Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Beágyazott Információs Rendszerek Szakirány
  BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMI3009   0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Molnár Károly,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/onallolabor/
  4. A tantárgy előadója MIT oktatói és kutatói
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamosmérnöki alapképzés tárgyai, különös tekintettel a digitális technika, jelek és rendszerek, elektronika valamint méréstechnika elmélete és gyakorlata. Bizonyos témáknál egyedi ismeretek szükségesek.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy során a hallgatók egy összetettebb mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként egy termék működő részegysége jön létre. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben, önállóan végzik el. A tárgy egyben előkészítő féléve a szakdolgozatnak is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az önálló labor tárgyat megelőző vizsgaidőszakban a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot.

  A 4. oktatási hétig a konzulenssel közösen elkészítik a feladatok kiírását és ütemezését két- vagy háromheti bontásban.

  A tárgy utolsó hetében mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A beszámoló formája egy 10 perces előadás és esetleges bemutató. Az előadások során számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok használatát várjuk el a hallgatóktól. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulens meghallgatják az összes előadást.

  Az utolsó héten a hallgatók egy 10 oldalas zárójegyzőkönyvet, mellékleteit és a számítógépes beszámoló fóliáit adják le elektronikus formátumban. A hallgatók a zárójegyzőkönyvben dokumentálják munkájukat és az elkészült eszközt.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli. Legkésőbb a 4. oktatási héten a konzulensnek el kell készítenie az egész féléves munkára vonatkozó feladatkiírást, a hallgató által készített tervezet alapján.

  A feladatkiírásnak tartalmaznia kell:

  • a feladat specifikációját,
  • a feladat ütemezését,
  • milyen tanszéki erőforrások igénybevételére van szükség.

  A hallgató feladata, hogy a félév elején a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Konzulense számára a munka részletes kiírásának tervezetét legkésőbb a 3. héten be kell adnia. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót és bemutatót kell tartani.

  A heti beszámoló elmaradása esetén, a konzulens és a laborvezető oktató megítélése szerint az alábbi retorziók következhetnek be:

  • írásos figyelmeztetés,
  • a tanszéki munkavégzés kötelezővé tétele,
  • a félév el nem ismerése.

  A konzulens feladata, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon: biztosítson hozzáférést a szükséges laboratóriumi eszközökhöz, konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

  Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy konzulense számára a megfelelő feltételeket nem biztosítja, akkor a tárgy felelőséhez fordulhat.

  A félév végén a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Félévközi ellenőrzés rendje

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  • A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. Az igazolatlanul meg nem tartott félév végi előadást elégtelen eredménnyel vesszük figyelembe az osztályzat megállapításakor.
  • A vizsgaidőszak első hetének végére a hallgatók egy körülbelül 10 oldalas zárójegyzőkönyvet és a számítógépes beszámoló fóliáit leadják elektronikus formátumban. A hallgatók a zárójegyzőkönyvben dokumentálják a félév során végzett munkájukat és az elkészült eszközt.

  Érvénytelen a féléve annak a hallgatónak, aki

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta,
  • a félévre előírt munkát a vizsgaidőszak második hetének végéig nem készítette el elfogadható minőségben.

  A gyakorlati osztályzat megállapításának módja

  A tárgy gyakorlati jegyét az alábbi összetevők figyelembevételével állapítja meg a konzulens:

  • a munka szakmai értéke 25 %,
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka 25 %,
  • a referátum eredménye 25 %,
  • dokumentáltság 25 %.
  11. Pótlási lehetőségek
  • A félév végi szóbeli beszámoló különösen indokolt esetben a vizsgaidőszak 2. hetének végéig pótolható.
  • A félév végi írásbeli beszámoló a vizsgaidőszak 2. hetének végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti rendszeres konzultáció a választott konzulenssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Önálló munka laboratóriumban42
  Félévközi készülés órákra15
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos anyag elsajátítása20
  Írásbeli beszámoló készítése15
  Szóbeli beszámoló, felkészülés és megtartása8
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  dr. Márkus JánosadjunktusMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék