Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika 1.

  A tantárgy angol neve: Electronics 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-fizikus Alapszak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA026   2/0/0/f 2 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia026/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kolumbán Géza

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra, lineáris differenciál egyenletek, komplex számok.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE91AK00" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE93AF01" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: Analízis és Lineáris algebra.

  Javasolt: Differenciálegyenletek.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a villamosmérnöki gyakorlatban alkalmazott analízismódszerek alapelveivel, és a hálózatjellemző mátrixokon alapuló rendszeranalízis fogalmaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Definíciók, áramköri elemek és Kirchhoff törvények. Számítástechnika: relatív és logaritmikus egységek. Csomóponti potenciálok és hurokáramok módszere, a lineáris hálózatokra vonatkozó fontosabb tételek.
  • Az impedancia fogalma és alkalmazása, a komplex frekvenciatartomány.
  • Állandósult állapotú egyen- és váltóáramú áramkörök analízise, a komplex amplitúdók módszere. A komplex exponenciálisok mint sajátfüggvények.
  • A lineáris hálózatok teljes válasza, a tranziens válasz, és az állandósult állapothoz tartozó megoldás. A lineáris hálózatot modellező differenciál egyenlet általános megoldása és annak fizikai kiértékelése.
  • Állandósult állapotú szinuszos gerjesztésű hálózatok jellemzése, az átviteli függvény meghatározása a frekvenciatartományban. A Bode-diagram. Összetett hálózatok analízise, az egy- és kétkapu fogalma. A hálózatjellemző mátrixok. Négypólusok összekapcsolása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban a félév utolsó heteinek egyikében egy zárthelyi irandó.

  b. A félévi érdemjegyet a zárthelyi eredménye határozza meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására egy alkalmat biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény esetén a félév során a tantárgy előadója előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt tart.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Simonyi: Elméleti villamosságtan (Tankönyvkiadó), 1967.

  Fodor: Villamosságtan I. (Tankönyvkiadó), 1985.

  Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó), 1992.

  Géher-Somogyi: Lineáris áramkörök tervezése (Tankönyvkiadó), 1992.

  Smith: Circuits, Devices and Systems (Wiley), 1991.

  Előadás jegyzet: http://www.mit.bme.hu/~kolumban/oktatas/elektronika1/

  Előadás jegyzetet tartalmazó CD-ROM.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  8

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kolumbán Géza

  egyetemi docens

  MIT