Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott és ambiens rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Embedded and Ambient Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki alapszak, Beágyazott és irányító rendszerek szakirány, Beágyazott és ambiens rendszerek ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA350 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Béla,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Fehér Bélaegyetemi docensMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIbeágy", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7")


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC09" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók elméleti és gyakorlatai ismereteinek megalapozása a digitális rendszertervezés területén, különös tekintettel a beágyazott és ambiens rendszerek megvalósítási követelményeire. A tárgy keretén belül a hallgatók támogatást kapnak az összetett hardverkomponenseket is tartalmazó rendszerek tervezési módszereinek megismeréséhez, a tervezést támogató fejlesztői környezetek alkalmazásához, a hatékony tervezői módszerek és eszközök használatának elsajátításához. A tematikus mérések során a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szereznek a komplex beágyazott és ambiens rendszerek témaköréhez kapcsolódó ismeretek megalapozására, reprezentatív példákkal az autóipari, jelfeldolgozási és különböző méréstechnikai területekről.

  Megszerezhető készségek, képességek: A hallgatók a mérési és tervezési feladatok elvégzése kapcsán megismerkednek a korszerű, nagybonyolultságú programozható logikai áramkörök (FPGA) alkalmazástechnikájával, elsajátítják az eszközök használatát az adott tervezési feladat megvalósítása, optimalizálása, szimulációs és áramkörön belüli logikai analizátorral történő ellenőrzése során. Megismerik a nagysebességű digitális rendszerek fejlesztési, bemérési stratégiáit. A tervezési feladatok az egyetlen áramkörön belül megvalósított beágyazott rendszerek tipikus interfészegységeinek megvalósítását jelentik, megfelelő szoftvereszközök kiegészítésével. Külön mérések szolgálnak a komplex beágyazott rendszerek autóipari kommunikációs egységekben, az elosztott érzékelő-jelfeldolgozó hálózatokban illetve a méréstechnikai, adatfeldolgozási feladatokban történő alkalmazásainak bemutatására.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.-2. FPGA áramkörök és tervezői rendszereik ismertetése

  A korszerű beágyazott rendszerek tervezésében egyre nagyobb szerep jut a programozható logikai elemek alkalmazásának. A nagybonyolultságú eszközök korszerű tervezői környezete gyors prototípusfejlesztést, megbízható ellenőrzési módszereket biztosít a komplex digitális rendszerek megvalósításához. A mérés kapcsán a hallgatók megismerik az eszközkészlet jellemző tulajdonságait, a magas színtű hardverleíró nyelvek modellezési és szintézis lehetőségeit, egy egyszerű ALU egység tervezése kapcsán.

   3. Hardver-szoftver funkcionális tervezés

  A mérés során a hallgatók összeállítanak egy teljes funkciójú terminál egységet, amely tartalmaz egy egyszerű karakteres VGA képernyővezérlő-egységet, egy billentyűzet-illesztőt és egy egyszerű 8 bites mikrovezérlőt. A hardverinterfészek egyike kész IP-modulként rendelkezésre áll. A mikrovezérlő programozása gépi szinten, assembly nyelven történik. A bemeneti periféria kezelése történhet lekérdezéses és megszakításvezérelt módban is. A tervezés, bemérés során a működés ellenőrzését az áramkörön belül megvalósított logikai analizátor modul használata biztosítja. 

   4. Összetett beágyazott rendszer tervezése

  A Xilinx EDK rendszer alkalmazásával egy konfigurálható 32 bites mikroprocesszort és különböző periféria-rendszerelem komponenseket tartalmazó beágyazott rendszer kialakítása történik. A teljes rendszerspecifikáció magába foglalja a szükséges processzortulajdonságok kiválasztását, a külsőmemória-vezérlők konfigurálását, a rendszer-címtartomány specifikálást, a perifériamodulok paraméterezését. A szoftveralkalmazás fejlesztése magas szintű C nyelven történik, a nyílt forráskódú fejlesztési eszközök ismert technológiájával.     

    5.-6. Modell alapú DSP rendszertervezés  

  A mérés során a hallgatók megismerkednek a Matlab Simulink/System Generator fejlesztési környezettel, egyszerű gyakorlófeladatokon keresztül elsajátítják a grafikus programozás alapjait. A specifikáció szerinti mérendő rendszer paramétereinek megfelelően funkcionális egységek használatával felépítik a mérőrendszer jelgenerátor és megfigyelő egységeit, szimulációval ellenőrzik a rendszer viselkedését. A System Generátor egység használatával előállítják a rendszer implementációját és közvetlen hardveres méréssel ellenőrzik a működését.  

    7. CAN kommunikáció vizsgálata

  Ebben a mérésben a hallgatók megismerkednek a CAN alapjaival és egy CAN protokollanalizátor használatával. Megvizsgálják a CAN fizikai rétegét (jelszintek, jelalakok), majd elemzik az adatkapcsolati réteg keretformátumát. Az alkalmazási réteget egy autós rendszer belső kommunikációját szintén protokollanalizátorral vizsgálják. A mérés végén valódi és szimulált elemekből összeállítanak egy drive-by-wire autómodellt, amelynek működését a CAN monitorozásával fognak nyomon követni, naplózni és feldolgozni.

   8. LIN kommunikáció vizsgálata A modern beágyazott rendszerekben, és különösen a mai autókban, egyszerűbb kommunikációs feladatokra használják a LIN hálózatot. A mérés során a hallgatók megismerkednek a LIN hálózat elemeivel, valós komponensekből összeállítanak egy egyszerű master-slave LIN rendszert, és elkészítik a működtető programot. Gateway segítségével hozzákapcsolják a LIN hálózatot egy magasabb szintű hálózathoz, pl. CAN-hez, és elemzik a kommunikáció folyamatát 

  9. -10. Elosztott rendszerek és szenzorhálózatok

   

  Jelátvitel rádiós csatornán. Mintavétel szinkronizációjának megvalósítása. Akusztikus jel mintavételezése mote-ok segítségével, fúzió DSP-n.

  Hangforrás irányának meghatározása mote-ok és DSP-alkotta rendszerben.

  Visszacsatolás szenzorhálózatban.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 10 db 4 órás foglalkozásból áll. A foglakozásokat a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék laboratóriumaiban tartjuk.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban a hallgatók az előírt mérési, tervezési feladatokat végzik el. A mérések eredményéről mérési jegyzőkönyv készül. A mérésre kapott érdemjegyet a mérést bevezető felelet, a mérés során mutatott aktivitás és a jegyzőkönyv alapján állapítjuk meg. A félév végi gyakorlati jegy a összes érdemjegy átlaga. 

  b.      A vizsgaidőszakban:                   -

  c.              Elővizsga:                                   -

   

  Az aláírás feltétele a félévközi mérések egyenkénti, legalább elégséges színtű teljesítése.

  11. Pótlási lehetőségek

  Hiányzás esetén a teljes félév során maximum 2 foglalkozás pótolható, függetlenül a mulasztott alkalomtól.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus segédanyagok a tárgy honlapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra50
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
  Vizsgafelkészülés120
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Fehér Bélaegyetemi docensMIT
  Dr. Sujbert Lászlóegyetemi docensMIT
  Dr. Tóth Csabaegyetemi adjunktusMIT