Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazottszoftver-fejlesztés

  A tantárgy angol neve: Embedded Software Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. január 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Alapképzés (BSc), villamosmérnöki szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAC17 5 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Orosz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIAC17
  4. A tantárgy előadója Dr. Orosz György, docens, MIT
  Scherer Balázs, mestertanár, MIT
  Naszály Gábor, mestertanár, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  C programozási nyelv

  Digitális technikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A programozás alapjai 1
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy elsődleges célja a hallgatók bevezetése a beágyazott szoftverek fejlesztési témakörébe.
  A tárgy keretén belül ismertetésre kerülnek a beágyazott fejlesztés C nyelvű alapjai, a
  keresztfordítás sajátosságai, a C kód fordításának lépései és feltételei beágyazott vezérlők esetén.
  A hallgatók megismerik a memóriába leképezett perifériák elérési módszereit és az erre vonatkozó
  szabványosítási törekvéseket, mint például a CMSIS-Core-t.
  Bemutatásra kerülnek a beágyazott szoftverekben alkalmazott hardware absztrakciós rétegek
  kezdve az alacsony szintű, mikrovezérlő szintű absztrakciókkal, firmware könyvtárakkal, folytatva az
  erre épülő magasabb board szintű absztrakciókkal, valamint az absztrakciós rétegek
  létrehozásához tartozó általános szabályokkal: kommentezési, elnevezési, nyelvi készletet
  korlátozó (MISRA-C) szabályok és rétegszervezési minták. Ismertetjük a perifériák lekérdezése,
  megszakítása és DMA (Direct Memory Access) alapú kezelési elveit és a LibC függvénykönyvtár
  portolását.
  A tárgy ismerteti a beágyazott szoftverekben általánosan alkalmazott üzemmódokat, ezeken belül
  hangsúlyozottan bemutatásra kerül a diagnosztikai és energiatakarékos üzemmód.
  A hallgatók megismerhetik a fejlesztés során sokszor alkalmazott debugolási folyamatok lépéseit
  és felépítését, valamint a modern vezérlők által nyújtott trace és debug lehetőségeket.
  A tárgy a szoftverütemezés témakörével zárul. Bemutatásra kerülnek az egyszerű ütemező
  architektúrák úgymint a Round-Robin és függvénysoralapú ütemezés, és részletesen foglalkozunk a beágyazott operációs rendszerekkel. A FreeRTOS-en keresztül ismertetésre kerülnek a
  párhuzamos programozás alapjai és problémái: szálak létrehozása, közös erőforrások használata,
  kölcsönös kizárás, szálszinkronizáció, egyéb OS szolgáltatások. Példákkal illusztráljuk a beágyazott
  OS-ek használatának tipikus nehézségeit: stack problémák, időzítési, ütemezési problémák.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája

  1. hét: A beágyazottszoftver-fejlesztés C nyelvű alapjai: A keresztfordítás lépései és sajátosságai,
  C kód fordítása beágyazott vezérlőre. Kód elindulásának folyamata egy mikrovezérlőn, annak
  bemutatása, hogy mi történik a main() függvény meghívása előtt.

  2. hét: Memóriába leképezett regiszterek, perifériák kezelése: Hagyományos, egyedi mutatókra
  épülő megoldások. Általánosított, a perifériákat blokk szintjén kezelő struktúraalapú megoldások,
  és ezek szabványosítása: a CMSIS-Core bemutatása. A CMSIS core szabvány által megkövetelt
  szerkezet és kódolási minta bemutatása.

  3. hét: Hardware absztrakciós rétegek: A mikrovezérlő szintű absztrakció: a mikrovezérlő szintű
  absztrakció feladatának és szükségességének bemutatása. A modern firmware library-k
  felépítésének bemutatása. Törekvés a szabványosításra, CMSIS-Driver API, kódolási, elnevezési és
  kommentezési szabályok bevezetése. A standard C környezet és a beágyazott környezet közötti
  kapcsolódási pontok bemutatása.

