Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatelemzés és adatvizualizáció mérnököknek

  A tantárgy angol neve: Data Analysis and Visualizaton for Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  BSc, MSc

  Szabadon választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV28   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gönczy László,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Gönczy László, egyetemi docens, MIT

  Dr. Kocsis Imre, egyetemi adjunktus, MIT
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy mérnöki feladatok adatvezérelt megoldását támogatja, kiemelt hangsúlyt fektetve a feltáró adatelemzés és a szakterületi modellek használatára. A tárgy bemutatja adatalapú módszerek informatikai rendszerekbe történő integrációjának lehetőségeit, alkalmazási területként kiemelten tárgyalja a mérési adatok, valamint a szoftverek fejlesztése és üzemeltetése közben keletkezett adatok elemzési kérdéseit.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgató képes lesz

  • áttekinteni az adatfeldolgozás és feltáró adatelemzés főbb lépéseit,
  • kiértékelni egy adott adatkészlet főbb minőségi jellemzőit,
  • meghatározni és kiértékelni mérnöki problémák adatvezérelt megoldásának céljait,
  • mérnöki ismeretekkel támogatott vizualizációs és adatelemzési feladatokat elvégezni.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.       Adatelemzési forgatókönyvek és folyamatok, adatelemzési projektek célkitűzései, mérési követelmények, adatcsere formátumok, OpenData szabványok, dataspace megközelítés.

  2.       Adattípusok; adatok előkészítése és tisztítása, leíró statisztikák.

  3.       Adatvizualizáció. Vizualizáció céljai: összehasonlítás, trendelemzés, kiugró értékek keresése, kapcsolatok meghatározása, csoportosítás. Vizualizáció felhasználási esetei és ezek támogató technológiái monitorozás/dashboard, üzleti jelentés, alternatívák/hipotézisek kiértékelése, megismételhető kutatás. Technológiai támogatás: R, Python, PowerBI, felhő alapú adatfeldolgozó/megjelenítő szolgáltatások.

  4.       Interaktív adatvizualizáció. Nagyméretű, sokdimenziós, bonyolult szerkezetű adatok megjelenítése és vizuális feltáró analízise. JS alapú megoldások (D3.js, Processing, chart könyvtárak), interaktív keretrendszerek (Shiny, Dash), HoloViz.

  5.       Feltáró (Exploratory) és megerősítő (Confirmatory) adatelemzés.

  6.       Irányított feltáró adatelemzés. Dimenzióredukció, feature selection és alkalmazása az informatikában,  esettanulmány: rendszermonitorozás tervezése.

  7.       Modellalkotás: kvalitatív és kvantitatív modellek, kísérlettervezés.

  8.       Modellmagyarázat és modellek minőségbiztosítása. Elemzések validálása, teljessége, helyessége, mérési kampányok kiértékelése. Esettanulmány: benchmarking.

  9.       Elosztott adatfeldolgozás: "at rest Big Data"

  10.   Elosztott adatfeldolgozás: stream processing

  11.   Adattárolás és -feldolgozás szemantikus támogatása, automatizált javaslatok elemzési célokhoz rendelt vizualizációkra.

  12.   Mérnöki modellek hihetőségvizsgálata, szimulációk kiértékelése, ritka események detektálása. 

  13.   Mérnöki modellalkotás és megoldási alternatívák kiértékelése. Mérnöki modellek felhasználása adatelemzésben: Oksági kapcsolatok, topologikus korreláció, sorrendiség és viselkedésmodellek figyelembevétele, változószelekció.

  14.   Szoftverfejlesztési és üzemeltetési folyamatok minőségbiztosításának adatalapú támogatása, informatikai rendszerek és szoftverek teljesítménykiértékelése, biztonságkritikus rendszerek fejlesztési folyamatainak adatalapú vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények Egyéni házi feladat megoldása a 13. hét végéig és szóbeli bemutatása a 14. héten.
  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat beadható késedelmesen a pótlási hét keddig, szóbeli bemutatása a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Theus, Martin, and Simon Urbanek. Interactive graphics for data analysis: principles and examples. CRC Press, 2008.
  • Antal Péter (szerk.). Intelligens adatelemzés. Typotex Kiadó, 2014. Elektronikusan elérhető jegyzet.
  • Wickham, Hadley; Grolemund, Garrett (2017). R for Data Science : Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. ISBN 978-1491910399. (elektronikusan elérhető)
  • A tantárgyban kiadott elektronikus segédanyagok, fóliasorok, interaktív Jupyter Notebook jegyzetek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése26
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Gönczy László, docens, MIT

  Dr. Kocsis Imre, adjunktus, MIT