Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. február 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus szak alapképzés
  Informatikai Technológiák szakirány
  Rendszertervezés ágazat


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA376 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ráth István Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia376/
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Bartha Tamásegyetemi docensMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIrendszterv", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy lehetőséget ad egy témakör elmélyült tanulmányozására, az önálló ismeretszerzés és problémamegoldó készség fejlesztésére, ezeken keresztül a szakdolgozatra való közvetlen felkészülésre.
  A tantárgy egy
  adott feladat megoldása, majd annak megfelelő színvonalú dokumentálása során felkészíti a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A hallgatók a kapott feladatot önállóan, a konzulens irányításával oldják meg. A végzett munka minősítése az elkészült megoldásnak, az esetleges mérésekről készített jegyzőkönyveknek, a félévet lezáró összefoglaló dokumentációnak és a szóbeli beszámolóknak értékelése alapján történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, annak megoldását elkészítik a gyakorlatban, a megoldást értékelik (pl. a feladattal kapcsolatos méréseket végeznek), dokumentálják azt, és a félév végén közben és végén írásbeli és szóbeli beszámolót tesznek. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, azaz a feladattal kapcsolatos irodalomkutatás folyamatosan történik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 órás laboratóriumi gyakorlat: ennek keretében irodalomkutatás, konzultáció, projekt munka formájában történik

  10. Követelmények
  •  A szorgalmi időszakban:
  1. A hallgatóknak a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék weboldalán meghirdetett formában regisztrálniuk és a választott témakörökre jelentkezniük kell. A jelentkezés alapján a tanszék a hallgatóknak feladatot és konzulest biztosít.
  2. A félévközi munka a kapott feladat megoldása a konzulens irányításával.
  3. Az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak közepén és végén a hallgatóknak írásbeli és szóbeli beszámoló formájában kell számot adniuk.
  • A vizsgaidőszakban: Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem tett érvényes beszámolót, egy alkalommal pótolhatja a pótlási időszakban, a tárgyfelelős által előírt időpontban.

  A félévek lezárásának módja: Félévközi jegy.

  A félévközi jegy megszerzésének feltételei 3 részből állnak:

  1. A kitűzött feladat megoldása a félév során: konzulens osztályozza, 50%-os súllyal szerepel a félévközi jegyben,
  2.  Az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak közepén és végén írásbeli beszámoló készítése és határidőre történő beadása külön hirdetményben közzétett időpontban, tartalmi és formai követelmények szerint: konzulens és tárgyfelelős külön-külön osztályzatának egyszerű átlaga, ami együttesen 25%-os súllyal szerepel a félévközi jegyben,
  3.  Az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén szóbeli, vetített fóliákkal segített prezentáció tartása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint: tárgyfelelős értékeli, 25%-os súllyal szerepel a félévközi jegyben.

  A félévközi jegy a fenti 3 követelményre adott osztályzatok fenti súlyozású átlaga. Nem kaphat félévközi jegyet az a hallgató, aki bármely kategóriában nem éri el legalább az elégséges osztályzatot, vagy írásbeli beszámolóját akár a konzulense, akár a tárgyfelelős nem fogadta el (elégtelen). Az időben be nem adott írásbeli beszámoló csak különeljárási díj mellett pótolható.

  11. Pótlási lehetőségek Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem tett érvényes beszámolót, egy alkalommal pótolhatja a pótlási időszakban, a tárgyfelelős által előírt időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a konzulenssel egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása152
  Vizsgafelkészülés
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  dr. Pataricza Andrásegyetemi tanárBME MIT
  dr. Majzik IstvándocensBME MIT