BIT IV. Operációs rendszerek alapjai

A tantárgy angol neve: Operating Systems Fundamentals

Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA024 3 2/2/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mészáros Tamás Csaba,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia024/
4. A tantárgy előadója Dr. Mészáros Tamás adjunktus, MIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép-architektúrák, programozási alapok, számítógép-hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TargyEredmeny( "BMEVIHIA060" ,  "jegy" , _ )   >= 2
NEM (Training.Code=("5N-A7")
VAGY Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M7")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

ÉS

(TargyEredmeny( "BMEVIHIA060" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY Training.code=("5N-MGAIN") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező: Számítógép-hálózatok (VIHIA060)

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az operációs rendszerek funkcióinak, működési elveinek, fő típusainak, valamint a konkurens és elosztott rendszerek programozási modelljeinek megismertetése, az elvek szemléltetése példákon.
8. A tantárgy részletes tematikája Bevezetés. Az operációs rendszerek története. Napjaink operációs rendszerei. Az operációs rendszerekről általában: feladatok, csatlakozási felületek, funkciók, szerkezet, működés. Feladatok ütemezése, CPU-ütemezés és algoritmusai. Feladatok megvalósítása: folyamatok és szálak. Folyamatok és szálak együttműködése, szinkronizáció és kommunikáció. Holtpont. Tárkezelés, virtuális tárkezelés. Háttértár-kezelés, állománykezelés. Védelem és biztonság. Felhasználói és adminisztrátori ismeretek. A tanultak megvalósulása a UNIX operációs rendszerekben, elsősorban Linux gyakorlaton keresztül. A tanultak megvalósulása a Windows operációs rendszerekben gyakorlatokon keresztül.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és gyakorlat
10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A félév során a hallgatók egy nagyzárthelyit írnak. A félévvégi aláíráshoz a nagyzárthelyi legalább elégséges (40%) szintű teljesítése szükséges.
  2. A vizsgaidőszakban: A vizsga két részből álló írásbeli vizsga. A vizsgára bocsáthatóság feltétele az aláírás megszerzése. Az elégséges vizsgához az első rész min. 55%-os, és a második rész min. 40%-os teljesítése szükséges. A vizsgajegy megállapításába a zárthelyi eredményét 30%-ban, valamint a vizsga második részének eredményét 70%-ban vesszük figyelembe. A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek A nagyzárthelyi pótlására a TVSZ-nek megfelelően a szorgalmi időszakban egy alkalommal, és a pótlási időszakban szintén egy alkalommal biztosítunk lehetőséget.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén a személyi és tárgyi erőforrások függvényében, az előadóval egyeztetett teremben és időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts, Eight Edition, John Wiley & Sons, http://www.os-book.com/

Korlátozottan használható: Kóczy A., Kondorosi K. (szerkesztők): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2000.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kovácsházy Tamás

egyetemi docens

BME-MIT

Mészáros Tamás

mestertanár

BME-MIT

Micskei Zoltán

egyetemi tanársegéd

BME-MIT

Dr. Kondorosi Károly

egyetemi docens

BME-IIT

Dr. Vajk István

egyetemi tanár

BME-AAIT