Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szakdolgozat-készítés

  A tantárgy angol neve: BProf Thesis Project

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés  
  Kooperatív képzés  

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIBT00 6 0/20/0/f 15 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Semeráth Oszkár,
  4. A tantárgy előadója A szakdolgozat témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató kooperatív képzésének megkezdésekor kijelölt tanszék, amely a hallgató projekttantárgyainak felelőse, továbbá záróvizsgájának szervezője. A hallgató témavezetője az anyatanszék munkatársa).

  A hallgató mindig a választott témát gondozó tanszékhez rendelt Szakdolgozat-készítés tantárgyat veszi fel.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  A Szakdolgozat-készítés felvételének kötelező előtanulmányi feltételei az üzemmérnök-informatikus (BProf) képzés szakdolgozat, záróvizsga és oklevél szabályzata is tartalmazza.
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  (Szakirany("BPINteszt", _) VAGY
  Szakirany("BPINhalbizt", _) VAGY
  Szakirany("BPINadrend", _) VAGY
  Szakirany("BPINszoftfejl", _))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez BProf szinten szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló üzemmérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgató a kooperatív képzést a speciális esetek kivételével ugyanazon vállalatnál, két egymást követő félévben, az adott témához tartozó feladatkiírások szerint folyamatosan végzi. Ettől eltérni csak méltánylandó, kivételes esetekben lehet, különösen a vállalatnál bekövetkező, előre nem látható körülmény okán, amely ellehetetleníti a hallgatóval való további foglalkozás. Ennek megfelelően a szakdolgozat témája alapesetben a hallgató önálló laboratóriumi témájához kapcsolódik, konzulensét és témavezetőjét is az Önálló labor tárgyból örökli.

  A szakdolgozat-készítés menetét a kari Diplomaterv portálon kell követhetővé tenni az alábbiak szerint:

  • A tanszéki témavezető létrehozza és megnyitja a témát a portálon, és hozzárendeli a hallgatót a témához. Határidő: a 3. oktatási hét vége.A megnyitott témához a hallgatónak adatlapot és esetenként igazolásokat kell csatolnia, a témavezetőnek pedig a részletes feladatkiírást. A további lépések határidői a portál nyitólapján követhetők.
  • A részletes, a vállalati konzulenssel és a hallgatóval egyeztetett feladatkiírást a témavezető feltölti a portálra, a tanszékvezető pedig jóváhagyja. Határidő a feltöltésre: az 5. oktatási hét vége, a jóváhagyásra: a 6. oktatási hét vége.
  • A hallgató számára az adatlap kitöltésének, a témavezető számára az adatlap lezárásának határideje: a 6. oktatási hét vége. A tantárgy felvétele feltételeinek teljesítését a Dékáni Hivatal, illetve a Központi Tanulmányi Hivatal ellenőrzi.
  • A dolgozatot elektronikus formában fel kell tölteni a portálra. A feltöltött dolgozat módosítható, a munka végleges beadásával és a témavezető jóváhagyásával válik véglegessé. Beadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó munkanapja.

  A konzulens és a témavezető folyamatosan követi a hallgató munkáját, konzultációs lehetőséget biztosít számára, kéthetenként ellenőrzi a dolgozat készültségi fokát.

  A szakdolgozat témáját úgy kell kiválasztani, illetve a dolgozatot úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a szakdolgozatot készítő hallgató tevékenysége.

  Szakdolgozatot magyar nyelven kívül a BME valamely idegen oktatási nyelvén (angol, francia, német és orosz nyelven) is lehet készíteni, amennyiben a tanszéki témavezető és a tanszékvezető ehhez hozzájárul.

  Két vagy több hallgató részére közös témájú szakdolgozatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

  A szakdolgozatban a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy az saját munkájának eredménye. Közös témájú szakdolgozat esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka konzulensi segítséggel.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése

  A félév közben a hallgató és a témavezető a Diplomaterv portálon dokumentálja a téma kiírását, felvételét és a dolgozat beadását az előző pontban ismertetettek szerint.

  A dolgozat elkészítése során a vállalatnál végzett munkát a Kooperatív portálon kell dokumentálni. A hallgató munkanaplót vezet, amelyben heti bontásban ismerteti a szakdolgozattal kapcsolatosan megoldott feladatokat, és a heti ráfordított munkaórák számát. A munkanaplót a konzulens heti rendszerességgel ellenőrzi és jóváhagyja.

  A tantárgy elvégzésének szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hallgató a szakdolgozatot a kiírásban szereplő határidőre elkészítse és beadja. A tantárgy érdemjegyét a tanszéki témavezető adja a vállalati konzulens véleményének kikérésével. A félévi munka értékelését és az érdemjegyet a dolgozat beadását követően a konzulens és a témavezető közös konzultáción ismerteti a hallgatóval.

  A tantárgy teljesítésének feltétele, hogy a vállalat a munkaidőalap legalább 80%-át teljesítettnek ismerje el. Ennek hiányában a tantárgyra a hallgató a megengedettnél nagyobb mértékű hiányzás miatt „nem teljesítette” minősítést kap.

  A szakdolgozat beadása

  A szakdolgozat beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó munkanapja.
  A szakdolgozat beadhatóságát a tanszéki témavezető minősíti.

  A szakdolgozat formai követelményei:

  A szakdolgozatot

  • 1 példányban írásban, egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel, valamint
  • 1 példányban elektronikus formában, az érvényes kari előírások szerint kell beadni.

  Két vagy több hallgató közös témájú szakdolgozatát külön kötetben és külön elektronikus példányban kell elkészíteni.

  A tantárgy sikeres elvégzése során elkészített szakdolgozat érdemjegyét a záróvizsga bizottság állapítja meg.

  11. Pótlási lehetőségek A szakdolgozat indokolt esetben a pótlási időszak végéig beadható.

  A záróvizsga bizottság által el nem fogadott (elégtelenre minősített) szakdolgozatot újra be kell nyújtani. A záróvizsga bizottság a szakdolgozat kijavítását vagy újbóli elkészítését írhatja elő. Szakdolgozatot csak egy alkalommal lehet újra benyújtani. Az ismételt benyújtás feltételeit és legkorábbi határidejét a tanszék véleménye alapján a dékán állapítja meg.
  12. Konzultációs lehetőségek A szakdolgozat-készítés során a hallgató személyesen vagy elektronikus csatornán bármikor fordulhat kérdéssel konzulenséhez vagy témavezetőjéhez. A konzulensnek, valamint a témavezetőnek heti rendszeres időpontban elektronikus vagy személyes konzultációs lehetőséget kell biztosítania a hallgató számára.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra-
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen450 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Sujbert László

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens, dékáni mb.

  VIK-DH

  Dr. Kondorosi Károly

  c. egyetemi tanár

   MISZB elnök