Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2010. augusztus 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki alapszak, Beágyazott és irányító rendszerek szakirány, Beágyazott és ambiens rendszerek ágazat

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA353 6 0/0/4/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sujbert László,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
MIT oktatói és kutatói.
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamosmérnöki alapképzés tárgyai, különösen a digitális technika, elektronika és méréstechnika elmélete és gyakorlata. Bizonyos témáknál egyéb ismeretek is szükségesek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVIbeágy", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A leendő konzulenssel egyeztetendő.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy során a hallgatók egy összetettebb mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként egy termék (prototípus) működő részegysége jön létre. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben, önállóan végzik el. A tárgy egyben előkészítő féléve a szakdolgozatnak is.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az önálló laboratórium tárgyat megelőző vizsgaidőszakban a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra vagy témacsoportokra, a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot.

A 4. oktatási hétig a konzulenssel közösen elkészítik a feladatok kiírását és ütemezését két- vagy háromheti bontásban.

A tárgy utolsó hetében mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkájáról. A beszámoló formája egy 10 perces előadás és bemutató. Az előadások során számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok használatát várjuk el a hallgatóktól. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulens meghallgatják az összes előadást.

Az utolsó héten a hallgatók egy kb. 10 oldalas zárójegyzőkönyvet, mellékleteit és a számítógépes beszámoló diáit adják le elektronikus formátumban. A hallgatók a zárójegyzőkönyvben dokumentálják munkájukat és az elkészült eszközt. A beszámoló része egy egyoldalas magyar és egy egyoldalas angol nyelvű tartalmi összefoglaló, mely elektronikus formában (PDF) a tárgy honlapján is megjelenik.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli. Legkésőbb a 4. oktatási héten a konzulensnek el kell készítenie az egész féléves munkára vonatkozó feladatkiírást a hallgató által készített tervezet alapján.

A feladatkiírásnak tartalmaznia kell:·

 

 • a feladat specifikációját,
 • a feladat ütemezését,
 • milyen tanszéki erőforrások igénybevételére van szükség.
A hallgató feladata, hogy a félév elején a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Konzulense számára a munka részletes kiírásának tervezetét legkésőbb a 3. héten be kell adnia. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót és bemutatót kell tartani.

 

A heti beszámoló elmaradása esetén a konzulens és a laborvezető oktató megítélése szerint az alábbi retorziók következhetnek be:

 • írásos figyelmeztetés,
 • a tanszéki munkavégzés kötelezővé tétele,
 • a félév el nem ismerése.
A konzulens feladata, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon: biztosítson hozzáférést a szükséges laboratóriumi eszközökhöz, konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy a konzulense nem biztosít a számára megfelelő feltételeket a hallgatói munkához, akkor a tárgy felelőséhez fordulhat.

A félév végén a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Félévközi ellenőrzés rendje· A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. Az igazolatlanul meg nem tartott félév végi előadást elégtelen eredménnyel vesszük figyelembe az osztályzat megállapításakor.

A pótlási hét végére a hallgatók egy körülbelül 10 oldalas zárójegyzőkönyvet és a számítógépes beszámoló diáit leadják elektronikus formátumban. A hallgatók a zárójegyzőkönyvben dokumentálják a félév során végzett munkájukat és az elkészült eszközt.

Érvénytelen a féléve annak a hallgatónak, aki

 • munkáját nagymértékben elhanyagolta,
 • a félévre előírt munkát a pótlási hét végéig nem készítette el elfogadható minőségben.

A gyakorlati osztályzat megállapításának módja

A tárgy gyakorlati jegyét az alábbi összetevők figyelembevételével állapítja meg a konzulens:

 • a munka szakmai értéke: 25 %,
 • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka 25 %,
 • a referátum eredménye: 25 %,
 • dokumentáltság: 25 %.
11. Pótlási lehetőségek
 • A félév végi szóbeli beszámoló különösen indokolt esetben a pótlási hét végéig pótolható.
 • A félév végi írásbeli beszámoló a pótlási hét végéig pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek

Heti rendszeres konzultáció a választott konzulenssel.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Önálló munka a laboratóriumban56
Félévközi készülés órákra30
Írásbeli beszámoló készítése24
Felkészülés a beszámolóra és a beszámoló megtartása10
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Fehér Bélaegyetemi docensMIT
Molnár KárolytanársegédMIT