Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mesterséges intelligencia

  A tantárgy angol neve: Artificial Intelligence

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. február 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA313   3/1/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia313/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dobrowiecki Tadeusz

  egyetemi docens

  MIT

     

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematikai logika, valószínűség számítás, számítástechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVISZA213" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAB01" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2207" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA2607", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY
  ( TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMETE911708", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE911708" , "felvétel" , _ ) >0)
  VAGY
  Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")
  VAGY
  Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGIBSC", ahol a Ciklus = "2007/08/1")
  VAGY
  Szakirány( ahol a SzakirányKód = "FVIszgépek", ahol a Ciklus = "_")

  VAGY Training.Code=("5NAA78RESZ")

  VAGY
  EgyenCsoportTagja("Brazil 2015-16-1_erk") )  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a mesterséges intelligencia területének rövid, ám igényes bemutatása. A felvezetés lépései

  (1) az intelligens viselkedés számítási modellekkel való kifejezés problémaköre,

  (2) a mesterséges intelligencia formális és heurisztikus módszereinek elemzése és alkalmazása,

  (3) a gyakorlati megvalósítások módszerei és problémái. A tárgy az informatikus hallgatók azokat a képességeit fejleszti, melyek révén képesek lesznek:

  - tanulmányozni számítógép újszerű használatát,

  - fejleszteni hatékony módszereket számítási problémák megoldására,

  - megérteni számítástechnika/-tudomány technológiai / koncepcionális korlátjait

  - intellektuálisan megérteni az algoritmus központi szerepét az informatikai rendszerekben.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Ágensmodellezési paradigma: Intelligens rendszer és a környezete. Komplex feladatok formalizálása és megoldása ágens paradigmán belül. Problémamegoldó módszerek (keresési stratégiák) összehasonlítása. Komplexitáscsökkenő heurisztikák. A komplexitás és a tudásintenzív tervezés. Kísérletezés egy ütemezési feladat paradigmába való ágyazásával és megoldásával keresési algoritmusok segítségével.

  2. Tervkészítés: Tervkészítés problémamegoldó szerepe. A tervkészítés alapvető reprezentációi. Modern tervkészítési algoritmusok alapjai. Hierarchikus, feltételes tervkészítés. Erőforrás kényszerek kérdése. Összevont tervkészítés és végrehajtás. Kísérletezés egy szerelési feladat tervének készítésével különböző bonyolító szempontok figyelembevételével.

  3. Tudásintenzív rendszerek. Tudás formális ábrázolása és manipulálása. Logikai módszerek áttekintése. Az elsőrendű logika felhasználása problémák leírására és a megoldások kinyerésére. Szabály alapú rendszerek alap működése. Bizonytalan tudás és következtetés módszerei. Valószínűségi következtető rendszerek. Alapeseti (default) következtetés. Homályos jelentés reprezentálása fuzzy halmazokkal. Kísérletezés egy diagnosztizálási feladattal különböző szilárdságú ismeretek mellet, az azokhoz illeszkedő eszközökkel, ill. kísérletezés egy fuzzy rendszer építésével (szabályalapú nyelvek, fuzzy csomagok, stb.).

  4. Tanulás. Tanulás ágens paradigmán belül. Induktív logikai tanulás (döntési fák, általános logikai kifejezések tanulása). Tanulás neurális és valószínűségi hálókban. Megerősítéses tanulás. Genetikus algoritmusok és evolúciós programozás. Kísérletezés többféle tanulási feladatottal, megfelelő szoftvercsomagokkal.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Félév közben (előadástól külön időpontban) egy nagy ZH, amely a félév utolsó hetében pótolható, a szükséges minimum szint 40% (azaz 20 pont).Az érvényes ZH pontszámának fele a végleges osztályzatba beleszámít.

  Félév közben egy házi feladat, amely egy megfelelően kialakított Web lapon kérhető le illetve adható be. A feladathoz tartozó további ütemezés a feladat lapján olvasható. A HF minősítése „nem felelt meg" (0 pont), ill. „megfelelt" (10 - 25 pont) lehet. A házi feladaton szerzett pontszám a végleges osztályzatba beszámít.

  A félévi aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele a ZH minimum 40%-os megírása és a házi feladat helyes megoldása és beadása "megfelelt" minősítéssel.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga, minimum szint 40% (20 pont). A vizsgaanyag egy beugrót tartalmazhat, aminek teljesítése a vizsgadolgozat további javításának az előfeltétele lehet.

  Pontozás: ZH - max. 50 pont, annak 40%-ka a szükséges minimum, a minimum elérése esetén tovább megy az elért pontok fele (azaz min. 10, max. 25 pont), vizsga - max. 50 pont, annak 40%-ka a szükséges minimum (azaz 20 pont). A házi feladatból 10-25 pont származik.

  A végleges minősítés: a vizsga pontszáma + az érvényes ZH pontszám negyede + az érvényes HF pontszáma.

  Osztályozás: 40-tól elégséges, 55-tól közepes, 70-tól jó, 85-től jeles.

  c. Elővizsga

  Igény szerint elővizsga is elképzelhető a pótlási időszakban a pótzárthelyivel egy időben (tehát elővizsgázni a zárthelyit csakis rendes időpontban teljesítő hallgató képes). A vizsgaanyag egy beugrót tartalmazhat, aminek teljesítése a vizsgadolgozat további javításának az előfeltétele.

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A TVSZ szerint a sikertelen zárthelyit pótlási időszakban lehet még egyszer pótpótzh-n pótolni, ennek anyaga megegyezik az eredeti számonkérés anyagával, vizsgaidőszakban félévközi számonkérés nem pótolható.

  A házi feladat a pótlási hét szerdáig késedelmesen leadható különeljárási díj mellett.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Stuart Russell és Peter Norvig:

  Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 1999

  Stuart Russell és Peter Norvig:

  Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, 2., átdolgozott kiadás,

  Panem Kiadó, Budapest, 2006

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dobrowiecki Tadeusz

  egyetemi docens

  MIT