Elektronika 1.

A tantárgy angol neve: Electronics 1.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-fizikus Alapszak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA026   2/0/0/f 2 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia026/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kolumbán Géza

egyetemi docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Lineáris algebra, lineáris differenciál egyenletek, komplex számok.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMETE91AK00" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE93AF01" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező: Analízis és Lineáris algebra.

Javasolt: Differenciálegyenletek.

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat a villamosmérnöki gyakorlatban alkalmazott analízismódszerek alapelveivel, és a hálózatjellemző mátrixokon alapuló rendszeranalízis fogalmaival.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Definíciók, áramköri elemek és Kirchhoff törvények. Számítástechnika: relatív és logaritmikus egységek. Csomóponti potenciálok és hurokáramok módszere, a lineáris hálózatokra vonatkozó fontosabb tételek.
  • Az impedancia fogalma és alkalmazása, a komplex frekvenciatartomány.
  • Állandósult állapotú egyen- és váltóáramú áramkörök analízise, a komplex amplitúdók módszere. A komplex exponenciálisok mint sajátfüggvények.
  • A lineáris hálózatok teljes válasza, a tranziens válasz, és az állandósult állapothoz tartozó megoldás. A lineáris hálózatot modellező differenciál egyenlet általános megoldása és annak fizikai kiértékelése.
  • Állandósult állapotú szinuszos gerjesztésű hálózatok jellemzése, az átviteli függvény meghatározása a frekvenciatartományban. A Bode-diagram. Összetett hálózatok analízise, az egy- és kétkapu fogalma. A hálózatjellemző mátrixok. Négypólusok összekapcsolása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban a félév utolsó heteinek egyikében egy zárthelyi irandó.

b. A félévi érdemjegyet a zárthelyi eredménye határozza meg.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótlására egy alkalmat biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Hallgatói igény esetén a félév során a tantárgy előadója előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt tart.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Simonyi: Elméleti villamosságtan (Tankönyvkiadó), 1967.

Fodor: Villamosságtan I. (Tankönyvkiadó), 1985.

Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó), 1992.

Géher-Somogyi: Lineáris áramkörök tervezése (Tankönyvkiadó), 1992.

Smith: Circuits, Devices and Systems (Wiley), 1991.

Előadás jegyzet: http://www.mit.bme.hu/~kolumban/oktatas/elektronika1/

Előadás jegyzetet tartalmazó CD-ROM.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

14

Felkészülés zárthelyire

10

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

8

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kolumbán Géza

egyetemi docens

MIT