Mérés laboratórium 2.

A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory 2.

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus Szak

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA216 4 0/0/2/f 2 2/4
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szántó Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia216/index.html
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMIA111" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIAA01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMM1220" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO2238" , "jegy" , _ ) >= 2

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
A tárgy előtanlmányi rendjét a mindenkor érvényes előtanulmányi rend rögzíti, mely megtalálható a kar honlpján.
7. A tantárgy célkitűzése

A számítástechnikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg.

8. A tantárgy részletes tematikája

A mérési gyakorlatok előtt egy külön foglalkozáson történik a laboratórium bemutatása, a követelmények ismertetése és a baleseti és tűzvédelmi oktatás. Ezt követi az öt rendes négy órás mérés, az 1 – 5. mérés. A mérések tematikája:

Elektronikus alapműszerek és kezelésük. Mérőeszközök hibái.

Logikai alapáramkörök paramétereinek vizsgálata.

Egy korszerű mikrokontroller és jellegzetes perifériáinak megismerése. Integrált fejlesztő rendszer használata. Programozott perifériakezelés alapjai. Megszakítási rendszer megismerése, megszakításos perifériakezelés vizsgálata. Egyszerű be/kimeneti egységek kezelése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi gyakorlat, kéthetenként 4 órás mérési gyakorlatok formájában

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

  • A mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.

·         Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérésre adott osztályzat elégtelen, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

·         A mérésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérés végén a mérésvezetők ellenőriznek. Nem megfelelő minőségű jegyzőkönyv esetén a mérést pótolni kell.

  • Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki az 1-5. méréseket eredményesen elvégezte. Ennek keretében a hallgató két gyakorlati feladatot kap, amelyeket adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad. Sikeres ellenőrző méréshez mindkét részfeladatot legalább elégséges szinten kell teljesíteni.

  • A félévközi jegy számításának módja:

                                                 jegy = 0.2b + 0.2m3 + 0.6e

ahol b az eredményesen elvégzett 1-5. mérések beugrórira kapott osztályzatok számtani átlaga, m3 a 3. mérés házi feladatának osztályzata, e az ellenőrző mérésre kapott osztályzat. (Kerekítés 50 századtól felfelé). A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind az 5 mérést, vagy az ellenőrző mérést.

11. Pótlási lehetőségek

A munkavédelmi előírások és laborrend ismerete előfeltétele a laboratóriumban történő munkának. Az ezzel foglalkozó bevezető pótlási módját a laborvezető határozza meg.

A mérések esetében a félév során összesen egy mérés pótlására biztosítunk lehetőséget,  függetlenül attól, hogy elégtelen felkészülés, elégtelen eredménnyel zárult mérés vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. A pótlásra csak a szorgalmi időszakban van lehetőség. A pótlás módját és időpontját a hallgatónak a laborvezetővel kell egyeztetni.  

Tartós betegség, vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a laboratórium vezetője dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

Eredménytelen, vagy elmulasztott ellenőrző mérés pótlására egy pótlási lehetőséget biztosítunk a pótlásokra szolgáló héten. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz műszerismertetők és mérési útmutatók tartoznak. A mérési útmutatók és egyéb segédanyagok a tárgy honlapján érhetők el.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

24

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés az ellenőrző mérésre

12

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT

dr. Hainzmann János

egyetemi adjunktus

MIT

dr. Fehér Bélaegyetemi docens MIT