Intelligens rendszerfelügyelet

A tantárgy angol neve: Intelligent Systems Surveillance

Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak, BSc képzés, Informatikai technológiák szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA370 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Micskei Zoltán Imre,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.inf.mit.bme.hu/edu/bsc/irf
4. A tantárgy előadója

Dr. Pataricza András, egyetemi tanár, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Dr. Micskei Zoltán, adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Operációs rendszerek, Számítógépes hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMIrendszfejl", _) VAGY
Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
Szakirany("AMIszoft", _)
VAGY Training.code=("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIAC04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése a nagy kiterjedésű IT rendszer- és szolgáltatásfelügyeleti módszereivel és szabványaival. Kiterjed a kritikus infrastruktúrák és az on-demand szemléletű informatikai infrastruktúrákhoz szükséges IT felügyeleti folyamatok kialakítására is.
8. A tantárgy részletes tematikája
 1. A rendszerfelügyelet céljai és eszközei. Keretrendszerek és kapcsolatuk (ITIL, ISO/IEC 17799). Infrastruktúra- és szolgáltatásmodellezési nyelvek (pl. CIM).
 2. Eljárásrend alapú rendszermenedzsment. Konfigurációmenedzsment. Alkalmazás- és erőfor­rástérképek generálása. Intel vPRO. IBM TADDM. CMDB tartalma és kezelése.
 3. Futtatókörnyezetek kiválasztása (pl. különféle JRE-k).
 4. Teljesítménymonitorozás. Integrált mérésadatgyűjtés, platformok felmérése. Egyedi alkalma­zások teljesítménymérése, futási idő és erőforrásigény becslése mintakísérletekkel. Modul és (web)szolgáltatás szintű monitorozás.
 5. Felhasználó monitorozása. Robotok. Identitásfelügyelet. RBAC.
 6. Kapacitásbővítés tervezése. Task migrációs szabályrendszerek. Load balancing és átstruktu­rálást segítő eszközök.
 7. Adaptív IT rendszermenedzsment. Számítógépes irányítástechnika alapjai, autonomic computing.
 8. Szoftver rendszermenedzsment. Post mortem analízis, szoftver karbantartási tevékenység. Heterogén szoftver környezetek menedzsmentje. Szoftverkarbantartás. Rejuvenáció. Au­tomatikus szoftverterítés és -frissítés eszközrendszere, patch kezelés. Kliensek automati­kus szoftververzió- és eszközfelújító támogatása. Közeli és távoli szoftverfrissítés auto­matizálása.
 9. Degradációs stratégiák. Öngyógyító rendszerek alapjai. Számítógéprendszerek behatolás­vé­delme. Monitorozó ágensek és szabályalapú stratégiák. Middleware és wrapper alapú megoldások összekapcsolása a rendszerfelügyelettel. Példa: SAForum AIS vs. Tivoli.  
 10. Virtualizáció. Hardware támogatás a modern CPU-kban. VMware és Xen. Virtualizáció mint a szolgáltatásbiztonság eszköze. Rekonfiguráció alapú szolgáltatásbiztonság megva­lósítása virtualizált környezetben.
 11. Egy nagyvállalati rendszermenedzsment termékcsalád analízise. Esettanulmányok: Válla­lati infrastruktúra felügyelete, social computing infrastruktúra, kritikus (beágyazott) inf­rastruktúra.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy 3 órás előadását modellezési/tervezési/számítási gyakorlat illusztrálja.
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  • 3 darab otthoni feladat megoldása. Az egyes feladatok teljesítéséhez a feladatra kapható pontok legalább 40%-át el kell érni.
  • Az aláírás feltétele legalább két otthoni feladat határidőre történő leadása és teljesítése.
  • A három otthoni feladatból a kettő legmagasabb pontszámot kapott feladat eredménye beleszámít a végső értékelésbe (az értékelés 40%-át az otthoni feladatok adják).
  • A jól sikerült, de be nem számított otthoni feladatért pluszpont kapható a vizsgán (legfeljebb a teljes értékelés 5%-a).
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli és opcionális szóbeli vizsga az előadáson elhangzottakból.
11. Pótlási lehetőségek Az otthoni feladatok nem pótolhatóak (azaz nem adhatóak le késedelmesen, és nem lehet újra megpróbálni a nem teljesített feladatot).
12. Konzultációs lehetőségek Megegyezés szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Az előadás anyaga fóliák formájában.
 • Angol nyelvű cikk, adatlap és IBM Redbook gyűjtemény
 • ITIL Lifecycle Publication Suite (ITIL Lifecycle Suite) (7 kötet), TSO; Version 3 edition (2007)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra8
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése36
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pataricza András, egyetemi tanár, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék