Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens rendszerfelügyelet

  A tantárgy angol neve: Intelligent Systems Surveillance

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, BSc képzés, Informatikai technológiák szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA370 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Micskei Zoltán Imre,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.inf.mit.bme.hu/edu/bsc/irf
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Pataricza András, egyetemi tanár, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Micskei Zoltán, adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Operációs rendszerek, Számítógépes hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMIrendszfejl", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
  Szakirany("AMIszoft", _)
  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése a nagy kiterjedésű IT rendszer- és szolgáltatásfelügyeleti módszereivel és szabványaival. Kiterjed a kritikus infrastruktúrák és az on-demand szemléletű informatikai infrastruktúrákhoz szükséges IT felügyeleti folyamatok kialakítására is.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A rendszerfelügyelet céljai és eszközei. Keretrendszerek és kapcsolatuk (ITIL, ISO/IEC 17799). Infrastruktúra- és szolgáltatásmodellezési nyelvek (pl. CIM).
  2. Eljárásrend alapú rendszermenedzsment. Konfigurációmenedzsment. Alkalmazás- és erőfor­rástérképek generálása. Intel vPRO. IBM TADDM. CMDB tartalma és kezelése.
  3. Futtatókörnyezetek kiválasztása (pl. különféle JRE-k).
  4. Teljesítménymonitorozás. Integrált mérésadatgyűjtés, platformok felmérése. Egyedi alkalma­zások teljesítménymérése, futási idő és erőforrásigény becslése mintakísérletekkel. Modul és (web)szolgáltatás szintű monitorozás.
  5. Felhasználó monitorozása. Robotok. Identitásfelügyelet. RBAC.
  6. Kapacitásbővítés tervezése. Task migrációs szabályrendszerek. Load balancing és átstruktu­rálást segítő eszközök.
  7. Adaptív IT rendszermenedzsment. Számítógépes irányítástechnika alapjai, autonomic computing.
  8. Szoftver rendszermenedzsment. Post mortem analízis, szoftver karbantartási tevékenység. Heterogén szoftver környezetek menedzsmentje. Szoftverkarbantartás. Rejuvenáció. Au­tomatikus szoftverterítés és -frissítés eszközrendszere, patch kezelés. Kliensek automati­kus szoftververzió- és eszközfelújító támogatása. Közeli és távoli szoftverfrissítés auto­matizálása.
  9. Degradációs stratégiák. Öngyógyító rendszerek alapjai. Számítógéprendszerek behatolás­vé­delme. Monitorozó ágensek és szabályalapú stratégiák. Middleware és wrapper alapú megoldások összekapcsolása a rendszerfelügyelettel. Példa: SAForum AIS vs. Tivoli.  
  10. Virtualizáció. Hardware támogatás a modern CPU-kban. VMware és Xen. Virtualizáció mint a szolgáltatásbiztonság eszköze. Rekonfiguráció alapú szolgáltatásbiztonság megva­lósítása virtualizált környezetben.
  11. Egy nagyvállalati rendszermenedzsment termékcsalád analízise. Esettanulmányok: Válla­lati infrastruktúra felügyelete, social computing infrastruktúra, kritikus (beágyazott) inf­rastruktúra.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy 3 órás előadását modellezési/tervezési/számítási gyakorlat illusztrálja.
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   • 3 darab otthoni feladat megoldása. Az egyes feladatok teljesítéséhez a feladatra kapható pontok legalább 40%-át el kell érni.
   • Az aláírás feltétele legalább két otthoni feladat határidőre történő leadása és teljesítése.
   • A három otthoni feladatból a kettő legmagasabb pontszámot kapott feladat eredménye beleszámít a végső értékelésbe (az értékelés 40%-át az otthoni feladatok adják).
   • A jól sikerült, de be nem számított otthoni feladatért pluszpont kapható a vizsgán (legfeljebb a teljes értékelés 5%-a).
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli és opcionális szóbeli vizsga az előadáson elhangzottakból.
  11. Pótlási lehetőségek Az otthoni feladatok nem pótolhatóak (azaz nem adhatóak le késedelmesen, és nem lehet újra megpróbálni a nem teljesített feladatot).
  12. Konzultációs lehetőségek Megegyezés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Az előadás anyaga fóliák formájában.
  • Angol nyelvű cikk, adatlap és IBM Redbook gyűjtemény
  • ITIL Lifecycle Publication Suite (ITIL Lifecycle Suite) (7 kötet), TSO; Version 3 edition (2007)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése36
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pataricza András, egyetemi tanár, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék