Témalaboratórium

A tantárgy angol neve: Training Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés         
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAL02 5 0/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sujbert László,
4. A tantárgy előadója

A témalabor megtartásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a specializáció- és ágazatválasztáskor a hallgatóhoz rendelt tanszék).

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVINbeagy", _)
VAGY
(Szakirany("VIABV-EMBCS", _) VAGY
Szakirany("VIABV-INFSYS", _) VAGY
Szakirany("VIABV-SUSTEN", _) )ÉS NEM
(TárgyTeljesítve("BMEVIAUAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIEEAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVIEEAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIETAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIHIAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIHVAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIIIAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVISZAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVISZAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVITMAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIVEAL02") VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A témalabor bemutatja a specializáció, illetve ágazat (ha van) adott tanszékéhez tartozó műhelyeket, amelyek később az Önálló laboratórium, illetve a Szakdolgozat-készítés tantárgyakat kiszolgálják. A hallgatók a témalabor foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket. A témalabor tantárgy elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az adott szakmai műhelyben választott önálló laboratóriumi feladat további felkészítés nélküli kidolgozására.
8. A tantárgy részletes tematikája

Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a tanszék által meghirdetett szakmai műhelyek valamelyikébe. Célszerű a műhely kiválasztása ügyében a tanszéket a félévet megelőző vizsgaidőszakban felkeresni, amennyiben ez lehetséges. Egy műhely felügyeletét egy vezető konzulens látja el, aki további konzulenseket jelölhet ki. A 4. hét végéig a hallgató saját feladatot választ, amelyet a szorgalmi időszak végéig ki kell dolgoznia.

A félév végén mindenkinek be kell számolni az elvégzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz. A beszámoló konkrét formai követelményeit és ütemezését a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

A Témalaboratórium csak tanszéki keretek között végezhető.

A névre szóló feladat kidolgozása során a hallgatók általában 2-4 fős csoportokban dolgoznak, úgy, hogy a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. Lehetséges teljes mértékben önálló feladat kidolgozása. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 órás laboratóriumi foglalkozások átlagosan kéthetes gyakorisággal. Egy vezető konzulens maximum 15 hallgató munkáját koordinálja.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

Félévközi ellenőrzés rendje
•        A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a vezető konzulens folyamatosan ellenőrzi.
•        A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató jegyzőkönyvet ad be, a beadással egyidejűleg szóban is beszámol. A szóbeli beszámoló módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elvégzett munkát dokumentáló jegyzőkönyvet.
A félévközi jegy megállapításának módja
A tantárgy félévközi jegyét a vezető konzulens állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:
•        a munka szakmai értéke;
•        a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
•        a beszámoló eredménye;
•        a munka dokumentáltsága.
Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki
•       nem választott saját feladatot;
•       a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
•        az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.

A vizsgaidőszakban: nincs.

11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek A Témalaboratórium munkáját tanszéki vezető konzulens irányítja. A vezető konzulens mellett további konzulens is biztosítható. Vezető konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke vagy doktorjelöltje lehet.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a vezető konzulens biztosítja, illetve irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra

-

Félévközi készülés órákra

-

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

Vizsgafelkészülés

-

Összesen90 óra
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens, okt. dh.

VIK-DH

Kari Tanács Oktatási Bizottsága

 

 

IMSc tematika és módszer

Az IMSc hallgatók, valamint az ezt jelző más hallgatók konzulensüktől olyan témalaboratóriumi feladatot kapnak, amelyben elkülönítve IMSc rész is szerepel. A kiegészített feladatot úgy kell meghatározni, hogy a hallgató összességében a tantárgy elvégzéséhez rendelkezésre álló időkeretet ne lépje túl. Az IMSc feladatrész jellegét a konzulens határozza meg, célja a témakör részletesebb feldolgozása. Ilyen feladat lehet különösen, de nem kizárólagosan: további elmélyülést igénylő, készségeket fejlesztő részfeladatok kidolgozása, szimuláció, alternatív implementáció, adott szakirodalmi háttéranyag előírt célú és formájú feldolgozása.

Az IMSc feladatrészt kidolgozó hallgatók a félév végén kibővített beszámolót tartanak.

IMSc pontozás

IMSc pont akkor szerezhető, ha a hallgató az alapfeladatát jeles szinten teljesítette. A pontok megoszlása a következő:

  • 5 pont az IMSc feladatrész kidolgozása;
  • 5 pont az IMSc beszámoló színvonala;
  • 5 pont az IMSc feladatrész dokumentálása

alapján. Az IMSc feladatrész kidolgozására és dokumentálására a konzulens, a beszámoló színvonalára a bizottság állapítja meg a pontszámot.

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.