  4. hét: Perifériák interrupt-alapú kezelése: A megszakításkezelés során lejátszódó folyamatok
  ismertetése, a vektoros megszakításkezelés szoftveres alapjainak bemutatása. Tipikusan
  megszakításalapú perifériakezelést igénylő esettanulmányok mutatása.

  5. hét: Perifériák DMA (Direct Memory Access) alapú kezelése: A DMA átvitel elméleti alapjainak
  bemutatása. A tipikus DMA átvitelnél megadandó paraméterek ismertetése. A hatékony DMA
  kezelés és a rendszerarchitektúra felépítésének összefüggései. Alkalmazási minták mutatása DMA
  alapú perifériakezelésre.

  6. hét: Hardware absztrakciós rétegek (board szintű absztrakció): A board szintű absztrakció
  szükségessége és lehetséges felületei. Annak bemutatása, hogy miért szükséges egy magasabb
  szintű absztrakció létrehozása a mikrovezérlő absztrakció fölé. Minták, szabványosítási törekvések
  mutatása a board szintű absztrakcióra.

  7. hét: A beágyazott szoftverek tipikus üzemmódjai: A beágyazott szoftverben megvalósítandó
  tipikus üzemmódok és jellemzőik ismertetése: energiatakarékos módok, hibamódok: fail stop, fail
  reduced, kalibrációs és diagnosztikai üzemmódok. A modern mikrovezérlők jellemző
  energiatakarékos módjainak bemutatása, alkalmazásuk szoftveres és programszervezési kérdései.

  8. hét: A beágyazott szoftverek tipikus üzemmódjai: A kalibrációs és diagnosztikai üzemmódok
  szerepének bemutatása: tesztelési támogatás, működés közbeni monitorozás, konfigurálás,
  hibaesemények tárolása stb. A távoli programfrissítési lehetőségek (bootloader) ismertetése. Egy
  ipari diagnosztikai protokoll tulajdonságainak rövid bemutatása: XCP (Universal Measurement and
  Calibration Protocol).

  9. hét: A beágyazott szoftver debuggolása, tesztelése: Modern mikrovezérlők által nyújtott debug
  lehetőségek, a debug kapcsolat bemutatása a mikrovezérlőtől az IDE-ig: debug hardware (CMSIS-
  DAP mint általánosítási kísérlet), GDB szerver, GDB RSP, GDB parancssor. Modern vezérlők trace
  képességei és az azokból nyerhető információk: DWT, ITM képességek és ezek megjelenése a
  fejlesztőkörnyezetben.

  10. hét: Nem preemptív szoftverarchitektúrák bemutatása, bevezetés az RTOS-ekbe: Round-Robin, megszakításokkal kiegészített Round-Robin, függvénysor alapú nem preemptív ütemezők.
  A beágyazott operációs rendszerek jellemzőinek bemutatása a FreeRTOS-en keresztül: felépítés,
  működés, ütemezési jellemzők, az egyes szálak üzemmódjai.

  11. hét: A párhuzamos programozás alapjai (közös erőforrások használata és kölcsönös kizárás): A
  közös erőforrások használatából adódó problémák bemutatása. A közös erőforrások használatára
  alkalmazott elméleti megoldások, például mutex-ek működési alapjainak ismertetése.

  12. hét: A párhuzamos programozás alapjai (szinkronizáció és kommunikáció a szálak között): A
  szálak közötti kommunikáció eszközeinek és azok elméleti működésének bemutatása. A
  szemaforok és queue-k szerepe a szálak közötti és a szálak és megszakítások közötti
  kommunikációban.

  13. hét: A párhuzamos programozás alapjai (jellemző problémák): A közös memóriaterületen
  osztozó szálak jellemző problémái és azok elméleti kezelése: stack problémák és kezelési
  módjaik. Ütemezési és ütemezhetőségi problémák. A szálak jellemző időzítési tulajdonságainak
  bemutatása: végrehajtási idő és válaszidő. A végrehajtási idő mérésének módszerei, a válaszidő
  számításának feltételei és módszerei.

