Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott mesterséges intelligencia

  A tantárgy angol neve: Applied Artificial Intelligence

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. október 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak,BProf képzés, közös tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIBB01 3 2/0/2/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIBB01
  4. A tantárgy előadója Dr. Pataki Béla egyetemi docens, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematikai logika, algoritmusok, valószínűségszámítás, számítástechnika alapjai
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS
  (TárgyEredmény("BMEVISZBA01", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZBA01" , "aláírás" , _ ) = -1 )
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMEVIEEBA01", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEBA01" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy fő célkitűzése a mesterséges intelligencia területének rövid, ám igényes, elsősorban alkalmazásra irányuló bemutatása. A bemutatás lépései: (1) az intelligens viselkedés mibenléte, fontossága alkalmazásának célja, a számítási modellekkel való kifejezésének problémaköre, (2) a mesterséges intelligencia alapvető formális és heurisztikus módszereinek bemutatása, alkalmazásának lehetőségei és korlátai (3) a gyakorlati megvalósítás módszerei és problémái.

  A tárgy a hallgatóknak azokat a képességeit fejleszti, melyek révén képesek lesznek:

  - alkalmazni a számítógépet újszerű (intelligens módszereket használó) feladatokra,

  - hatékony módszereket használni számítási problémák megoldására,

  - megérteni a számítástechnika és a számítástudomány technológiai és koncepcionális korlátait

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezető: MI problémák választéka, intelligencia és alapvető kérdések, mérnöki szemlélet, előzmények.

  2.

  Egy mintafeladat elemzése. Hogyan gazdálkodunk az információval? Mire van szükség, ha a feladat nem triviális, de nem is lehetetlen. Mit nyerünk, mit adunk fel? Mik a megoldás buktatói?

  3.

  Intelligens rendszerek ágensei, komponenseik, környezetek, architektúra és program, keresési tér és az alapvető ágenstípusok viselkedése. Mit jelent intelligensnek lenni?

  4.

  Keresési eljárások alkalmazása problémamegoldásra: az intelligens rendszerek átfogó algoritmusai. Hogyan kell az eddig megismert algoritmusokat alkalmazni az intelligencia fokozása érdekében.

  5.

  Kényszerkielégítés alkalmazása problémamegoldásra. Problémamegoldás többágenses környezetben - keresés ellenséges környezetben.

  6.

  Logika alkalmazása a tudás ábrázolásában és a következtetésben.

  7.

  Intelligens megoldások alkalmazása a valóságban - hiányos, bizonytalan és változó tudás: bizonytalanság és valószínűségszámítás.

  8.

  További eszközök a bizonytalanság kezelésére. Racionalitás és hasznosság. Intelligencia, mint a racionális döntés képessége. Markov Döntési Folyamatok alapjai, alkalmazása

  9.

  Az intelligencia alapvető mechanizmusa - a tanulás. Alapvető fogalmak, alapvető feladatok. Döntési fák alkalmazása

  10.

  Neurális hálók alkalmazása. A tanítás.

  11.

  Mély neurális hálók alapvető komponensei, alkalmazásuk, tanításuk

  12.

  Megerősítéses tanulás feladata, alapvető módszerei, alkalmazása

  13.

  Q-tanulás előnyei, hátrányai, alkalmazása

  14.

  Természetes nyelvek számítógépes feldolgozásának alapmódszerei, alkalmazásuk. Példa: intelligens felhasználói interfész.

  A laborok tematikája:

  Labor

  Labor anyaga

  1.

  Keresési eljárások

  2.

  Valószínűségi hálók

  3.

  Döntési fák

  4.

  Multiágens eljárások alkalmazása autonóm járművezetésben

  5.

  Neurális hálók

  6.

  Természetes nyelvek számítógépes feldolgozása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az elméleti előadásokon átadott tudást a kapcsolódó laborfoglalkozásokon mélyítik el és egyben alkalmazási tapasztalatot szereznek.

  10. Követelmények

  a.      A szorgalmi időszakban:

  Az előadáshoz kapcsolódóan kéthetente négyórás laborgyakorlatokat tartunk, az egyes laborokat pontszámmal értékeljük.

  A félévi aláírás és egyben az elégtelentől különböző érdemjegy szükséges feltételei:

  • a ZH minimum 40%-os megírása,
  • legalább 4 labor elégséges szintű elvégzése

  b.      A vizsgaidőszakban:

  A tárgyból írásbeli vizsgát tartunk. Az átlagot meghaladó félévközi teljesítmény alapján mód van megajánlott jegy megszerzésére. Az elégséges osztályzathoz a vizsgadolgozat minimum 40%-os teljesítése szükséges.

  c.       Osztályozás:

  A vizsgaosztályzat megállapítása 60%-ban az írásbeli vizsga és 40%-ban a félévközi pontszám (a ZH-n és a laborok során kapott pontok összege) alapján történik.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ szerint. A ZH-nak csak egy pótlási alkalma van (pót-pót ZH-t nem tartunk). A laboralkalmak nem pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 1999

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, 2., átdolgozott kiadás, Panem Kiadó, Budapest, 2006

  Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach, http://mialmanach.mit.bme.hu/aima/index

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra56
  Készülés előadásokra10
  Készülés laborra
   28
  Készülés zárthelyire16
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Pataki Béla

  egyetemi docens

  BME Méréstechnika és Információs Rendszerek

  Dr. Hullám Gábor

  egyetemi adjunktus

  BME Méréstechnika és Információs Rendszerek