Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott beágyazott rendszerek

  A tantárgy angol neve: Applied Embedded Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mechatronikai mérnöki mesterszak
  Járműmechatronika szakirány
  Gépészmérnöki Kar

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM017   3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Péceli Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim017/index.html
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Péceli Gábor egyetemi tanár, MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elsősorban a mérés és modellezés, az irányításelmélet és a beágyazott rendszerek témaköreinek ismeretére épít, de jelentős tájékozottságot feltételez a számítástechnika témaköreiben is.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a fizikai, biológiai, kémiai, technológiai környezetükkel aktív, valós idejű információs kapcsolatban álló ún. beágyazott számítógépes rendszerek informatikai vonatkozásainak bemutatása és a létrehozásukhoz szükséges ismeretek és készségek fejlesztése gyakorlati példákon keresztül. További cél a tartósan autonóm és valós idejű működés, valamint a szolgáltatásbiztonság követelményeit figyelembe vevő tervezési elvek és módszerek, továbbá a tervezést segítő eszközök bemutatása járműmechatronikai alkalmazásokhoz kapcsolódóan.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a beágyazott információs rendszerekkel szemben támasztható és támasztandó követelményekről, ismerjék a főbb tervezési elveket, valamint az elkészült rendszerek tesztelésével és diagnosztikájával kapcsolatos módszerek lényeges elemeit.

   

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.   Bevezetés (2 hét) Beágyazott rendszerek definíciója, tipikus alkalmazások, követelmények.Valós idejű alkalmazások, időkezelés valós idejű rendszerekben. Puha és kemény, eseményvezérelt és idővezérelt valós idejű rendszerek.  

  2.   Erőforrás-allokáció, ütemezés, kommunikáció, szinkronizáció (4 hét)

  Ütemezés: prioritásos ütemezés, válaszidő-számítás; nem független taszkok esete; prioritás felső-határ protokollok.Időkezelés: órák megvalósítása; szinkronizálás és időmérés elosztott rendszerekben. A memóriamenedzsment és a válaszidő.Eseményvezérelt és idővezérelt kommunikáció.Esemény-megfigyelés, állapot-megfigyelés. A valós idejű változók és képük, az időbeni pontosság. Periodikus frissítés, akciókésleltetés. Beágyazott operációs rendszerek, kernelek, futtatórendszerek.

  3.   Érzékelő hálózatok (1 hét)

  Az érzékelő hálózatok feladata, kialakítása és hardvermegoldásai. Az érzékelő hálózatokban alkalmazott ad hoc topológiák, kiépítésük módszerei. Időszinkronizáció vezeték nélküli hálózatokban.

   4.   A beágyazott rendszer és a befogadó környezet modellezése (2 hét)

  Valós idejű számítógépes rendszerek modellezése és modellezési eszközei.   A befogadó környezet folytonos, diszkrét, hibrid és heterogén modelljei, valamint modellezési eszközei a járműmechatronikában.  

   5.   Beágyazott rendszerek tervezése (3 hét)

  Példák a fizikai és az információs folyamatok integrálására, követelményanalízis. Példák valós idejű információ feldolgozásra, követelményanalízis. Hardver-szoftver együttes tervezés. Példák, esettanulmányok járműmechatronikai alkalmazásokra.

   6.   Beágyazott rendszerek minősítése, minőségbiztosítása (2 hét) Termékminőség, a szolgáltatások biztonsága, biztonságkritikus rendszerek. Ellenőrzéstechnológia a tervezés során: verifikáció, validáció, szimuláció, mérés. Ellenőrzéstechnológia a működtetés során: monitorozás és diagnosztika. Megbízhatóság, (szolgáltatás)biztonság, rendelkezésre állás.

   

   

   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények a.               A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi és egy házi feladat
  b.               A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
                   
  Elővizsga: nincs

   

   

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlása és a házi feladat késedelmes leadása a TVSZ szerint.

   

  12. Konzultációs lehetőségek A vizsgák előtti napokon, egyébként egyéni megbeszélés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Óravázlatok, jegyzet fejezetek, segédletek elektronikusan hozzáférhető formában.
  [1]   H. Kopetz: Real-Time Systems, Design Principles for Embedded Applications, Kluwer Academic Publishers, 1997.
  [2]   Giorgio Butazzo, HARD REAL-TIME COMPUTING SYSTEMS: Predictable Scheduling Algorithms and Applications, Kluwer, 1997.
  [3]   Jane W.S. Lu, Real-Time Systems, Prentice-Hall, 2000.
  [4]   U. Kiencke, L. Nielsen, Automotive Control Systems, Springer, 2000.

   

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Péceli Gábor egyetemi tanár, MIT
  Egyéb megjegyzések

  A tárgy angol neve: Applied embedded systems