  14. hét: szünetek vagy konzultáció

   

  A gyakorlatok és laborok részletes tematikája

  1.hét: Ismerkedés a fejlesztői környezettel és fejlesztőkártyával: A kiválasztott környezetben egy
  project létrehozása. A kód fordulás lépéseinek és a program indítási folyamatának megértése.

  2.hét: Egyszerű periféria kezelése, GPIO láb kezelése: Egyszerű perifériakezelés hagyományos
  memóriamutatók és a CMSIS-Core alapú struktúrák használatával.

  3.hét: Perifériakezelés firmware library alapon: Firmware library függvények használata az
  egyszerű perifériák kezelésére. GPIO és UART kezelési példák. A LibC portolása az UART kimeneten
  keresztüli printf használathoz.

  4.hét: Perifériakezelés IT használatával: Interrupt rutin megvalósítása egy kiválasztott periféria
  kezelésére. Gyakorlat szerzése a megszakításkezelés területén.

  5.hét: Perifériakezelés DMA használatával: A DMA vezérlő felprogramozása egy memória -
  periféria átvitel megvalósítására. Az interrupt-os és DMA alapú működés összehasonlítása.

  6.hét: Board szintű absztrakció létrehozása: Egy külső szenzor kezelése (például egy I2C buszos
  hőmérő). API készítése a szenzorhoz, a megfelelő kezelési mód: interruptos, vagy DMA mód
  kiválasztása.

  7.hét: Energiatakarékos üzemmódok kipróbálása: Üzemmódfüggő fogyasztás vizsgálata, melyik
  részei a processzornak maradnak ébren bizonyos módokban. Egyszerű program készítése timerre,
  vagy nyomógombra történő működésre.

  8.hét: Diagnosztikai üzemmód: Egy meglévő protokoll (XCP) portolása, egy egyszerű CLI (Command Line Interface) létrehozása.

  9.hét: Debuggolási gyakorlat: Hagyományos debug lehetőségek, annak végigkövetése, hogy
  hogyan jut el a debug parancs a fejlesztő környezetből a kártyára. Watch, Live watch alkalmazása,
  trace lehetőségek: IT követés, Trace konzol beépülése a fejlesztő környezetekbe.

  10.hét: Beágyazott OS: FreeRTOS elindítása a demókártyán. Egyszerű, 1-2 szálat megvalósító
  demó program létrehozása.

  11.hét: Kölcsönös kizárás: Közös változó/erőforrás használat problémájának demonstrálása. A
  közös erőforrás-használat során alkalmazott védelmi eljárások bemutatása, példák Mutex-ek
  alkalmazására.

  12.hét: Szálak közötti szinkronizáció és kommunikáció: Szál - szál közötti szinkronizáció és szál -
  megszakítás közötti szinkronizáció eszközei. Jelzések és üzenetek továbbítása szemaforok és
  queue-k használatával.

  13.hét: A beágyazott OS-ek használatánál előforduló lehetséges problémák demonstrálása és
  kezelése:
  Stack elfogyás demonstrálása és stack védelem. Az időzítés és ütemezés nyomkövetése a
  kernel műszerezésével.

  14. hét: szünetek, vagy konzultáció

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, ezt kiegészítve az egyes előadás témakörökhöz gyakorlati/demonstráció alapú oktatással.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: a félév során egy házi feladat elkészítése és ZH.

  Vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH egyszer pótolható a szorgalmi időszakban.

  Otthoni feladat a pótlások hetének végéig különeljárási díj befizetése mellett pótolható. Otthoni
  feladat vizsgaidőszakban nem pótolható, zárthelyivel nem helyettesíthető.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetesen egyeztetett konzultációs időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus segédanyag a tárgy honlapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése36
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Orosz György, docens, MIT
  Scherer Balázs, mestertanár, MIT
  Naszály Gábor, mestertanár, MIT
  Dr. Kovácsházy Tamás, docens, MIT
  IMSc tematika és módszer A félév során az iMSC hallgatók számára eltérő nehézségű házi feladat kiadása iMSC pontokért.
  IMSc pontozás A házi feladatra kapható 25 IMSc pont.
  Idegen nyelvi részteljesítés követelményei 2 kreditpontért a ZH és vizsga sikeres teljesítése.