Információs társadalom

A tantárgy angol neve: Information Society

Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 9.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki Szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAV65 6,7, 2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Péceli Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav65/
4. A tantárgy előadója

Dr. Bakonyi Péter

c. docensMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
7. A tantárgy célkitűzése

Az információs társadalom az ipari forradalomhoz hasonló alapvető, új fejődési irányt jelent a társadalom, a gazdaság és a tudomány számára.

A tárgy a hallgatókat meg kívánja ismertetni az információs társadalom fogalmával, az eddigi eredményekkel, a fő fejlődési irányvonalakkal, az Európai Unió és hazánk e témában futó programjaival. Be kívánja mutatni az információs társadalom mérési módszereit és az elmúlt évek mérési eredményeit.

Kiemelten foglalkozik a tárgy az Internet témakörével, amely napjainkra a társadalom kritikus infrastruktúrájává vált. Bemutatja az Internet fejlődését, az eddig elért eredményeket, az Internet irányíthatóságának kritikus kérdéseit. Ismerteti az Internet jövőjével kapcsolatos most induló kutatási irányokat.

Külön foglalkozik a tárgy a magyar információs társadalom stratégiával (MITS) és az arra épülő programokkal. Naprakészen ismerteti az EU új stratégiai irányait, amelyek a lisszaboni stratégia megvalósítását szolgálják.

Bemutatásra kerülnek az új áttörést hozó technológiák és az abból következő fejlődési trendek. Ilyenek az - Új generációs hálózatok  (Next Generation Network), RFID, Web 2.0 , szolgáltatás alapú architektúra (SOA).

Fontos része a tárgynak az informatikai biztonság legfontosabb területeinek bemutatása, az elektronikus aláírás megismertetése.

Az új technológiák hatására kialakuló elektronikus gazdaság főbb fejlődési trendjei és a digitális tartalomipar fejlődése is részét képezi a tárgynak.

Befejezésül a világ előrehaladása az információs társadalom területén, továbbá az információs társadalom európai jövőképe kerül bemutatásra.

8. A tantárgy részletes tematikája
Az Internet fejődése, irányítási struktúrája, státusza és jövőbeni szerepe. Az információs társadalom kiépítésének hazai előzményei. Az Internet története Magyarországon : A Nemzeti Információs Infrastruktúra Program. A technológiai forradalmak hatása a jövő fejlődésére. Az információs társadalom ( IT ) fogalma, tartalmi meghatározása. Az IT fejlesztésének európai programjai- eEurope 2002, eEurope 2005. IT fejlettségének mérőszámai (EU, OECD). Az EU 2006 benchmark. Az OECD benchmark. Az IT Magyarországon. Nemzetközi összehasonlítás - SWOT elemzés. Magyarország IT stratégiája (MITS). Nemzeti Szélessávú Stratégia - NSZS. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) - az EU strukturális és kohéziós támogatásának programjai: NFT-I 2004-2006 stratégia. NFT-II 2007-2013 az alakuló új fejlesztési terv. Az EU lisszaboni stratégiája. Az EU új fejlesztési irányai a lisszaboni célok teljesítéséhez - i2010. Az EU IT K+F programja. Az EU új kutatási irányai. Az IT néhány kiemelt területe: e-közigazgatás, e-gazdaság, e-oktatás, digitális tartalom, távmunka.  IKT mega-trendek.  Új generációs hálózatok, IP TV , Web 2.0 , SOA , RFID.IT biztonság, elektronikus aláírás .Európa e-gazdaságának fejlődése, digitális tartalomipar fejlődéseA világ előrehaladása az információs társadalom területén 
Ütemezés:
Oktatási hétTémakör
1.Internet az információs társadalom előfutára és hajtóereje. Átfogó előadás az Internet fejődéséről, irányítási struktúrájáról, jelenlegi státuszáról és jövőbeni szerepéről.
2.Az információs társadalom kiépítésének hazai előzményei, különös tekintettel az Internet fejlődésére. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Program bemutatása.
3.A technológiai forradalmak hatása a jövő fejlődéséreAz információs társadalom (IT) fogalma, tartalmi meghatározása. Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai- eEurope 2002, eEurope 2005.
4. Magyarország információs társadalom stratégiája – MITS. A MITS stratégiai programjai.Nemzeti Szélessávú Stratégia- NSZS. 
5 Az információs társadalom fejlettségének mérőszámai-indikátorai (EU, OECD). Az EU 2006 benchmark bemutatása. Az OECD 2006 benchmark bemutatása.
6.Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)- az EU strukturális és kohéziós támogatásának programja: NFT-I  2004-2006  a stratégia, az öt operatív program és benne az információs társadalom prioritás bemutatása. NFT-II  2007-2013 az alakuló új fejlesztési terv bemutatása.
7.Az EU lisszaboni stratégiája ­- az eEurope 2005 célkitűzései és a félidős értékelés. Az EU új fejlesztési irányai a lisszaboni célok teljesítéséhez-i2010
8.Zárthelyi
9.Az információs társadalom néhány kiemelt területe: e-közigazgatás, e-gazdaság, e-oktatás, digitális tartalom, távmunka
10.IKT megatrendek: Konvergencia,  Új generációs hálózatok , RFID
11.IKT megatrendek : Web 2.0, IP TV, SOA
12.IT biztonság, elektronikus aláírás
13.e-gazdaság  , digitális tartalomipar fejlődése Európában
14.A világ előrehaladása az információs társadalom területén.Az információs társadalom európai jövőképe
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi

b.       A vizsgaidőszakban: -

c.              Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban és a pótlási héten egy-egy alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval történt megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

      Az előadások az előadó  web oldalain megtalálhatók.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Bakonyi Péterc. docensMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Information society