Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. augusztus 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak, Beágyazott és irányító rendszerek szakirány, Beágyazott és ambiens rendszerek ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA353 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sujbert László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  MIT oktatói és kutatói.
  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosmérnöki alapképzés tárgyai, különösen a digitális technika, elektronika és méréstechnika elmélete és gyakorlata. Bizonyos témáknál egyéb ismeretek is szükségesek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIbeágy", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A leendő konzulenssel egyeztetendő.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy során a hallgatók egy összetettebb mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként egy termék (prototípus) működő részegysége jön létre. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben, önállóan végzik el. A tárgy egyben előkészítő féléve a szakdolgozatnak is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az önálló laboratórium tárgyat megelőző vizsgaidőszakban a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra vagy témacsoportokra, a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot.

  A 4. oktatási hétig a konzulenssel közösen elkészítik a feladatok kiírását és ütemezését két- vagy háromheti bontásban.

  A tárgy utolsó hetében mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkájáról. A beszámoló formája egy 10 perces előadás és bemutató. Az előadások során számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok használatát várjuk el a hallgatóktól. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulens meghallgatják az összes előadást.

  Az utolsó héten a hallgatók egy kb. 10 oldalas zárójegyzőkönyvet, mellékleteit és a számítógépes beszámoló diáit adják le elektronikus formátumban. A hallgatók a zárójegyzőkönyvben dokumentálják munkájukat és az elkészült eszközt. A beszámoló része egy egyoldalas magyar és egy egyoldalas angol nyelvű tartalmi összefoglaló, mely elektronikus formában (PDF) a tárgy honlapján is megjelenik.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli. Legkésőbb a 4. oktatási héten a konzulensnek el kell készítenie az egész féléves munkára vonatkozó feladatkiírást a hallgató által készített tervezet alapján.

  A feladatkiírásnak tartalmaznia kell:·

   

  • a feladat specifikációját,
  • a feladat ütemezését,
  • milyen tanszéki erőforrások igénybevételére van szükség.
  A hallgató feladata, hogy a félév elején a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Konzulense számára a munka részletes kiírásának tervezetét legkésőbb a 3. héten be kell adnia. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót és bemutatót kell tartani.

   

  A heti beszámoló elmaradása esetén a konzulens és a laborvezető oktató megítélése szerint az alábbi retorziók következhetnek be:

  • írásos figyelmeztetés,
  • a tanszéki munkavégzés kötelezővé tétele,
  • a félév el nem ismerése.
  A konzulens feladata, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon: biztosítson hozzáférést a szükséges laboratóriumi eszközökhöz, konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

  Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy a konzulense nem biztosít a számára megfelelő feltételeket a hallgatói munkához, akkor a tárgy felelőséhez fordulhat.

  A félév végén a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Félévközi ellenőrzés rendje· A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

  A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. Az igazolatlanul meg nem tartott félév végi előadást elégtelen eredménnyel vesszük figyelembe az osztályzat megállapításakor.

  A pótlási hét végére a hallgatók egy körülbelül 10 oldalas zárójegyzőkönyvet és a számítógépes beszámoló diáit leadják elektronikus formátumban. A hallgatók a zárójegyzőkönyvben dokumentálják a félév során végzett munkájukat és az elkészült eszközt.

  Érvénytelen a féléve annak a hallgatónak, aki

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta,
  • a félévre előírt munkát a pótlási hét végéig nem készítette el elfogadható minőségben.

  A gyakorlati osztályzat megállapításának módja

  A tárgy gyakorlati jegyét az alábbi összetevők figyelembevételével állapítja meg a konzulens:

  • a munka szakmai értéke: 25 %,
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka 25 %,
  • a referátum eredménye: 25 %,
  • dokumentáltság: 25 %.
  11. Pótlási lehetőségek
  • A félév végi szóbeli beszámoló különösen indokolt esetben a pótlási hét végéig pótolható.
  • A félév végi írásbeli beszámoló a pótlási hét végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti rendszeres konzultáció a választott konzulenssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Önálló munka a laboratóriumban56
  Félévközi készülés órákra30
  Írásbeli beszámoló készítése24
  Felkészülés a beszámolóra és a beszámoló megtartása10
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Fehér Bélaegyetemi docensMIT
  Molnár KárolytanársegédMIT