a kijelölt elméleti ismeretanyag elsajátítottságát, valamint a gyakorlaton szerzett ismeretek meglétét és képességek alkalmazását mérik fel. Teljesítésükre a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott időpontban, előreláthatólag a 8. és 14. oktatási héten kerül sor. A két összegző teljesítményértékelésen egyenként 20-20 pont szerezhető.

  11. Pótlási lehetőségek

  Mindkét ZH egyszer pótolható.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Dülk Ivor, Bevezetés a beágyazott rendszerekbe, BME VIK, 2016, Budapest 

  S. Heath: Embedded Systems Design, Elsevier Science, 2003
  Analog Devices: Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning, 1999

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásra14
  Félévközi készülés gyakorlatra14
  Felkészülés zárthelyire32
  Önálló tananyag-feldolgozás18
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Dülk Ivor adjunktus, BME, VIK, Méréstechnika és Információs Rendszerek tanszék