Projektgyakorlat

A tantárgy angol neve: Project Training

Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 15.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés  
Kooperatív képzés  
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIBL01 6 0/12/0/f 7 1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Semeráth Oszkár,
4. A tantárgy előadója A Projektgyakorlat témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató kooperatív képzésének megkezdésekor kijelölt tanszék, amely a hallgató projekttantárgyainak felelőse, továbbá záróvizsgájának szervezője. A hallgató témavezetője az anyatanszék munkatársa).
A hallgató mindig a választott témát gondozó tanszékhez rendelt Projektgyakorlat tantárgyat veszi fel.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9") ÉS

(Szakirany("BPINteszt", _) VAGY
Szakirany("BPINhalbizt", _) VAGY
Szakirany("BPINadrend", _) VAGY
Szakirany("BPINszoftfejl", _))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A gyakorlati ismeretek hatékony átadása, a vállalati környezet mielőbbi megismerése, a munkába állásra való felkészítés érdekében az üzemmérnök-informatikus képzés utolsó két félévében a gyakorlati képzés vállalatokkal együttműködve, vállalati környezetben, kooperatív képzés keretében folyik, amely biztosítja a hallgatók számára a közvetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzését.

A tantárgy keretében a hallgatók a vállalat valamely futó projektjéhez kapcsolódó üzemmérnöki jellegű feladatot oldanak meg. A feladat megoldása során együttműködnek a feladaton dolgozó munkatársakkal (team munka). Megismerkednek a mérnöki munka minden lényeges fázisával, tapasztalatot szereznek a teammunka folyamatáról, a teamen belüli kommunikációról, munkamegosztásról.
8. A tantárgy részletes tematikája A félév elején a hallgató a konzulenssel és a témavezetővel közösen elkészíti a feladat kiírását és ütemezését. A feladatkiírást a témavezető véglegesíti és feltölti a Kooperatív portálra.

Az elvégzett munkáról a hallgató heti bontású munka- és eseménynaplót vezet, amelyben rögzíti a megoldott feladatokat és a szerzett tapasztalatokat és a heti ráfordított munkaórák számát.
A konzulens és a témavezető folyamatosan követi a hallgató munkáját, konzultációs lehetőséget biztosít számára.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A hallgató feladata, hogy a konzulensével közösen elkészített és a témavezető által jóváhagyott feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát, a munkafázisokat és eredményeket dokumentálja.
10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

A munka előrehaladását dokumentálni kell a félév során a következő ellenőrzési pontok betartásával:
  • Az egyeztetett feladatkiírást a témavezető legkésőbb a 2. oktatási hét utolsó munkanapjáig feltölti a kooperatív képzés portáljára.
  • A hallgató által vezetett munkanaplót a konzulens és a témavezető a 6., 10. és 14. oktatási hét végén ellenőrzi és elfogadja.

A vizsgaidőszakban:

A konzulens a hallgató félév során nyújtott teljesítménye, munkanaplója és a munka során keletkezett dokumentumai alapján írásos értékelést készít a hallgató munkájáról, és érdemjegyet javasol. Az értékelést és az érdemjegyet a témavezetővel egyezteti, és közös személyes, vagy elektronikus találkozón a hallgatóval is ismertetik.

Határidő:
A hallgatónak a vizsgaidőszak 2. hetének végéig le kell zárnia az értékelés alapját képező minden dokumentumot, az értékelésnek pedig a vizsgaidőszak 3. hetének végéig meg kell történnie.

A félévközi jegy megállapításának módja:

A tantárgy félévközi jegyét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítják meg:

  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához és munkatársaihoz való viszonya;
  • a hallgató által készített munkanapló és egyéb dokumentumok minősége.

A tantárgy teljesítésének feltétele, hogy a vállalat a munkaidőalap legalább 80%-át teljesítettnek ismerje el. Ennek hiányában a tantárgyra a hallgató a megengedettnél nagyobb mértékű hiányzás miatt „nem teljesítette” minősítést kap.

Elégtelen osztályzatot szerez hallgató, ha az alábbi esetek bármelyike rá vonatkozóan fennáll:

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta;
  • feladatkiírását nem adta le;
  • a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
  • dokumentációs kötelezettségeit nem teljesítette.
11. Pótlási lehetőségek A hallgató a dokumentumok lezárását a vizsgaidőszak 3. hetének végéig pótolhatja. Az értékelésre a konzulensnek és a témavezetőnek a lezárást követően legfeljebb egy hét áll rendelkezésére.
A hallgatónak tudatában kell lennie, hogy késedelme a záróvizsgájának megtartásához szükséges végbizonyítvány kiadását késlelteti, és ezzel a záróvizsga adott félévben történő megtartását veszélyezteti.
12. Konzultációs lehetőségek A projektgyakorlatot külső konzulens irányítja és a tanszéki témavezető felügyeli.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra-
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen210 óra
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

Dr. Sujbert László

egyetemi docens, okt. dh.

VIK-DH

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens, dékáni mb.

VIK-DH

Dr. Kondorosi Károly

c. egyetemi tanár

 MISZB elnök