Mérés laboratórium 1.

A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory 1.

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus Szak

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA211 3 0/0/2/f 2 1/4
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szántó Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia211/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
( TárgyEredmény( "BMEVIMIA102" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMM1219" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIFO1503" , "jegy" , _ ) >= 2 )
ÉS
(TárgyEredmény( "BMEVIMIA111" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIA111" , "felvétel" , _ ) >0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIAA01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIAA01" , "felvétel" , _ ) >0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIAA02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIAA02" , "felvétel" , _ ) >0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMM1220" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO2238" , "jegy" , _ ) >= 2 )

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

A tárgy elsősorban a Digitális technika I. és II. (VIMIA102 ill. VIMIA111) tárgyban tanultakra épít, ezért erősen ajánlott ezeknek elvégzése a Mérés labor felvétele előtt.

A tárgy előtanlmányi rendjét a mindenkor érvényes előtanulmányi rend rögzíti, mely megtalálható a kar honlpján.

7. A tantárgy célkitűzése

A számítástechnikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg.

8. A tantárgy részletes tematikája

A mérési gyakorlatok előtt egy külön foglalkozáson történik a laboratórium bemutatása, a követelmények ismertetése és a baleseti és tűzvédelmi oktatás. Az ezt követő rendes, négy órás mérések a következők:

1. sz. mérés: A tervező eszköz bemutatása

2. sz. mérés: Mérések logikai állapotanalizátorral

3. sz. mérés: Funkcionális elemekből felépített logikai hálózat tesztelése

4. sz. mérés: Interfész vizsgálata logikai analizátorral

5. sz. mérés: Logikai hálózat tervezése hardverleíró nyelv segítségével

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

Laboratóriumi gyakorlat, kéthetenként 4 órás mérési gyakorlatok formájában

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

  • A 8. pontban felsorolt mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.
  • Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérésre adott osztályzat elégtelen, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  • A mérésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérés végén a mérésvezetők ellenőriznek. Nem megfelelő minőségű jegyzőkönyv esetén a mérést pótolni kell.
  • Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki az 1-5. méréseket eredményesen elvégezte. Ennek keretében a hallgató, két gyakorlati feladatot kap, amelyeket adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad. Sikeres ellenőrző méréshez mindkét részfeladatot legalább elégséges szinten kell teljesíteni.
  • A félévközi jegy számításának módja:

jegy = 0.2b + 0.2m5 + 0.6e

ahol b az eredményesen elvégzett 2-3. méréseken kapott beugrók osztályzatainak számtani átlaga, m5 az 5. mérésre készített házi feladat osztályzata, e pedig ellenőrző mérés osztályzata. (Kerekítés 50 századtól felfelé). A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind az 5 mérést, vagy nem teljesíti az ellenőrző mérés követelményeit.

11. Pótlási lehetőségek

Az előírt 5 mérésből a félév során egy mérés pótlására biztosítunk lehetőséget, függetlenül attól, hogy elégtelen felkészülés, elégtelen eredménnyel zárult mérés vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. A 2-5. mérés pótlására a szorgalmi időszakban kerül sor a laborvezető által készített beosztás szerint.

Tartós betegség, vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a laboratórium vezetője dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

Eredménytelen, vagy elmulasztott ellenőrző mérés pótlására a pótlási héten biztosítunk egy pótlási lehetőséget.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz műszerismertetők és mérési útmutatók tartoznak. A mérési útmutatók és egyéb segédanyagok a tárgy honlapján érhetők el.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

24

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés az ellenőrző mérésre

12

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT

dr. Fehér Béla

egyetemi docens

MIT

dr. Hainzmann János

egyetemi adjunktus

MIT